EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e5e37dca-04f6-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

02009R0480 — PL — 01.08.2021 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 480/2009

z dnia 25 maja 2009 r.

ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(wersja ujednolicona)

(Dz.U. L 145, 10.6.2009, p.10)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z dnia 9 czerwca 2021 r.

L 209

1

14.6.2021

 
Ostatnia wersja skonsolidowana przed uchyleniem dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009R0480-20180408
Top