EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_015_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 15

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 015

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 117

3

 

 

32002R0763

 

 

 

Регламент (ЕО) № 763/2002 на Комисията от 3 май 2002 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

3

2002

L 127

3

 

 

32002R0786

 

 

 

Регламент (EО) № 786/2002 на Комисията от 13 май 2002 година за изменение на Регламент (EО) № 747/2001 на Съвета относно тарифни квоти на Общността и референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Йордания

5

2002

L 132

13

 

 

32002R0811

 

 

 

Регламент (ЕО) № 811/2002 на Комисията от 16 май 2002 година за изменение на Регламент (EО) № 32/2000 на Съвета относно взимане предвид Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

8

2002

L 135

10

 

 

32002R0849

 

 

 

Регламент (ЕО) № 849/2002 на Комисията от 22 май 2002 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

9

2002

L 155

23

 

 

32002R1017

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1017/2002 на Комисията от 13 юни 2002 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

11

2002

L 170

7

 

 

32002R1146

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1146/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3050/95 относно временно суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа за някои продукти, предназначени за конструиране, поддръжка и ремонт на самолети

13

2002

L 170

8

 

 

32002R1147

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1147/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки, внасяни с разрешителни за въздухоплаване

14

2002

L 200

12

 

 

32002R1380

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1380/2002 на Комисията от 29 юли 2002 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

17

2002

L 203

42

 

 

32002R1401

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1401/2002 на Комисията от 31 юли 2002 година за въвеждане на подробни правила за откриването и прилагането на тарифните квоти за ориз с произход от най-слабо развитите страни за пазарните години от 2002/2003 до 2008/2009

19

2002

L 229

7

 

 

32002R1524

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1524/2002 на Комисията от 26 август 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 за откриване и управление на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

23

2002

L 247

7

 

 

32002R1634

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1634/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999 и (ЕО) № 1247/1999 относно някои тарифни квоти за внос на продукти от говеждо и телешко месо вследствие новите отстъпки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1408/2002 на Съвета за Република Унгария

26

2002

L 270

3

 

 

32002R1781

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1781/2002 на Комисията от 7 октомври 2002 година за поправка на Регламент (ЕО) № 936/97 за откриване и управление на тарифните квоти за висококачествено говеждо и телешко месо, прясно, охладено или замразено, и за замразено биволско месо

29

2002

L 287

15

 

 

32002R1900

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1900/2002 на Комисията от 24 октомври 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правила за прилагане (вносни мита за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

30

2002

L 311

11

 

 

32002R2014

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2014/2002 на Комисията от 7 ноември 2002 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

31

2002

L 316

15

 

 

32002R2049

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2049/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

33

2002

L 337

41

 

 

32002L0094

 

 

 

Директива 2002/94/ЕО на Комисията от 9 декември 2002 година за установяване на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 76/308/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки

35

2002

L 348

42

 

 

32002R2287

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2287/2002 на Съвета от 16 декември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2505/96 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Общността за някои земеделски и индустриални продукти

49

2002

L 358

88

 

 

32002R2375

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2375/2003 на Комисията от 27 декември 2003 година за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогиация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

59

2002

L 358

95

 

 

32002R2377

 

 

 

Регламент (EO) № 2377/2002 на Комисията от 27 декември 2002 година за откриване и начин на управление на тарифна квота на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни и дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

63

2003

L 008

3

 

 

32003R0055

 

 

 

Регламент (ЕО) № 55/2003 на Комисията от 13 януари 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

69

2003

L 025

1

 

 

32003R0150

 

 

 

Регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета от 21 януари 2003 година за суспендиране на вносните мита върху определено въоръжение и военна екипировка

71

2003

L 025

37

 

 

32003R0159

 

 

 

Регламент (ЕО) № 159/2003 на Комисията от 29 януари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2377/2002 относно откриване и начин на управление на тарифна квота на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

77

2003

L 028

30

 

 

32003R0209

 

 

 

Регламент на Комисията (ЕО) № 209/2003 от 3 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на управление на тарифните квоти на Общността за някои земеделски продукти с произход от Ливан

78

2003

L 029

5

 

 

32003R0218

 

 

 

Регламент (ЕО) № 218/2003 на Комисията от 4 февруари 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

81

2003

L 036

1

 

 

32003D0253

 

 

 

Решение № 253/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2003 година за приемане на програма за действие на митническите администрации в Общността (Митници 2007)

83

2003

L 055

15

 

 

32003R0384

 

 

 

Регламент (ЕО) № 384/2003 на Комисията от 26 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета с цел да се вземе предвид Регламент (ЕО) № 1832/2002 на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

89

2003

L 078

5

 

 

32003R0529

 

 

 

Регламент (ЕО) № 529/2003 на Комисията от 24 март 2003 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999, (ЕО) № 1247/1999 и (ЕО) № 140/2003 по отношение на някои тарифни квоти за някои продукти от говеждо и телешко месо с произход от Румъния

110

2003

L 079

3

 

 

32003R0531

 

 

 

Регламент (ЕO) № 531/2003 на Комисията от 25 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕO) № 2375/2002 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

113

2003

L 086

21

 

 

32003D0231

 

 

 

Решение на Съвета от 17 март 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към Протокола за изменение към Международната конвенция за опростяване и хармонизация на митническите процедури (Конвенция от Киото)Протокол за изменение на международната конвенция за опростяване и хармонизация на митническите процедури (съставено в Брюксел на 26 юни 1999 година)

115

2003

L 090

32

 

 

32003R0626

 

 

 

Регламент (ЕО) № 626/2003 на Комисията от 3 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2377/2002 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

141

2003

L 090

34

 

 

32003R0627

 

 

 

Регламент (ЕО) № 627/2003 на Комисията от 4 април 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

143

2003

L 097

18

 

 

32003R0673

 

 

 

Регламент (ЕО) № 673/2003 на Комисията от 14 април 2003 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1143/98, (ЕО) № 1279/98, (ЕО) № 1128/1999, (ЕО) № 1247/1999 и (ЕО) № 140/2003 относно някои тарифни квоти за продукти от говеждо и телешко месо от Полша

146

2003

L 134

1

 

 

32003R0881

 

 

 

Регламент (ЕО) № 881/2003 на Комисията от 21 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митническия кодекс на Общността (1)

150

2003

L 141

1

 

 

32003R0975

 

 

 

Регламент (ЕО) № 975/2003 на Съвета от 5 юни 2003 година относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на консерви от риба тон с кодове по КН 16041411, 16041418 и 16042070

259

2003

L 147

10

 

 

32003R1020

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1020/2003 на Комисията от 13 юни 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

261

2003

L 147

12

 

 

32003R1021

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1021/2003 на Комисията от 13 юни 2003 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

263

2003

L 158

12

 

 

32003R1110

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1110/2003 на Комисията от 26 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правила за прилагане (вносни мита за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

265

2003

L 158

21

 

 

32003R1111

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1111/2003 на Комисията от 26 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2375/2002 относно откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни и за дерогация не от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

274

2003

L 158

23

 

 

32003R1112

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1112/2003 на Комисията от 26 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2377/2002 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

276

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top