EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Krajowe poziomy emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

Krajowe poziomy emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/81/WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa określa całkowite poziomy krajowych emisji dla czterech rodzajów zanieczyszczeń – ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych i amoniaku.

Mogą one powodować:

  • zakwaszenie (np. zmianę składu chemicznego mórz na bardziej kwasowy),
  • zanieczyszczenie wód i gleb (eutrofizację), oraz
  • powstawanie ozonu w warstwie przyziemnej (powstawanie ozonu na skutek reakcji wszystkich czterech substancji zanieczyszczających w obecności ciepła i światła słonecznego).

Działanie UE jest konieczne z powodu trwałego i transgranicznego charakteru tych rodzajów zanieczyszczeń. Określenie krajowych poziomów jest etapem na drodze do osiągnięcia bardziej ambitnych, długoterminowych celów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Kraje UE były zobowiązane do obniżenia do 2010 r. emisji tych czterech substancji zanieczyszczających do poziomu poniżej pułapów określonych w przepisach oraz utrzymania ich na takim poziomie w kolejnych latach.
  • Każdy kraj miał sporządzić krajowy program osiągnięcia tych celów do 1 października 2002 r. Plany te miały opisywać zasady i środki, które należy podjąć, oraz ich potencjalny wpływ. W razie potrzeby miały zostać zaktualizowane w 2006 r.
  • Programy te miały i mają zostać podane do publicznej wiadomości i przedstawione innym organizacjom.
  • Organy krajowe mają sporządzać roczne inwentaryzacje krajowych emisji oraz prognozy emisji tych zanieczyszczeń i przedstawiać je Komisji oraz Europejskiej Agencji Środowiska do końca każdego roku.
  • Komisja miała ocenić postępy i przedstawić sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady w 2012 r.
  • Przepisy te nie obejmują międzynarodowych emisji morskich i lotniczych ani emisji na Wyspach Kanaryjskich, w departamentach zamorskich Francji, na Maderze i Azorach.

KONTEKST

Ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest problemem międzynarodowym, który przekracza granice krajowe, Unia przystąpiła, w czerwcu 2003 r., do Protokołu do Konwencji z 1979 r. o transgranicznym zanieczyszczaniu powietrza na dalekie odległości w celu przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (zob. streszczenie)

W 2013 r. Komisja zauważyła, że jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła, ale nadal nie spełnia ustalonych celów. Ocenie zawartej w komunikacie Komisji: Program „Czyste powietrze dla Europy” towarzyszyło przyjęcie dyrektywy (UE) 2016/2284 w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych.

Dyrektywa uchyla dyrektywę 2001/81/WE w celu wydłużenia obowiązywania krajowych poziomów emisji do 2020 r. i wprowadzenia nowych w 2025 r.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22–30)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2001/81/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1–31)

Decyzja Rady 2003/507/WE z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r. w zakresie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (Dz. U. L 179 z 17.7.2003, s. 1–2)

Zob. tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program „Czyste powietrze dla Europy” (COM(2013) 918 final z 18.12.2013)

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019

Top