EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reklamowanie i sponsorowanie wyrobów tytoniowych

Reklamowanie i sponsorowanie wyrobów tytoniowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/33/WE w sprawie reklamowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa reguluje praktykę reklamowania* i promowania wyrobów tytoniowych* w mediach drukowanych, w radio, za pośrednictwem usług społeczeństwa informacyjnego i poprzez sponsorowanie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Prasa i wydawnictwa drukowane: reklama jest zabroniona z wyjątkiem publikacji przeznaczonych wyłącznie dla branży wyrobów tytoniowych lub drukowanych i publikowanych poza UE i nieprzeznaczonych dla odbiorców UE.
 • Radio: zabronione są wszelkie formy reklamy. Programy nie mogą być sponsorowane przez firmy, których główną działalność stanowi produkcja i sprzedaż tytoniu.
 • Sponsorowanie: zabronione dla wszystkich wydarzeń i działań związanych z więcej niż jednym krajem UE lub odbywających się w więcej niż jednym kraju UE. Zakaz obejmuje także nieodpłatne rozdawanie produktów tytoniowych.
 • Legalność dyrektywy została potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w grudniu 2006 r.
 • W maju 2008 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące wdrożenia dyrektywy.
 • Niniejszą dyrektywę uzupełniają dodatkowe przepisy dla audiowizualnych usług medialnych, które zakazują reklamowania i lokowania produktów będących wyrobami tytoniowymi w telewizji i poprzez usługi na żądanie (np. usługi umożliwiające widzom oglądanie programu w wybranym przez nich czasie przez stronę internetową dostawcy).
 • Ponadto niewiążące zalecenie Rady wzywa rządy krajów UE do podjęcia różnych środków mających na celu ograniczenie reklam w swoich krajach, w tym do:
  • zakazania praktyk promocyjnych, takich jak oferowanie popielniczek, zapalniczek i zniżek,
  • zakazania lokalnych reklam na billboardach, w punktach sprzedaży i w kinach,
  • zobowiązania producentów, importerów i przedsiębiorstw zajmujących się handlem na dużą skalę do przekazywania informacji na temat wydatków na reklamę, marketing, sponsorowanie i kampanie promocyjne niezakazane prawem UE.
 • Dyrektywa2014/40/UE poszerza przepisy UE dotyczące reklamowania tytoniu o papierosy elektroniczne.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 20 czerwca 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 3 lipca 2005 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Reklama: wszelka forma przekazu handlowego mająca na celu, pośrednio lub bezpośrednio, promowanie wyrobów tytoniowych.

Wyroby tytoniowe: wszystkie wyroby składające się, nawet częściowo, z tytoniu, przeznaczone do palenia, do zażywania przez nos, do stosowania doustnego.

AKT

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 152 z 20.6.2003, s. 16–19)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2003/33/WE zostały włączone do dokumentu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1–24)

Wersja ujednolicona

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1–38)

Wersja ujednolicona

Zalecenie Rady 2003/54/WE z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie inicjatyw zmierzających do poprawy wyników w dziedzinie ograniczenia spożycia tytoniu (Dz.U. L 22 z 25.1.2003, s. 31–34)

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2016

Top