EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podział kompetencji w Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – kategorie i dziedziny kompetencji UE

Unia Europejska (UE) posiada wyłącznie kompetencje (uprawnienia) przyznane jej na mocy Traktatów (zasada przyznania). Zgodnie z tą zasadą UE może działać wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie UE na mocy Traktatów, by osiągać zawarte w nich cele. Kompetencje nieprzyznane UE na mocy Traktatów leżą w gestii państw członkowskich.

Traktat z Lizbony określa podział kompetencji między UE i jej państwami członkowskimi. Kompetencje te podzielone są na trzy główne kategorie:

  • wyłączne kompetencje UE,
  • kompetencje dzielone,
  • kompetencje wspierające.

Trzy główne rodzaje kompetencji

UE posiada wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych pod pewnymi warunkami.

Kompetencje szczególne

Unia Europejska może podejmować kroki w celu zapewnienia, by państwa członkowskie koordynowały swoje polityki gospodarcze, społeczne i zatrudnienia na poziomie UE.

Unijna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa charakteryzuje się określonymi cechami instytucjonalnymi, takimi jak ograniczony udział Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w procedurze podejmowania decyzji i wyłączaniu działań legislacyjnych. Polityka ta jest określana i wdrażana przez Radę Europejską (składającą się z szefów państw lub rządów państw członkowskich) oraz przez Radę Unii Europejskiej (składającą się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich na poziomie ministerialnym). Przewodniczący Rady Europejskiej i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa reprezentują UE w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Wykonywanie kompetencji

Wykonywanie kompetencji UE podlega dwóm podstawowym zasadom określonym w artykule 5 Traktatu o Unii Europejskiej:

  • Zasada proporcjonalności. Treść i zakres działań UE nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.
  • Zasada pomocniczości. W dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, UE podejmuje działania tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez państwa członkowskie i jeśli możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część pierwsza – Zasady – Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii – Artykuł 2 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 50)

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022

Top