EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne ramy służące zagwarantowaniu równego traktowania wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE) w miejscu pracy, bez względu na ich religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

AKT

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

STRESZCZENIE

Dyrektywa ma na celu zapewnienie, by osoby danej religii lub przekonania, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej nie cierpiały z powodu dyskryminacji i korzystały z równego traktowania w miejscu pracy.

Jakich rodzajów dyskryminacji dotyczy dyrektywa?

Przedmiotem dyrektywy jest zarówno dyskryminacja bezpośrednia (różne traktowanie w związku z określoną cechą), jak i dyskryminacja pośrednia (dowolny przepis, kryterium lub praktyka z pozoru neutralne, lecz mogące prowadzić do niekorzystnej sytuacji danych osób w porównaniu z innymi). Molestowanie prowadzące do tworzenia wrogiego środowiska także uważa się za formę dyskryminacji.

Kogo dotyczy dyrektywa, a kogo nie dotyczy?

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich osób, zarówno pracujących w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w odniesieniu do:

  • warunków dostępu do zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w tym kryteriów wyboru i warunków przyjmowania do pracy i awansu zawodowego,
  • kształcenia zawodowego,
  • warunków zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami zwalniania i wynagradzania,
  • członkostwa i działania w organizacjach pracodawców i pracowników lub we wszelkich innych organizacjach, której członkowie wykonują określony zawód.

Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do wszelkiego rodzaju różnic dotyczących płatności dokonywanych z systemów publicznych, włączając w to systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Co można zrobić, aby zapobiec dyskryminacji?

Kraje UE są zobowiązane zapewnić, by procedury sądowe i/lub administracyjne były dostępne dla wszystkich osób, które uważają się za pokrzywdzone z powodu niestosowania wobec nich zasady równego traktowania. Ma to również zastosowanie nawet po zakończeniu związków, w których przypuszczalnie miała miejsce dyskryminacja. Bardziej szczegółowe informacje na temat środków odwoławczych i egzekwowania prawa znajdują się w rozdziale II niniejszej dyrektywy.

Jak można poprawić sytuację?

Według sprawozdania (COM(2014) 2 final) w sprawie niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe głównym wyzwaniem jest podniesienie świadomości na temat ochrony, która już istnieje, i zapewnienie lepszego praktycznego stosowania dyrektyw.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/78/WE

2.12.2000

2.12.2003

Dz.U. L 303 z 2.12.2000

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wspólne sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe) oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy) (COM(2014) 2 final z 17.1.2014 - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014

Top