EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu:

Niniejsze rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2017/2393, które wprowadziło szereg zmian technicznych do pięciu rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki rolnej (WPR) UE:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

EFRROW ma na celu:

 • poprawę konkurencyjności rolnictwa;
 • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz skutecznego wdrażania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w całej UE, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.

Priorytety

UE wspiera działania na rzecz realizacji 6 celów priorytetowych:

 • 1.

  wspierania transferu wiedzy i innowacji;

 • 2.

  zwiększenia rentowności i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa oraz zrównoważonego zarządzania lasami;

 • 3.

  wspierania organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;

 • 4.

  odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem;

 • 5.

  promowania efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną;

 • 6.

  promowania włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Państwa członkowskie i regiony UE mogą też skupić się na kwestiach szczególnie istotnych w kontekście lokalnym, takich jak:

 • młodzi rolnicy;
 • małe gospodarstwa;
 • obszary górskie;
 • kobiety na obszarach wiejskich;
 • łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej oraz różnorodność biologiczna;

Budżet

 • Budżet przyznany dla EFRROW w 2015 r. wynosił 99,3 mld euro. Przynajmniej 30% budżetu musi zostać wykorzystane na ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu, a 5% zarezerwowane jest na opracowywanie lokalnych strategii.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/791 zmienia podział budżetu wsparcia UE na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013).

Zmiana rozporządzenia z 2017 r.

Rozporządzenie (UE) 2017/2393, które ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r., ma na celu uproszczenie oraz poprawę dostępu rolników do finansowania zgodnie z WPR. Wprowadza ono między innymi:

 • nowe narzędzie stabilizacji dochodów zapewniające rekompensatę dla rolników dotkniętych poważnym spadkiem dochodów;
 • wsparcie dla umów ubezpieczenia, w przypadkach gdy zniszczone zostaje więcej niż 20 % średniej rocznej produkcji rolnika, na przykład z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Wdrożenie

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem polityka rozwoju obszarów wiejskich musi być spójna z innymi strategiami politycznymi w tym obszarze. Przepisy na szczeblu UE oraz porozumienia zapewniają skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych, co zmniejsza ryzyko nakładania się środków finansowych i powstawania niespójności.

Pandemia COVID-19

Rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/872 zapewnia nadzwyczajne tymczasowe wsparcie rolnikom i MŚP działającym w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych i bawełny w ramach EFRROW.

Państwa członkowskie kierują wsparcie do beneficjentów najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 w oparciu o dostępne dowody i obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria wyboru.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności ryczałtowej, która ma zostać wypłacona do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o wnioski o wsparcie zatwierdzone przez właściwy krajowy organ do dnia 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 7000 EUR na rolnika i 50 000 EUR na MŚP.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

EFRROW jest jednym z dwóch funduszy, które zapewniają środki na realizację WPR (drugim funduszem jest Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji). W jego ramach wspierane są cele strategii „Europa 2020” poprzez promocję rozwoju obszarów wiejskich w całej UE we współpracy z innymi inicjatywami w tym obszarze, co zapewnia skuteczne wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487–548)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz.U. L 204 z 26.6.2020, s. 1–3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1009 z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014 i (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 (Dz.U. L 224 z 13.7.2020, s. 1–6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/288 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (Dz.U. L 53 z 22.2.2019, s. 14–16)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15–49)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 1–17)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18–68)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69–124)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1–32)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549–607)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608–670)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2020

Top