EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Infrastruktura informacji przestrzennej w UE (INSPIRE)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ogólne służące ustanowieniu infrastruktury informacji przestrzennej* w Europie do celów polityk Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko.
 • Infrastruktura europejska opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennych ustanowionych i prowadzonych przez kraje UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do danych przestrzennych, które:

 • obejmują obszary, na których kraje UE mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne,
 • są w formie elektronicznej,
 • znajdują się w posiadaniu lub są przechowywane w imieniu organu publicznego lub osoby trzeciej korzystającej z sieci,
 • odnoszą się do informacji z zakresu ochrony środowiska.
 • Kraje UE zapewniają utworzenie metadanych* dla zbiorów oraz usług danych przestrzennych* wymienionych w dyrektywie. W zależności od tematu są one ustanawiane w ciągu od dwóch do pięciu lat od chwili wejścia przepisów w życie.
 • Komisja Europejska, z pomocą komitetu, przyjmuje postanowienia techniczne zapewniające interoperacyjność i harmonizację zbiorów danych przestrzennych i usług, gdzie jest to wykonalne.
 • Przedmiotowe przepisy wykonawcze miały zostać przyjęte do 15 maja 2009 r. lub 15 maja 2012 r., w zależności od tematu.
 • Kraje UE tworzą i obsługują sieć obejmującą następujące usługi:
 • Odkrywanie: wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
 • Przeglądanie: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych.
 • Pobieranie: gdzie jest to wykonalne, dostęp bezpośredni i pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych.
 • Przekształcanie: przekształcanie zbiorów danych przestrzennych w celu uzyskania interoperacyjności.
 • Organy publiczne muszą być w stanie połączyć swoje usługi i zbiory danych przestrzennych w sieć krajową.
 • Kraje UE mogą ograniczyć publiczny dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych z różnych przyczyn, takich jak poufność, bezpieczeństwo publiczne, prawa własności intelektualnej lub ochrona środowiska.
 • Komisja obsługuje unijny geoportal INSPIRE. Zapewnia on dostęp do sieci krajowych.
 • Niniejsza dyrektywa nie nakłada obowiązku gromadzenia nowych danych przestrzennych.

Ocena

 • W sierpniu 2016 r. Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące wykonania dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE). Wraz z niniejszym sprawozdaniem przedstawiła szczegółową ocenę, która została przeprowadzona w kontekście programu sprawności i wydajności regulacyjnej (RFEFIT).
 • W ocenie tej wykazano, że dyrektywa INSPIRE jest wciąż w dużym stopniu potrzebna, choć konieczne jest podjęcie dalszych działań na szczeblu UE i każdego kraju UE, aby uzupełnić braki w dotychczasowym wdrażaniu, a co za tym idzie korzystać z rezultatów tejże dyrektywy. Co więcej, należy się zająć konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi przepisów w zakresie danych (art. 17 dyrektywy), a także wymogów oraz korzystania z niektórych specyfikacji technicznych w przepisach wykonawczych (włącznie z rozwijaniem sprawozdawczości).
 • W rezultacie Komisja wydała szereg zaleceń i podjęła szereg działań, które obecnie będzie wdrażać we współpracy z krajami UE w ramach Programu prac w zakresie wykonania i utrzymania 2016–2020.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 15 maja 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 15 maja 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Infrastruktura informacji przestrzennej: obejmuje metadane, zbiory i usługi danych przestrzennych, technologie i usługi sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury.

Metadane: informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie.

Dane przestrzenne: wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, takie jak adresy, sieci transportowe, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie przestrzenne.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1–14)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2007/2/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12–30).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (Dz.U. L 148 z 11.6.2009, s. 18–26).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19–40)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9–18).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami (Dz.U. L 83 z 30.3.2010, s. 8–9)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11–102).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 1–10)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 13–34)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 331 z 10.12.2013, s. 1–267)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1311/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do definicji elementu metadanych INSPIRE (Dz.U. L 354 z 11.12.2014, s. 6–7)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1312/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności usług danych przestrzennych (Dz.U. L 354 z 11.12.2014, s. 8–16)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1–37)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1–13)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44–66)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135–145)

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017

Top