EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pozostałości pestycydów w żywności dla ludzi i w paszy dla zwierząt

Pozostałości pestycydów w żywności dla ludzi i w paszy dla zwierząt

Wszelkie środki spożywcze przeznaczone do spożycia dla ludzi lub zwierząt w Unii Europejskiej (UE) podlegają normom w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w ich składzie w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Prawo UE reguluje limity mające zastosowanie w odniesieniu do różnych produktów żywnościowych i ustanawia maksymalne limity.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG

STRESZCZENIE

Wszelkie środki spożywcze przeznaczone do spożycia dla ludzi lub zwierząt w Unii Europejskiej (UE) podlegają normom w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w ich składzie w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Prawo UE reguluje limity mające zastosowanie w odniesieniu do różnych produktów żywnościowych i ustanawia maksymalne limity.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa maksymalne ilości pozostałości pestycydów dopuszczalne w produktach pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP), określane przez Komisję Europejską, obejmują:

  • 1.

    NDPP, które są szczegółowe dla określonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta,

  • 2.

    ogólny limit mający zastosowanie, gdy nie ustanowiono żadnych szczegółowych NDPP („poziom wzorcowy” wynoszący 0,01 mg/kg).

NDPP dla wszystkich upraw i pestycydów można znaleźć w bazie danych NDPP Komisji Europejskiej.

Produkty spożywcze objęte rozporządzeniem

Przepisy obejmują wszystkie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta wymienione w załączniku I.

Produkty te nie podlegają ustanowionym limitom, jeśli są przeznaczone:

  • do wysiewu lub sadzenia,
  • do dozwolonych badań substancji czynnych,
  • do wytwarzania produktów niespożywczych lub
  • na eksport.

Wyjątki

Określone substancje wymienione przez Komisję (załącznik VII) mogą być dozwolone, nawet gdy przekraczają ich NDPP, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • produkty te nie są przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji,
  • przeprowadza się odpowiednie kontrole w celu zapewnienia, że takie produkty nie są udostępniane konsumentowi,
  • inne kraje UE oraz Komisja są informowane o podjętych środkach.

Ocena bezpieczeństwa

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odpowiada za ocenę bezpieczeństwa nowych wniosków w sprawie NDPP. Ocenę przeprowadza się na podstawie ich toksyczności, maksymalnych poziomów w odniesieniu do żywności oraz diety konsumentów. Na podstawie opinii EFSA Komisja wydaje rozporządzenie w celu ustanowienia nowego NDPP lub zmiany bądź usunięcia NDPP już istniejącego.

Pobieranie próbek

Unia Europejska dysponuje programem, który co roku sprawdza uzgodnioną wcześniej listę produktów w celu zapewnienia ich zgodności z NDPP pestycydów.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 5 kwietnia 2005 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i na stronie internetowej EFSA.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005

5.4.2005

-

Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1-16

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 119 z 23.4.2014, s. 44-56)

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015

Top