Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 — wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie:

 • określa sposób, w jaki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dąży do rozwijania sektora rolnego w okresie 2014–2015, tak by był:
  • bardziej zrównoważony geograficznie i środowiskowo oraz przyjazny dla klimatu
  • odporny, konkurencyjny i innowacyjny,
 • ustanawia przepisy regulujące wsparcie UE dla rozwoju obszarów wiejskich, finansowane z EFRROW,
 • wyjaśnia cele EFRROW i sposób działania funduszu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

EFRROW ma na celu:

 • poprawę konkurencyjności rolnictwa,
 • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz skutecznego wdrażania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • zapewnienie wsparcia dla rozwoju na obszarach wiejskich w UE, w tym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ochronę już istniejących.

Priorytety

UE wspiera działania na rzecz realizacji 6 celów priorytetowych:

 • 1.

  zwiększenia transferu wiedzy i wzrostu innowacyjności;

 • 2.

  zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego i bardziej zrównoważonego zarządzania lasami;

 • 3.

  poprawy organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania, wprowadzania do obrotu i zarządzania ryzykiem;

 • 4.

  odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów;

 • 5.

  efektywniejszego gospodarowania zasobami i sprawnego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną; oraz

 • 6.

  pogłębienia włączenia społecznego, większego ograniczenia ubóstwa i szybszego rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Kraje i regiony UE mogą też skupić się na kwestiach szczególnie istotnych w kontekście lokalnym, takich jak:

 • młodzi rolnicy;
 • małe gospodarstwa;
 • obszary górskie;
 • kobiety na obszarach wiejskich;
 • łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej oraz różnorodność biologiczna;
 • krótkie łańcuchy dostaw (sekwencja procesów związanych z produkcją i dystrybucją produktów rolnych).

Budżet

 • Budżet przyznany dla EFRROW w 2015 r. wynosił 99,3 mld euro. Przynajmniej 30% budżetu musi zostać wykorzystane na ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu; 5% zarezerwowane jest na opracowywanie lokalnych strategii.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/791 zmienia podział budżetu wsparcia UE na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013).

Wdrażanie

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem polityka rozwoju obszarów wiejskich musi być spójna z innymi politykami w tym obszarze. Przepisy na szczeblu UE oraz porozumienia między krajami UE zapewniają skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych, co zmniejsza ryzyko nakładania się środków finansowych i powstawania niespójności.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.

KONTEKST

EFRROW jest jednym z dwóch funduszy, które zapewniają środki na realizację wspólnej polityki rolnej UE. W jego ramach wspierane są cele strategii „Europa 2020” poprzez promocję rozwoju obszarów wiejskich w całej UE we współpracy z innymi inicjatywami w tym obszarze, co zapewnia skuteczne wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487–548)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Patrz wersja skonsolidowana

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 1–17)

Patrz wersja skonsolidowana

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18–68)

Patrz wersja skonsolidowana

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69–124)

Patrz wersja skonsolidowana

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/791 z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. L 127 z 22.5.2015, s. 1–4)

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016

Top