EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wieloletni budżet UE (2014–2020)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Wieloletni budżet UE (2014–2020)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 – wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu określono maksymalne roczne kwoty, które można wydać na różne obszary polityki UE w latach 2014–2020.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE przyjęła 7-letni plan na lata 2014–2020 w grudniu 2013 r. Środki wieloletnich ram finansowych (WRF) wynoszą 960 mld euro wyrażonych w zobowiązaniach (zapisy prawne gwarantujące fundusze, przy założeniu spełnienia określonych warunków) oraz 908,4 mld euro na płatności (rzeczywiste przesunięcia środków na rzecz beneficjentów) na okres 7 lat wyrażone w stałych cenach z 2011 r.

W rozporządzeniu w sprawie WRF określono pułapy (kwoty maksymalne) dla każdej kategorii wydatków UE w tym okresie. Muszą być one przestrzegane przy uzgadnianiu rocznych budżetów UE.

WRF na lata 2014–2020 rozbite są na poniższe działy:

  • Dział 1 – Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu: 450,763 mld euro (z czego 325,149 mld euro jest przeznaczone na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną).
  • Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne: 373,179 mld euro.
  • Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo: 15,686 mld euro.
  • Dział 4 – Globalny wymiar Europy: 58,704 mld euro.
  • Dział 5 – Administracja: 61,629 mld euro.

piechart

WRF na lata 2014–2020 koncentrują się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu. Poddział 1a dotyczący „konkurencyjności” zwiększył się w stosunku do WRF na lata 2007–2013 o 37%, odzwierciedlając wagę tego priorytetu politycznego. Nowe WRF zmniejszyły się jednak w stosunku do poprzedniego okresu, co uwarunkowane jest ograniczeniami budżetowymi, z jakimi zmaga się wiele państw UE na szczeblu krajowym.

W rozporządzeniu w sprawie WRF ustanowiono też instrumenty szczególne umożliwiające UE reakcję na określone nieprzewidziane okoliczności. Pozwala ono również na finansowanie precyzyjnie określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów dostępnych w ramach co najmniej jednego innego działu, w szczególności:

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zawarły ponadto porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami. Powinno ono zracjonalizować roczną procedurę budżetową i uzupełnić rozporządzenie w sprawie WRF.

Przeniesienie środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r.

W rozporządzeniu w sprawie WRF wskazano, że w przypadku przyjęcia programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego po 1 stycznia 2014 r., dokonuje się rewizji WRF celem przeniesienia na następne lata środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r.

W rezultacie zmieniono rozporządzenie w sprawie WRF, tak aby umożliwić przeniesienie niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r.: 16,5 mld euro na 2015 r., 4,5 mld euro na 2016 r. i 0,1 mld euro na 2017 r. Było to spowodowane późnym przyjęciem 300 z 645 programów UE w obszarach objętych wyżej wymienionymi funduszami unijnymi.

Zmiana unijnego rozporządzenia w sprawie WRF nie wiąże się ze zmianą łącznych pułapów wydatków ani z dodatkowymi wypłatami.

Przegląd

WRF miały zostać poddane przeglądowi nie później niż w 2016 r. w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu (wybranemu w 2014 r.), Radzie i Komisji (powołanej w 2014 r.) dokonania ponownej oceny priorytetów na pozostałe lata ram finansowych. Ocena ta została przeprowadzona w kontekście aktualnej wówczas sytuacji gospodarczej oraz najnowszych prognoz makroekonomicznych.

Po przeprowadzeniu śródokresowego przeglądurozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 zostało w 2017 r. zmienione rozporządzeniem (UE, Euratom) 2017/1123. W zmienionych WRF środki przeznaczone na realizację w latach 2017–2020 głównych priorytetów UE zwiększono o 6,01 mld euro:

  • 2,08 mld euro przeznaczono na stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem programów takich jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (+1,2 mld euro), inicjatywa „Horyzont 2020” (+200 mln euro) oraz Erasmus+ (+100 mln euro);
  • 2,55 mld euro przeznaczono na rozwiązywanie problemów dotyczących migracji, poprawę bezpieczeństwa i lepszą kontrolę granic zewnętrznych;
  • 1,39 mld euro przeznaczono na zajęcie się pierwotnymi przyczynami migracji.

Każdego roku Komisja, działając z wyprzedzeniem w stosunku do procedury budżetowej na kolejny rok, dokonuje dostosowania technicznego WRF do zmian dochodu narodowego brutto w UE oraz zmian cen. Wyniki tego dostosowania na 2018 r. zostały po raz pierwszy przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w maju 2017 r. Następnie poddano je jednak przeglądowi w celu uwzględnienia dokonanej w 2017 r. zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013; Parlament Europejski i Komisja zostały o nich powiadomione w komunikacie z września 2017 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884–891)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2018 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020) uaktualniający i zastępujący komunikat COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final z 15.9.2017)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1–11)

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2017

Top