EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 60bf0010-8b3c-11ea-812f-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decyzja Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

02013D0034 — PL — 23.03.2020 — 006.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA RADY 2013/34/WPZiB

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

(Dz.U. L 014 z 18.1.2013, s. 19)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

DECYZJA RADY 2013/729/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r.

  L 332

18

11.12.2013

 M2

DECYZJA RADY 2014/220/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r.

  L 113

27

16.4.2014

 M3

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/446 z dnia 23 marca 2016 r.

  L 78

74

24.3.2016

►M4

DECYZJA RADY (UE) 2017/971 z dnia 8 czerwca 2017 r.

  L 146

133

9.6.2017

►M5

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/716 z dnia 14 maja 2018 r.

  L 120

8

16.5.2018

►M6

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/434 z dnia 23 marca 2020 r.

  L 89

1

24.3.2020


sprostowana przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 116, 30.4.2016, s.  39 (2016/446)
▼B

DECYZJA RADY 2013/34/WPZiB

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)▼M6

Artykuł 1

Misja

1.  Unia prowadzi wojskową misję szkoleniową w Mali (EUTM Mali), aby wspomagać malijskie siły zbrojne w przywracaniu ich zdolności wojskowych z myślą o umożliwieniu im przeprowadzania operacji wojskowych mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej Mali oraz ograniczenie zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych, a także w celu zapewniania pomocy wojskowej połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz Sahelu a także krajowym siłom zbrojnym w państwach należących do tej grupy. EUTM Mali nie uczestniczy w operacjach bojowych.

2.  Strategiczne cele misji EUTM Mali są następujące:

a) 

przyczynianie się do poprawy zdolności operacyjnych malijskich sił zbrojnych pod kontrolą prawowitych władz cywilnych Mali;

b) 

wspieranie Grupy Pięciu na rzecz Sahelu przez zapewnienie operacyjności działań połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz krajowych sił zbrojnych w państwach tej grupy.

3.  W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 lit. a), EUTM Mali zapewnia malijskim siłom zbrojnym doradztwo wojskowe, szkolenie, w tym szkolenie przed rozmieszczeniem, kształcenie i mentorstwo, przez niemający charakteru wykonawczego udział do poziomu taktycznego, tak by EUTM Mali mogła śledzić działania malijskich sił zbrojnych i monitorować ich działalność i zachowania, także w zakresie poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

4.  W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), EUTM Mali zapewnia połączonym siłom Grupy Pięciu na rzecz Sahelu oraz krajowym siłom zbrojnym doradztwo wojskowe, szkolenie i mentorstwo poprzez niemający charakteru wykonawczego udział do poziomu taktycznego.

5.  EUTM Mali stosuje stopniowe i modularne podejście do działań poza Mali służących wspieraniu Grupy Pięciu na rzecz Sahelu.

6.  Działania EUTM Mali prowadzone są w ścisłej koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi oraz instytucjami i organami Unii, zgodnie ze zintegrowanym podejściem EU, oraz z innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie malijskich sił zbrojnych, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), operacją Barkhane i Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) celem wzmocnienia spójności działań, zapewnienia braku konfliktu oraz odpowiedniej optymalizacji zasobów, celem uzyskania najlepszych efektów, z należytym poszanowaniem unijnych ram instytucyjnych. Działania te wspiera regionalna komórka doradztwa i koordynacji w ramach EUCAP Sahel Mali.

▼B

Artykuł 2

Mianowanie dowódcy misji UE

▼M4

1.  Dyrektor Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) jest dowódcą misji EUTM Mali.

2.  Generał brygady Peter Devogelaere zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił misji UE EUTM Mali.

▼B

Artykuł 3

Wyznaczenie kwatery głównej

▼M4

1.  MPCC jest statyczną strukturą dowodzenia i kontroli na strategicznym szczeblu wojskowym poza obszarem działań, która jest odpowiedzialna za planowanie operacyjne i prowadzenie EUTM Mali.

2.  Dowództwo sił misji EUTM Mali znajduje się w Mali i działa pod dowództwem dowódcy sił misji UE.

3.  Dopóki MPCC nie osiągnie pełnej zdolności operacyjnej, do MPCC jest włączana mająca siedzibę w Brukseli komórka wsparcia dowództwa sił misji.

▼M1

Artykuł 3a

Komórka ds. projektów

1.  EUTM Mali posiada komórkę ds. projektów, której zadaniem jest przygotowywanie i realizacja projektów. Misja w stosownych przypadkach koordynuje i usprawnia realizację projektów wdrażanych przez państwa członkowskie i państwa trzecie w ramach ich obowiązków oraz doradza na ich temat, w obszarach związanych z mandatem misji i w ramach wspierania jej celów.

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3 dowódca misji UE jest upoważniony do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich lub państw trzecich w celu realizacji określonych projektów stanowiących spójne uzupełnienie innych działań EUTM Mali. W takim przypadku dowódca misji UE zawiera z tymi państwami porozumienie, które w szczególności obejmuje konkretne zasady postępowania z wszelkiego rodzaju skargami stron trzecich w zakresie szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań ze strony dowódcy misji UE w związku z korzystaniem ze środków finansowych udostępnionych mu przez te państwa.

W żadnym razie Unia ani WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec państw wnoszących wkład za działania lub zaniechania działań ze strony dowódcy misji UE w związku z korzystaniem ze środków finansowych z tych państw.

3.  KPiB zatwierdza przyjęcie wkładu finansowego państw trzecich na rzecz komórki ds. projektów.

▼B

Artykuł 4

Planowanie i rozpoczęcie EUTM Mali

Decyzję o rozpoczęciu EUTM Mali podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu misji i zasad zaangażowania.

Artykuł 5

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

1.  W ramach odpowiedzialności Rady i WP, KPiB sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne w odniesieniu do EUTM Mali. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji, zgodnie z art. 38 TUE. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia niezbędne do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu misji i struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie mianowania kolejnych ►M4  dowódców sił misji UE ◄ . Rada zachowuje uprawnienia do podejmowania decyzji co do celów i zakończenia EUTM Mali.

2.  KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.  KPiB regularnie otrzymuje od przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE (EUMC) sprawozdania dotyczące przebiegu EUTM Mali. KPiB może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE ►M4  i dowódcę sił misji UE ◄ na swoje posiedzenia.

Artykuł 6

Kierownictwo wojskowe

1.  EUMC monitoruje właściwe przeprowadzanie EUTM Mali, za której przebieg odpowiedzialny jest dowódca misji UE.

2.  EUMC regularnie otrzymuje sprawozdania od dowódcy misji UE. Może w stosownych przypadkach zapraszać dowódcę misji UE ►M4  i dowódcę sił misji UE ◄ na swoje posiedzenia.

3.  Przewodniczący EUMC pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z dowódcą misji UE.

Artykuł 7

Spójność unijnej reakcji oraz koordynacja

1.  WP zapewnia wykonanie niniejszej decyzji i jej spójność z działaniami zewnętrznymi Unii jako całości, w tym z programami rozwojowymi Unii.

▼M4

2.  Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia, dowódca sił misji UE otrzymuje lokalne wytyczne polityczne od Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu w koordynacji z szefem delegatury Unii w Bamako.

▼B

3.  EUTM Mali utrzymuje koordynację z misją Unii w ramach WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger) w celu wykorzystania ewentualnych synergii.

4.  EUTM Mali koordynuje swoje działania z działaniami państw członkowskich o charakterze dwustronnym w Mali, z innymi podmiotami międzynarodowymi w regionie, w szczególności z ONZ, Unią Afrykańską (UA), ECOWAS oraz z podmiotami dwustronnymi, w tym z USA i z Kanadą, oraz z kluczowymi podmiotami regionalnymi.

Artykuł 8

Udział państw trzecich

1.  Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię oraz dla jej jednolitych ram instytucjonalnych oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Rady Europejskiej, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w EUTM Mali.

2.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do zaproszenia państw trzecich, by zadeklarowały swój wkład, i do podjęcia, na zalecenie dowódcy misji UE ►M4  w konsultacji z dowódcą sił misji UE ◄ i EUMC, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE. Jeżeli Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w misjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście EUTM Mali.

4.  Państwa trzecie, które wnoszą istotny wkład wojskowy w EUTM Mali, mają w odniesieniu do bieżącego zarządzania EUTM Mali takie same prawa i obowiązki, jak państwa członkowskie biorące udział w EUTM Mali.

5.  Rada upoważnia niniejszym KPiB do podjęcia stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników, w przypadku gdy państwa trzecie wniosą istotne wkłady wojskowe.

Artykuł 9

Status personelu dowodzonego przez UE

Status jednostek dowodzonych przez UE i personelu tych jednostek, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania ich misji i jej sprawnego przebiegu, stanowi przedmiot umowy zawartej na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 TFUE.

Artykuł 10

Uzgodnienia finansowe

1.  Wspólnymi kosztami EUTM Mali zarządza się zgodnie z decyzją 2011/871/WPZiB.

▼M5

2.  Ustala się finansową kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów EUTM Mali na okres od dnia 19 maja 2018 r. do dnia 18 maja 2020 r. w wysokości 59 743 047,00  EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji Rady (WPZiB) 2015/528 ( 1 ) wynosi 0 % i odsetek na zobowiązania, o których mowa w art. 34 ust. 3 tej decyzji wynosi 30 %.

▼M6

3.  Ustala się finansową kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów EUTM Mali na okres od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2024 r. w wysokości 133 711 059  EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 15 % w środkach na zobowiązania i 0 % w środkach na płatności.

▼B

Artykuł 11

Udostępnianie informacji

1.  WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, zgodnie z decyzją Rady 2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE ( 2 ):

a) 

opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż przewidziany w mających zastosowanie umowach o bezpieczeństwie informacji zawartych między Unią a odnośnym państwem trzecim; lub

b) 

opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” w innych przypadkach.

2.  WP jest również upoważniony do udostępniania ONZ i ECOWAS, zgodnie z potrzebami operacyjnymi EUTM Mali, informacji niejawnych UE sporządzonych do celów EUTM Mali, opatrzonych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy ONZ i ECOWAS dokonują niezbędnych uzgodnień.

3.  W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów EUTM Mali, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, zgodnie z decyzją 2011/292/UE. W tym celu WP oraz właściwe organy państwa przyjmującego dokonują niezbędnych uzgodnień.

4.  WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, wszelkich dokumentów jawnych UE związanych z treścią obrad Rady dotyczących EUTM Mali i objętych tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady ( 3 ).

5.  WP może przekazywać uprawnienia, o których mowa w ust. 1–4, jak również zdolność do zawierania uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, personelowi Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub dowódcy misji UE ►M4  lub dowódcy sił misji UE ◄ .

Artykuł 12

Wejście w życie i zakończenie

1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

▼M6

2.  Mandat EUTM Mali wygasa w dniu 18 maja 2024 r.

▼B

3.  Niniejszą decyzję uchyla się z dniem zamknięcia kwatery głównej zgodnie z zatwierdzonymi planami dotyczącymi zakończenia EUTM Mali oraz bez uszczerbku dla procedur dotyczących audytu i przedstawiania sprawozdań finansowych EUTM Mali określonych w decyzji 2011/871/WPZiB.( 1 ) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB (Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 39).

( 2 ) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.

( 3 ) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

Top