EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5025c66f-2931-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

02008E0851 — PL — 17.12.2018 — 009.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/851/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

(Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DECYZJA RADY 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r.

  L 322

27

9.12.2009

►M2

DECYZJA RADY 2010/437/WPZiB z dnia 30 lipca 2010 r.

  L 210

33

11.8.2010

►M3

DECYZJA RADY 2010/766/WPZiB z dnia 7 grudnia 2010 r.

  L 327

49

11.12.2010

►M4

DECYZJA RADY 2012/174/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r.

  L 89

69

27.3.2012

►M5

DECYZJA RADY 2014/827/WPZiB z dnia 21 listopada 2014 r.

  L 335

19

22.11.2014

►M6

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/713 z dnia 12 maja 2016 r.

  L 125

12

13.5.2016

►M7

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/2082 z dnia 28 listopada 2016 r.

  L 321

53

29.11.2016

►M8

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1083 z dnia 30 lipca 2018 r.

  L 194

142

31.7.2018

►M9

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2007 z dnia 17 grudnia 2018 r.

  L 322

22

18.12.2018
▼B

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/851/WPZiB

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii▼M4

Artykuł 1

Misja

1.  Unia Europejska (UE) prowadzi operację wojskową wspierającą rezolucje nr 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) i 1851 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) w sposób zgodny z działaniem zatwierdzonym w przypadku aktów piractwa, zgodnie z art. 100 i nast. Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza podpisanej w Montego Bay w dniu 10 grudnia 1982 r. (zwanej dalej „konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza”), oraz, w szczególności, poprzez zobowiązania podjęte wspólnie z państwami trzecimi („Atalanta”), mającą na celu udział w:

 ochronie statków WFP dostarczających pomoc żywnościową dla wysiedlonej ludności z Somalii zgodnie z mandatem określonym w rezolucji RB ONZ nr 1814 (2008), oraz

 ochronie narażonych na ataki statków pływających u wybrzeży Somalii, a także w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii zgodnie z mandatem określonym w rezolucjach RB ONZ nr 1846 (2008) i 1851 (2008).

2.  Obszar działań rozmieszczonych w tym celu sił stanowią: terytorium przybrzeżne i wody wewnętrzne Somalii, obszary morskie wybrzeży Somalii oraz krajów sąsiadujących w regionie Oceanu Indyjskiego zgodnie z politycznym celem operacji morskiej UE określonym w ramach koncepcji zarządzania kryzysowego zatwierdzonej przez Radę w dniu 5 sierpnia 2008 r.

▼M5

3.  Ponadto Atalanta może przyczyniać się w ramach nie wykonawczego zadania dodatkowego — w zakresie istniejących środków i zdolności oraz na żądanie — do realizacji unijnego zintegrowanego podejścia wobec Somalii i odnośnych działań społeczności międzynarodowej, pomagając dzięki temu likwidować podstawowe przyczyny piractwa i jego sieci.

▼B

Artykuł 2

Mandat

Atalanta, w warunkach określonych przez odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego, w szczególności przez konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, i przez rezolucje 1814 (2008), 1816 (2008) oraz 1838 (2008) RB ONZ oraz w ramach swoich dostępnych zdolności:

▼M4

a) zapewnia ochronę statkom wyczarterowanym przez WFP, w tym dzięki obecności na pokładach tych statków jednostek wojskowych Atalanty, również kiedy przepływają przez wody terytorialne i wody wewnętrzne Somalii;

▼B

b) zapewnia ochronę statkom handlowym przepływającym przez obszar, w którym jest rozmieszczony, w zależności od oceny potrzeb w konkretnych przypadkach;

▼M4

c) nadzoruje obszary u wybrzeży Somalii, w tym jej wody terytorialne i wody wewnętrzne, na których istnieje zagrożenie dla działalności morskiej, w szczególności dla ruchu morskiego;

▼B

d) podejmuje niezbędne środki, w tym użycie siły, w celu powstrzymania, zapobiegania i interweniowania w celu położenia kresu aktom piractwa lub rozboju, które mogłyby być popełnione na obszarach, w których jest rozmieszczony;

▼M3

e) w celu ewentualnego ścigania przez państwa właściwe w warunkach przewidzianych w art. 12, może ująć, przetrzymywać i przekazywać osoby podejrzane o zamiar popełnienia, o czym mowa w art. 101 i 103 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, o popełnianie lub popełnienie aktów piractwa lub rozboju, na obszarach, w których jest rozmieszczony, oraz zajmować statki piratów lub rozbójników lub statki ujęte w następstwie aktu piractwa lub rozboju, które znajdują się w rękach piratów lub rozbójników, a także przedmioty znajdujące się na pokładzie;

▼M4

f) nawiązuje kontakty i współpracuje z organizacjami i podmiotami, a także z państwami działającymi w regionie na rzecz walki z aktami piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, w szczególności z siłami morskimi „wielonarodowe oddziały specjalne 151” działającymi w ramach operacji „Trwała Wolność”;

▼M5

g) gromadzi, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, dane osobowe dotyczące osób, o których mowa w lit. e) związane z cechami charakterystycznymi, które prawdopodobnie mogą przyczynić się do ich identyfikacji, w tym odciski palców, jak również poniższe dane, z wykluczeniem innych danych osobowych: nazwisko, nazwisko rodowe, imiona oraz wszelkie pseudonimy lub nazwisko przybrane; data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć; miejsce stałego pobytu, zawód i aktualne miejsce pobytu; prawa jazdy, dokumenty tożsamości i dane zawarte w paszporcie;

h) do celów obrotu danymi za pośrednictwem kanałów Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (INTERPOL) i porównywania ich z bazami danych INTERPOLU oraz w oczekiwaniu na zawarcie umowy między Unią a INTERPOLEM, przekazuje krajowym biurom centralnym INTERPOLU państw członkowskich, w myśl uzgodnień, które mając zostać zawarte między dowódcą operacji UE a szefem odnośnego krajowego biura centralnego, następujące dane:

 dane osobowe, o których mowa w lit. g),

 dane dotyczące wyposażenia wykorzystywanego przez osoby, o których mowa w lit. e).

Dane osobowe nie są przechowywane po ich przekazaniu INTERPOLOWI;

i) przekazuje dane, o których mowa w lit. h), EUROPOLOWI zgodnie z postanowieniami uzgodnienia, które ma zostać zawarte między Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa a EUROPOLEM. Dane osobowe nie są przechowywane po ich przekazaniu INTERPOLOWI;

j) przyczynia się — w ramach istniejących środków i zdolności — do monitorowania działalności połowowej u wybrzeży Somalii oraz wspiera program udzielania licencji i rejestracji dotyczący tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i połowów na skalę przemysłową na wodach pod jurysdykcją Somalii, opracowany przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), o ile taka działalność ma miejsce, z wykluczeniem stosowania przymusu;

k) współpracuje, w ścisłej koordynacji z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, z somalijskimi podmiotami i prywatnymi przedsiębiorstwami działającymi w ich imieniu, aktywnymi u wybrzeży Somalii w szerszej dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, aby lepiej zrozumieć ich działania i potencjał oraz unikać konfliktów związanych z operacjami na morzu;

▼M6

l) wspomaga – w szczególności oferując wsparcie logistyczne, wiedzę fachową i szkolenia na morzu, na żądanie oraz w ramach istniejących środków i zdolności – misje EUCAP NESTOR i EUTM Somalia, Specjalnego Przedstawiciela UE w Rogu Afryki, delegaturę UE w Somalii w odniesieniu do ich mandatów i obszaru objętego operacją wojskową Atalanta, jak również przyczynia się do realizacji odpowiednich unijnych programów, w szczególności regionalnego programu bezpieczeństwa morskiego (MASE) w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju i programu CRIMARIO;

▼M5

m) za pośrednictwem odnośnej służby Komisji udostępnia Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim, jej państwom członkowskim i FAO dane dotyczące działalności połowowej zebrane przez jednostki EUNAVFOR u wybrzeży Somalii — a po osiągnięciu wystarczających postępów na lądzie w dziedzinie tworzenia zdolności morskich, w tym środków bezpieczeństwa do wymiany informacji — wspomaga władze somalijskie w udostępnianiu danych związanych z działalnością połowową zebranych w trakcie operacji;

▼M9

n) wspiera – w sposób spójny z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz w ramach istniejących środków i zdolności – działalność panelu ekspertów ds. Somalii, zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 2444 (2018), monitorując budzące zainteresowanie statki podejrzane o wspieranie sieci piratów oraz składając temu panelowi sprawozdanie na ten temat.

▼M8

Artykuł 3

Mianowanie dowódcy operacji UE

Wiceadmirał Antonio MARTORELL LACAVE zostaje niniejszym mianowany dowódcą operacji UE od dnia 29 marca 2019 r. od godz. 12.00 CET na miejsce generała dywizji Charlie'a STICKLAND'a OBE RM (ang. Order of the British Empire Royale Marine)

Artykuł 4

Wyznaczenie dowództwa operacji UE

1.  Dowództwo operacji UE znajduje się w Northwood, w Zjednoczonym Królestwie do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 12.00 CET.

2.  Od dnia 29 marca 2019 r. od godz. 12.00 CET będzie się znajdowała w miejscowości Rota, w Hiszpanii, z wyjątkiem Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Dotyczącego Rogu Afryki (MSCHOA), które będzie się znajdowało w Breście, we Francji.

▼B

Artykuł 5

Planowanie i rozpoczęcie operacji

Decyzję o rozpoczęciu operacji wojskowej UE podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu operacji i zasad zaangażowania i z uwzględnieniem notyfikacji przez tymczasowy rząd federalny Sekretarzowi Generalnemu ONZ oferty współpracy przedstawionej przez UE zgodnie z pkt 7 rezolucji 1816 (2008) RB ONZ.

Artykuł 6

Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne

▼M2

1.  W ramach odpowiedzialności Rady oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „WP”), Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”) sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji wojskowej UE. Rada upoważnia niniejszym KPiB do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 38 Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, w tym planu operacji, struktury dowodzenia i zasad zaangażowania. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie mianowania dowódcy operacji UE lub dowódcy sił UE. Rada, wspierana przez WP, zachowuje uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do celów i zakończenia operacji wojskowej UE.

▼B

2.  KPiB regularnie przedstawia Radzie sprawozdania.

3.  KPiB regularnie otrzymuje od przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC) sprawozdania dotyczące przebiegu operacji wojskowej UE. KPiB może w stosownych przypadkach zaprosić na swoje posiedzenia dowódcę operacji UE lub dowódcę sił UE.

Artykuł 7

Kierownictwo wojskowe

1.  EUMC zapewnia monitorowanie właściwego przeprowadzania operacji wojskowej UE, za której przebieg odpowiedzialny jest dowódca operacji UE.

2.  EUMC regularnie otrzymuje sprawozdania od dowódcy operacji UE. Może on w razie potrzeby zaprosić na swoje posiedzenia dowódcę operacji UE lub dowódcę sił UE.

3.  Przewodniczący EUMC pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z dowódcą operacji UE.

▼M2

Artykuł 8

Spójność reakcji UE

WP, dowódca operacji UE i dowódca sił UE zapewniają ścisłą koordynację prowadzonych przez siebie działań w celu wdrożenia niniejszego wspólnego działania.

▼B

Artykuł 9

Stosunki z ONZ, Somalią, krajami sąsiadującymi i innymi podmiotami

▼M2

1.  WP pełni rolę głównego punktu kontaktowego w relacjach z Organizacją Narodów Zjednoczonych, władzami Somalii i władzami krajów sąsiadujących, a także w relacjach z innymi zainteresowanymi podmiotami. W ramach kontaktów z Unią Afrykańską WP jest wspierany przez specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) przy Unii Afrykańskiej.

▼B

2.  Na szczeblu operacyjnym, dowódca operacji UE pełni funkcję punktu kontaktowego, w szczególności w relacjach z organizacjami armatorów, a także z odpowiednimi działami Sekretariatu Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej i WFP.

Artykuł 10

Udział państw trzecich

1.  Bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez UE i dla jednolitych ram instytucjonalnych oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Rady Europejskiej, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do udziału w operacji.

2.  Rada upoważnia KPiB do wezwania państw trzecich, by zadeklarowały swój wkład, i do podjęcia, na zalecenie dowódcy operacji UE i EUMC, stosownych decyzji w sprawie przyjęcia proponowanych wkładów.

▼M2

3.  Szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu. W przypadku gdy UE i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście niniejszej operacji.

▼B

4.  Państwa trzecie, które wnoszą istotny wkład wojskowy w operację wojskową UE mają w odniesieniu do bieżącego zarządzania operacją takie same prawa i obowiązki, jak państwa członkowskie biorące udział w operacji.

5.  Rada upoważnia KPiB do podjęcia stosownych decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników, w przypadku gdy państwa trzecie wniosą znaczące wkłady wojskowe.

6.  Warunki przekazywania do państw trzecich uczestniczących w operacji osób ujętych i przetrzymywanych w celu wykonywania jurysdykcji przez te państwa, określane są w czasie zawarcia lub wdrożenia porozumień w sprawie udziału, o których mowa w ust. 3.

▼M2

Artykuł 11

Status sił działających pod przewodnictwem UE

Status sił działających pod przewodnictwem UE oraz ich personelu – w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania misji i jej sprawnego przebiegu – którzy:

 przebywają lub są obecni na terytoriach państw trzecich,

 działają na wodach terytorialnych państw trzecich lub na ich wodach wewnętrznych,

zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu.

▼M4

Artykuł 12

Przekazywanie osób ujętych i przetrzymywanych w celu ich ścigania

1.  W oparciu o akceptację przez Somalię wykonywania jurysdykcji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie, z jednej strony, oraz na podstawie art. 105 konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, z drugiej strony, osoby, które podejrzane są o zamiar popełnienia, o czym mowa w art. 101 i 103 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, o popełnianie lub popełnienie aktów piractwa lub rozboju na wodach terytorialnych lub wodach wewnętrznych Somalii lub na pełnym morzu, ujęte i przetrzymywane w celu ich ścigania, a także przedmioty, które służyły do popełnienia tych czynów, przekazuje się:

 właściwym organom państw członkowskich lub państw trzecich uczestniczących w operacji, pod których banderą pływa statek, który dokonał ujęcia, lub

 jeśli to państwo nie może lub nie chce wykonywać swej jurysdykcji – państwu członkowskiemu lub jakiemukolwiek państwu trzeciemu, które chce wykonywać jurysdykcję w odniesieniu do wyżej wymienionych osób lub przedmiotów.

2.  Osoby podejrzane o zamiar popełnienia, o czym mowa w art. 101 i 103 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, o popełnianie lub popełnienie aktów piractwa lub rozboju, ujęte i przetrzymywane, w celu ich ścigania, przez Atalanta na wodach terytorialnych, wodach wewnętrznych lub wodach archipelagu innych państw w regionie w porozumieniu z tymi państwami, a także przedmioty, które służyły do popełnienia tych czynów, mogą zostać przekazane właściwym organom zainteresowanego państwa lub – za zgodą zainteresowanego państwa – właściwym organom innego państwa.

3.  Żadna z osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać przekazana państwu trzeciemu, o ile warunki tego przekazania nie zostały uzgodnione z tym państwem trzecim w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa praw człowieka, w celu zagwarantowania w szczególności, że nikt nie zostanie poddany karze śmierci, torturom lub jakiemukolwiek innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

▼B

Artykuł 13

Stosunki z państwami, pod których banderą pływają statki objęte ochroną

Warunki określające obecność jednostek należących do Atalanty na pokładzie statków handlowych, w szczególności statków wyczarterowanych przez WFP, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje związane z właściwym przebiegiem operacji, uzgadniane są z państwem bandery tych statków.

Artykuł 14

Uzgodnienia finansowe

1.  Mechanizm Athena zarządza kosztami wspólnymi operacji wojskowej UE.

2.  Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE wynosi 8,3 mln EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 33 ust. 3 decyzji ustanawiającej mechanizm Athena, wynosi 30 %.

▼M4

3.  Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wspólnych kosztów operacji wojskowej UE przez okres od dnia 13 grudnia 2012 r. do dnia 12 grudnia 2014 r. wynosi 14 900 000 EUR. Wartość procentowa kwoty odniesienia, o której mowa w art. 25 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/871/WPZiB, wynosi 0 %.

▼M5

4.  Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE na okres od dnia 13 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. wynosi 14 775 000 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji 2011/871/WPZiB wynosi 0 %

▼M7

5.  Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE na okres od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 11 064 000  EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji Rady (WPZiB) 2015/528 ( 1 ), wynosi 0 %.

▼M8

6.  Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. ma wynosić 11 777 000  EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 %.

Artykuł 14a

Przejściowe uzgodnienia finansowe

1.  Od dnia 1 września 2018 r. wydatki ponoszone przez dowódcę operacji UE mianowanego w art. 3 i dowództwo operacji UE wyznaczone w art. 4, ust. 2 są finansowane zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/528.

2.  Rada niniejszym upoważnia Hiszpanię i Francję do finansowania w formie płatności zaliczkowych wspólnych kosztów ponoszonych zgodnie z ust. 1 i do występowania z wnioskiem o ich zwrot zgodnie z art. 27 decyzji Rady (WPZiB) 2015/528.

▼M2

Artykuł 15

Udostępnianie informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim

1.  WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim związanym z niniejszym wspólnym działaniem informacji niejawnych UE i dokumentów opracowywanych do celów operacji wojskowej UE opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż stosowny dla każdego z odbiorców oraz zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa ( 2 ).

2.  WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim związanym z niniejszym wspólnym działaniem dokumentów jawnych UE odnoszących się do obrad Rady dotyczących operacji, które chronione są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady ( 3 ).

▼M6

3.  WP zostaje niniejszym upoważniony do udostępniania kierowanej przez Stany Zjednoczone Koalicji Sił Morskich („CMF”) za pośrednictwem jej kwatery głównej, a także państwom trzecim nieuczestniczącym w CMF oraz organizacjom międzynarodowym obecnym na obszarze operacji wojskowej UE – zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa i z zastrzeżeniem uzgodnień między WP a właściwymi organami stron trzecich, o których mowa powyżej – informacji niejawnych UE i dokumentów stworzonych do celów operacji wojskowej UE na poziomie „RESTREINT UE”, na zasadzie wzajemności, w przypadku gdy takie udostępnianie na szczeblu obszaru działań jest konieczne ze względów operacyjnych.

▼M9

4.  Niniejszym upoważnia się operację wojskową Atalanta do wymiany z panelem ekspertów ds. Somalii i Koalicją Sił Morskich informacji innych niż dane osobowe, zgromadzonych w trakcie jej operacji antypirackich, które dotyczą nielegalnych lub niedozwolonych działań.

▼M9

5.  Niniejszym upoważnia się operację wojskową Atalanta do udostępniania Interpolowi zgodnie z art. 2 lit. h) oraz Europolowi zgodnie z art. 2 lit. i) informacji dotyczących nielegalnych działań innych niż piractwo, zgromadzonych w trakcie jej operacji antypirackich.

6.  Udostępnianie danych osobowych zgodnie z art. 2 odbywa się zgodnie z prawem państwa statku lub statku powietrznego przetwarzającego takie dane osobowe.

▼B

Artykuł 16

Wejście w życie i zakończenie

1.  Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

2.  Wspólne działanie 2008/749/WPZiB zostaje uchylone z dniem rozwiązania komórki koordynującej ustanowionej na mocy tego wspólnego działania. Rozwiązanie komórki koordynującej następuje w dniu rozpoczęcia operacji, o której mowa w art. 6 powyżej niniejszego wspólnego działania.

▼M8

3.  Operacja wojskowa UE zostaje zakończona dnia 31 grudnia 2020 r.

▼B

4.  Niniejsze wspólne działanie zostaje uchylone po wycofaniu się sił UE, zgodnie z zatwierdzonym planem zakończenia operacji wojskowej UE, bez uszczerbku dla stosownych przepisów decyzji dotyczącej mechanizmu Athena.

Artykuł 17

Publikacja

1.  Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Decyzje KPiB w sprawie mianowania dowódcy operacji UE lub dowódcy sił UE, jak również decyzje KPiB w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich i ustanowienia komitetu uczestników, także zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.( 1 ) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB (Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 39).

( 2 ) Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1).

( 3 ) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

Top