EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych – KOM(2010) 636 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat ustanawia strategię zwiększania możliwości osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym, na równych z innymi zasadach.

Strategia została stworzona w oparciu o Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Stanowi ona także uzupełnienie strategii„Europa 2020” (strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) oraz Karty praw podstawowych UE traktatu lizbońskiego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W strategii wyszczególniono 8 obszarów wspólnego działania pomiędzy UE a krajami UE:

Dostępność: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu to towarów, usług i urządzeń wspomagających.

Uczestnictwo: zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z praw podstawowych przysługujących obywatelom UE.

Równość: zapewnienie realizacji polityk (na poziomie unijnym i krajowym) promujących równość,

Zatrudnienie: zapewnienie wzrostu liczby pracowników niepełnosprawnych na rynku pracy, a także zapewnienie lepszej dostępności miejsc pracy.

Kształcenie i szkolenie: zapewnienie, by niepełnosprawni uczniowie mogli korzystać z dostępnego kształcenia i programów uczenia się przez całe życie. Komisja Europejska rozpoczęła już kilka inicjatyw w zakresie kształcenia, takich jak Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej.

Ochrona socjalna: pokonywanie powszechnych wyzwań natury socjalnej dotykających osób niepełnosprawnych, takich jak nierówność dochodów, zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne. W celu zapewnienia tej ochrony mogą być stosowane unijne fundusze strukturalne oraz indywidualne środki każdego z krajów UE.

Zdrowie: zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do usług medycznych (także w zakresie zdrowia psychicznego) i infrastruktury w rozsądnych cenach.

Działania zewnętrzne: promowanie praw osób niepełnosprawnych na poziomie międzynarodowym.

W celu jak najefektywniejszej realizacji tej strategii instytucje unijne i kraje UE muszą współpracować, by:

zwiększać poziom wiedzy w zakresie kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych,

rozwijać możliwości finansowania,

polepszać dane statystyczne,

zapewniać egzekwowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Raport z postępów z wdrażania Konwencji zawarto w dokumencie roboczym służb Komisjiz 2014 r.

KONTEKST

Niepełnosprawność w stopniu lekkim do znacznego dotyczy 80 mln osób w UE, co stanowi jedną szóstą populacji. Osoby te są często wykluczone z udziału w społeczności i gospodarce, a wskaźnik ubóstwa jest wśród niepełnosprawnych wyższy o 70% od unijnej średniej.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier (KOM(2010) 636 wersja ostateczna z 15.11.2010)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji: Sprawozdanie z postępów w realizacji Konwencji praw osób niepełnosprawnych ONZ przez Unię Europejską (SWD(2014) 182 final z 5.6.2014)

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015

Top