Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przepisy UE dotyczące opodatkowania alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przepisy UE dotyczące opodatkowania alkoholu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 92/83/EWG – zharmonizowane struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

W niniejszej dyrektywie ustanowiono zasady Unii Europejskiej dotyczące podatków od alkoholu (alkoholu etylowego lub etanolu, tj. rodzaju alkoholu wykorzystywanego w napojach alkoholowych) i napojów alkoholowych, ponadto określono w niej kategorie napojów alkoholowych podlegające opodatkowaniu oraz podstawę do obliczenia podatku (akcyzy).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Piwo

 • Podatek nałożony na piwo oblicza się na podstawie liczby hektolitrów/stopni Plato* albo hektolitrów/zawartości alkoholu na objętość (jeden stopień Plato prawnie jest odpowiednikiem zawartości alkoholu równej 0,4% objętości) gotowego produktu.
 • Kraje UE mogą dzielić piwo na kategorie, z których każda oznaczana jest przez nie więcej niż 4 stopnie Plato, np. 15–19o, oraz stosować tę samą stawkę podatku akcyzowego od hektolitra każdego piwa należącego do tej samej kategorii.
 • Obniżoną stawkę podatku akcyzowego można stosować w przypadku piwa produkowanego w małych, niezależnych browarach, pod warunkiem że stawki te:
  • nie są stosowane do browarów produkujących ponad 200 000 hl piwa rocznie,
  • mogą być niższe maksymalnie o 50% od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.
 • Obniżone stawki podatku muszą być stosowane na równych prawach do piwa dostarczanego na terytorium danego kraju z niezależnych małych browarów znajdujących się w innych krajach UE.
 • Stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być stosowane do piwa o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 2,8% obj.

Wino i inne napoje przefermentowane

 • Podatek akcyzowy pobierany od wina, innych napojów przefermentowanych i produktów pośrednich (np. porto i sherry) ustala się według liczby hektolitrów gotowego produktu.
 • Kraje UE muszą stosować tę samą stawkę podatku akcyzowego do wszystkich produktów z danej kategorii napoju.
 • Obniżone stawki podatku akcyzowego można stosować do każdego rodzaju wina i innego napoju przefermentowanego (z wyjątkiem piwa) o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5% obj.
 • Kraje UE mają prawo stosować pojedynczą, obniżoną stawkę do produktów pośrednich o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15% obj., o ile stawka ta:
  • jest obniżona maksymalnie o 40% w stosunku do standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego,
  • nie jest niższa od standardowej, krajowej stawki stosowanej do wina niemusującego i innych niemusujących napojów przefermentowanych.

Spirytus

 • Podatek akcyzowy pobierany od czystego alkoholu i napojów spirytusowych ustala się od hektolitra czystego alkoholu o temperaturze 20oC.
 • Obniżone stawki podatku akcyzowego można stosować do alkoholu etylowego (etanolu) produkowanego przez małe gorzelnie. Nie mogą jednak być obniżone o więcej niż 50% w stosunku do standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.
 • Kraje UE muszą stosować takie obniżone stawki na równych prawach do alkoholu etylowego dostarczanego na ich terytorium przez małe gorzelnie mające siedzibę w innych krajach UE.
 • Z zastrzeżeniem określonych przypadków obniżone stawki można też stosować do produktów spirytusowych o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 10% obj. oraz do francuskiego rumu i greckiego ouzo.

Wyłączenia

Produkty objęte niniejszą dyrektywą zostają zwolnione z podatku akcyzowego, jeśli są:

 • denaturowane* zgodnie z wymogami każdego kraju UE,
 • denaturowane i używane do wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 • używane do produkcji octu, lekarstw lub substancji smakowo-aromatycznych.

Lista podatków akcyzowych

Dwa razy w roku Komisja Europejska publikuje pełną listę stawek podatku akcyzowego obowiązujących w krajach UE.

Możliwe zmiany dyrektywy 92/83/EWG

 • W celu oceny dyrektywy 92/83/EWG pod kątem sprawności regulacyjnej Komisja przeprowadziła ocenę w ramach platformy REFIT (program sprawności i wydajności regulacyjnej). REFIT to program mający na celu przegląd całej legislacji UE – aby wskazać obciążenia, niespójności, luki lub nieskuteczne środki – i przedstawienie niezbędnych propozycji w wyniku ustaleń z przeglądu. Aktualnie opublikowano ostateczne sprawozdanie z oceny zewnętrznej.
 • Komisja w październiku 2016 r. opublikowała sprawozdanie zawierające ocenę dyrektywy 92/83/EWG oraz dokument roboczy (wraz z jego streszczeniem).

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 10 listopada 1992 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 grudnia 1992 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Stopnie Plato: liczba stopni Plato określa w ujęciu procentowym masę ekstraktu podstawowego w 100 g piwa. Wartość tę oblicza się z ekstraktu rzeczywistego oraz alkoholu w gotowym produkcie.

Alkohol denaturowany: Alkohol etylowy, który nie nadaje się do spożycia z uwagi na zawartą w nim co najmniej jedną dodaną do niego substancję chemiczną.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21–27)

Kolejne zmiany do dyrektywy 92/83/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29–31)

Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące oceny dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2016) 676 final z 28.10.2016)

Dokument roboczy Komisji – Ocena dołączona do dokumentu – Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące oceny dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (SWD(2016) 336 final z 28.10.2016)

Dokument roboczy Komisji – Streszczenie oceny dołączonej do dokumentu – Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące oceny dyrektywy Rady 92/83/EWG w sprawie struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (SWD(2016) 337 final z 28.10.2016)

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016

Top