EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 36c21961-32de-11ea-ba6e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona)

02012R0079 — PL — 01.01.2020 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 79/2012

z dnia 31 stycznia 2012 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

(wersja przekształcona)

(Dz.U. L 029 z 1.2.2012, s. 13)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

 M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/524 z dnia 27 marca 2015 r.

  L 84

22

28.3.2015

►M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1129 z dnia 2 lipca 2019 r.

  L 179

1

3.7.2019
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 79/2012

z dnia 31 stycznia 2012 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

(wersja przekształcona)▼M3

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonania art. 14, art. 17 ust. 1 lit. f), art. 21 ust. 2 lit. e), art. 21 ust. 2a lit. d), art. 21a ust. 1 i 2, art. 32, 48, 49 i art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

▼B

Artykuł 2

Kategorie wymiany informacji bez uprzednio złożonego wniosku

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 przedmiotem wymiany automatycznej mogą być następujące kategorie informacji:

1) informacje o podatnikach niemających siedziby;

2) informacje o nowych środkach transportu.

Artykuł 3

Podkategorie wymiany informacji bez uprzednio złożonego wniosku

1.  W przypadku podatników niemających siedziby informacje będące przedmiotem automatycznej wymiany są to:

a) informacje dotyczące przydzielania numerów identyfikacyjnych VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;

b) informacje dotyczące zasad zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2008/9/WE.

2.  W przypadku nowych środków transportu informacje będące przedmiotem automatycznej wymiany są to:

a) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, dostaw nowych środków transportu, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, wykonywanych przez podmioty uważane za podatników zgodnie z art. 9 ust. 2 tej dyrektywy, które są zidentyfikowane dla celów podatku od wartości dodanej;

b) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, dostaw nowych statków i samolotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, wykonywanych przez podatników zidentyfikowanych dla celów podatku od wartości dodanej, innych niż ci, o których mowa w lit. a), dla podmiotów niezidentyfikowanych dla celów podatku od wartości dodanej;

c) informacje dotyczące zwolnienia z obowiązku podatkowego na mocy art. 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, dostaw nowych motorowych pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b) tej dyrektywy, wykonywanych przez podatników zidentyfikowanych dla celów podatku od wartości dodanej, innych niż ci, o których mowa w lit. a), dla podmiotów niezidentyfikowanych dla celów podatku od wartości dodanej.

Artykuł 4

Zgłoszenie powstrzymania się od uczestnictwa w wymianie informacji bez uprzednio złożonego wniosku

Do dnia 20 maja 2012 r. każde państwo członkowskie powiadamia Komisję na piśmie o decyzji, podjętej zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 904/2010, w sprawie powstrzymania się od uczestnictwa w automatycznej wymianie informacji należących do określonych kategorii lub podkategorii informacji, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. ►M1  Chorwacja powiadamia Komisję o decyzji (o której mowa w poprzednim zdaniu) w sprawie powstrzymania się od uczestnictwa w automatycznej wymianie informacji do dnia 1 lipca 2013 r. ◄ Komisja informuje odpowiednio pozostałe państwa członkowskie o kategoriach, w przypadku których państwo członkowskie powstrzymało się od uczestnictwa.

Artykuł 5

Częstotliwość wymiany informacji

W przypadku stosowania systemu wymiany automatycznej wymiana informacji dotyczących kategorii i podkategorii, o których mowa odpowiednio w art. 2 i 3, odbywa się z chwilą udostępnienia danych, a w każdym wypadku w ciągu trzech miesięcy od końca kwartału, w którym informacje stały się dostępne.

▼M3

Artykuł 5a

Wymiana informacji celnych

1.  Przechowywanie i zautomatyzowany dostęp właściwych organów do informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ( 1 ).

2.  Zautomatyzowany dostęp na podstawie art. 21 ust. 2a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 jest przyznawany na poziomie pozycji towarowej zgłoszenia celnego, zgodnie z rozdziałem 2 sekcja 3 i rozdziałem 3 sekcja 1 kolumna H1, w tytule I załącznika B do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 ( 2 ).

3.  Każda pozycja towarowa identyfikowana jest za pomocą następujących informacji wymaganych zgodnie z art. 226 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447:

a) główny numer referencyjny; oraz

b) data przyjęcia zgłoszenia celnego.

4.  W załączniku VII do niniejszego rozporządzenia określono, które informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, odpowiadają którym danym systemu celnego określonym w załączniku B do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł 5b

Wymiana informacji rejestracyjnych pojazdów

1.  Zautomatyzowany dostęp do informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 („dane rejestracyjne pojazdów”), odbywa się przy użyciu wersji oprogramowania europejskiego systemu informacji o pojazdach i prawach jazdy (EUCARIS), specjalnie zaprojektowanej do celów art. 21a niniejszego rozporządzenia, a także zmienionych wersji tego oprogramowania.

Zautomatyzowany dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów odbywa się w ramach struktury zdecentralizowanej.

Dane rejestracyjne pojazdów wymieniane za pośrednictwem systemu EUCARIS przekazywane są w postaci zaszyfrowanej.

Konkretna wersja aplikacji oprogramowania opracowanej przez osobę wyznaczoną jako strona do celów zautomatyzowanego dostępu do danych rejestracyjnych pojazdów do celów art. 21a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 oddzielona jest od innych wersji tego oprogramowania, które są dostępne w EUCARIS. Zautomatyzowany dostęp odbywa się zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa danych i warunkami technicznymi wymiany danych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 i 3 załącznika do decyzji Rady 2008/616/WSiSW ( 3 ). Poszczególne dane rejestracyjne pojazdów, które mają być przedmiotem wymiany, oraz dozwolone rodzaje dostępu określone są w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

2.  Zautomatyzowany dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów odbywa się z wykorzystaniem transeuropejskiej telematycznej sieci komunikacyjnej między administracjami (TESTA) oraz kolejnych wersji tej sieci.

3.  Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że zautomatyzowane wnioski i zautomatyzowany dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów będą możliwe 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku awarii o charakterze technicznym krajowe punkty kontaktowe państw członkowskich niezwłocznie wzajemnie się o tym informują, w razie potrzeby przy wsparciu ze strony wyznaczonej przez EUCARIS sekcji operacyjnej. Zautomatyzowana wymiana danych jest przywracana możliwie jak najszybciej.

4.  Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ krajowy jako krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny w danym państwie członkowskim za przetwarzanie napływających wniosków o udostępnienie danych rejestracyjnych pojazdów do celów VAT przewidziane w art. 21a rozporządzenia (UE) nr 904/2010 i jeden do przetwarzania wniosków wychodzących. Ten sam organ może być odpowiedzialny za przetwarzanie obu rodzajów wniosków. Powiadamiane są o tym pozostałe państwa członkowskie oraz Komisja.

Artykuł 5c

Identyfikacja urzędników łącznikowych Eurofisc uzyskujących dostęp do informacji gromadzonych przez organy celne, informacji podsumowujących gromadzonych zgodnie z tytułem XI rozdział 6 dyrektywy 2006/112/WE oraz danych rejestracyjnych pojazdów

Aby umożliwić państwu członkowskiemu identyfikowanie urzędnika łącznikowego Eurofisc uzyskującego dostęp do informacji udostępnionych przez to państwo członkowskie na warunkach określonych w art. 21 ust. 2 lit. e) lub ust. 2a lit. d) lub art. 21a ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, wprowadza się następujące rozwiązania:

a) każde państwo członkowskie przydziela każdemu ze swoich urzędników łącznikowych Eurofisc niepowtarzalny identyfikator użytkownika;

b) każde państwo członkowskie prowadzi i niezwłocznie aktualizuje wykaz nazwisk i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika każdego ze swoich urzędników łącznikowych Eurofisc oraz udostępnia aktualny wykaz innym państwom członkowskim oraz Komisji;

c) każde państwo członkowskie zapewnia, aby każdy zautomatyzowany dostęp do informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. e) lub ust. 2a lit. d) lub art. 21a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, zawierał niepowtarzalny identyfikator użytkownika urzędnika łącznikowego Eurofisc uzyskującego dostęp do informacji.

▼B

Artykuł 6

Przekazywanie informacji podlegających wymianie

1.  Wymiana informacji przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 904/2010 powinna się odbywać, o ile to możliwe, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą wspólnej sieci łączności / wspólnego systemu połączeń (CCN/CSI), z wyjątkiem informacji określonych poniżej:

a) wniosek o zgłoszenie administracyjne, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, oraz instrument lub decyzja, które mają podlegać notyfikacji;

b) oryginały dokumentów dostarczone zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

2.  Właściwe władze w poszczególnych państwach członkowskich mogą zgodzić się na przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), drogą elektroniczną.

Artykuł 7

Informacje dla podatników

1.  Państwa członkowskie przekazują szczegółowe informacje dotyczące fakturowania wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 za pośrednictwem portalu internetowego założonego przez Komisję.

2.  Komisja udostępnia portal internetowy, o którym mowa w ust. 1, tym państwom członkowskim, które podjęły decyzję o publikowaniu następujących dodatkowych informacji:

a) informacje dotyczące przechowywania faktur wymienione w załączniku II;

b) dodatkowe informacje w formie kodów elektronicznych wymagane przez państwa członkowskie na mocy art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE;

c) do dnia 31 grudnia 2014 r. standardowa stawka podatku, o której mowa w art. 42 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 904/2010;

d) od dnia 1 stycznia 2015 r. stawka podatku mająca zastosowanie do świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 47 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

Artykuł 8

Informacje wymieniane w ramach zwrotu VAT

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zawiadamia pozostałe państwa członkowskie, że wymaga dodatkowych informacji, przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE, do celów przekazywania tych informacji używa się kodów określonych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Opis działalności gospodarczej wymieniany w ramach zwrotu VAT

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga opisu prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/9/WE, takie informacje podaje się przy zachowaniu czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1893/2006.

Artykuł 10

Zawiadomienie o instrumentach i decyzjach dotyczących zwrotu VAT

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga, aby państwo członkowskie siedziby adresata zawiadamiało adresata o decyzjach i instrumentach dotyczących zwrotu na podstawie dyrektywy 2008/9/WE, wniosek o zawiadomienie może zostać przekazany z wykorzystaniem sieci CCN/CSI zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 lit. q) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

Artykuł 11

Dane statystyczne

Lista danych statystycznych, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, została przedstawiona w załączniku IV.

Każde państwo członkowskie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku drogą elektroniczną przekazuje Komisji dane statystyczne, o których mowa w akapicie pierwszym, z zastosowaniem formularza, którego wzór przedstawiony jest w załączniku IV.

Artykuł 12

Wymiana informacji o środkach krajowych

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

Komisja powiadamia o wspomnianych środkach pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 13

Uchylenie

Rozporządzenia (WE) nr 1925/2004 i (WE) nr 1174/2009 tracą moc.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Szczegółowe informacje dotyczące fakturowania zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

1.    Wystawianie faktur

Artykuł 221 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość zobowiązania podatników do wystawiania faktur

Pyt. 1. W jakich innych okolicznościach wymaga się wystawiania faktur?

Pyt. 2. Jeżeli istnieje wymóg wystawiania faktur, czy są to faktury uproszczone, czy pełne?

Artykuł 221 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość zobowiązania podatników do wystawiania faktur w odniesieniu do zwolnionych usług finansowych i ubezpieczeniowych

Pyt. 3. Czy w odniesieniu do zwolnionych usług finansowych i ubezpieczeniowych wymagane są faktury?

Pyt. 4. Jeżeli tak, czy wymagane są faktury uproszczone, czy pełne?

Artykuł 221 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia faktury w odniesieniu do zwolnionych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług

Pyt. 5. W przypadku których dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług nie jest wymagane wystawienie faktury (jeżeli dotyczy)?

2.    Termin wystawienia faktury

Artykuł 222 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość określenia ostatecznego terminu wystawiania faktur

Pyt. 6. Czy istnieje ostateczny termin wystawiania faktur inny niż termin wystawiania faktur za wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów lub transgraniczne usługi podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia podatkiem?

Pyt. 7. Jeżeli tak, do kiedy należy wystawić fakturę?

3.    Faktury zbiorcze

Artykuł 223 dyrektywy 2006/112/WE – ostateczny termin wystawiania faktur zbiorczych

Pyt. 8. Czy faktury zbiorcze mogą być wystawiane na dostawy towarów lub transakcje świadczenia usług, w przypadku których podatek staje się wymagalny w ciągu okresu przekraczającego 1 miesiąc kalendarzowy? Dostawy te obejmują wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz transgraniczne usługi podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia podatkiem.

Pyt. 9. Jeżeli tak, jak długi jest ten okres?

4.    Samofakturowanie

Artykuł 224 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość wystawiania faktur w ramach samofakturowania w imieniu i na rzecz podatnika

Pyt. 10. Czy istnieje wymóg, zgodnie z którym faktury wystawiane w ramach samofakturowania powinny być wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego dostawy lub świadczącego usługę?

5.    Zlecanie wystawiania faktur stronom trzecim spoza UE?

Artykuł 225 dyrektywy 2006/112/WE – możliwość nałożenia warunków na strony trzecie spoza UE, które wystawiają faktury na rzecz dostawców unijnych

Pyt. 11. Czy wprowadzono warunki dotyczące zlecania wystawiania faktur stronom trzecim mającym siedzibę poza UE?

Pyt. 12. Jeżeli tak, jakie warunki wprowadzono?

6.    Dane umieszczane na fakturach

Artykuł 227 dyrektywy 2006/112/WE – obowiązek podania numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy lub usługobiorcy

Pyt. 13. Czy oprócz dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz transgranicznych usług podlegających odwrotnemu obciążeniu podatkiem na fakturze wymagany jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub usługobiorcy?

Pyt. 14. Jeżeli tak, w jakich okolicznościach na fakturze wymagany jest numer identyfikacyjny VAT nabywcy lub usługobiorcy?

Artykuł 230 dyrektywy 2006/112/WE – waluta, w jakiej wystawiona jest faktura VAT

Pyt. 15. Czy w sytuacji gdy kwota VAT przeliczana jest na walutę krajową zgodnie z kursem wymiany Europejskiego Banku Centralnego, konieczne jest dokonanie zawiadomienia?

Artykuł 239 dyrektywy 2006/112/WE – podawanie numeru rejestracji podatkowej

Pyt. 16. Czy w sytuacji gdy dostawca lub nabywca/usługobiorca nie dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego, sprzedaży na odległość lub dostaw wewnątrzwspólnotowych, wystawiany jest numer identyfikacyjny VAT?

Artykuł 240 dyrektywy 2006/112/WE – podawanie numeru identyfikacyjnego VAT

Pyt. 17. W sytuacji gdy wydano zarówno numer identyfikacyjny VAT, jak i numer rejestracji podatkowej, w jakich okolicznościach na fakturze podaje się jeden z tych numerów lub oba numery?

7.    Faktury papierowe i elektroniczne

Artykuł 235 dyrektywy 2006/112/WE – elektroniczne faktury wystawiane poza UE

Pyt. 18. Czy wprowadzono warunki dotyczące faktur elektronicznych wystawianych w państwie trzecim?

Pyt. 19. Jeżeli tak, jakie wprowadzono warunki?

8.    Faktury uproszczone

Artykuł 238 dyrektywy 2006/112/WE – wystawianie faktur uproszczonych

Pyt. 20. W jakich okolicznościach zezwala się na wystawianie faktur uproszczonych?

Artykuł 226b dyrektywy 2006/112/WE – dane wymagane na fakturze uproszczonej

Pyt. 21. Jakie dane wymagane są na fakturze uproszczonej?
ZAŁĄCZNIK II

Informacje dotyczące przechowywania faktur, które państwa członkowskie mogą przekazać za pośrednictwem portalu internetowego

Artykuł 245 dyrektywy 2006/112/WE – miejsce przechowywania

Pyt. 1. Jeżeli miejsce przechowywania znajduje się poza państwem członkowskim, czy konieczne jest powiadomienie o miejscu przechowywania?

Pyt. 2. Jeżeli tak, w jaki sposób należy dokonać takiego powiadomienia?

Pyt. 3. Czy faktury papierowe można przechowywać poza państwem członkowskim?

Artykuł 247 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – okres przechowywania

Pyt. 4. Jakie są okresy przechowywania faktur?

Artykuł 247 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – forma przechowywania

Pyt. 5. Czy faktury mogą być przechowywane w formie elektronicznej?

Pyt. 6. Czy faktury mogą być przechowywane w formie papierowej?

Pyt. 7. Czy w przypadku korzystania z podpisów elektronicznych lub EDI konieczne jest przechowywanie danych gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur przechowywanych w formie elektronicznej?

Artykuł 247 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – przechowywanie w państwie trzecim

Pyt. 8. Czy faktury mogą być przechowywane w państwie trzecim?

Pyt. 9. Jeżeli tak, czy istnieją warunki takiego przechowywania?
ZAŁĄCZNIK IIIKody używane do przekazywania informacji na podstawie art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

Kod 1.  Paliwo

1.1.  Paliwo do środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

1.1.1.  Benzyna

1.1.2.  Olej napędowy

1.1.3.  LPG

1.1.4.  Gaz ziemny

1.1.5.  Biopaliwo

1.2.  Paliwo do środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

1.2.1.  Benzyna

1.2.2.  Olej napędowy

1.2.3.  LPG

1.2.4.  Gaz ziemny

1.2.5.  Biopaliwo

1.2.6.  PKW

1.2.7.  LKW

1.3.  Paliwo do środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

1.3.1.  Benzyna

1.3.2.  Olej napędowy

1.3.3.  LPG

1.3.4.  Gaz ziemny

1.3.5.  Biopaliwo

1.4.  Paliwo specjalnie przeznaczone do pojazdów poddawanych badaniu

 

1.5.  Produkty ropopochodne używane do smarowania środków transportu lub silników

 

1.6.  Paliwo zakupione w celu odsprzedaży

 

1.7.  Paliwo do celów przewozu towarów

 

1.8.  Paliwo do samochodów osobowych i kombivanów

1.8.1.  Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

1.8.2.  Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu

1.8.3.  Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 1.8.2

1.9.  Paliwo do motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie poniżej 1 550  kg

1.9.1.  Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu

1.9.2.  Używanych do prowadzenia działalności gospodarczej

1.10.  Paliwo do maszyn i ciągników rolniczych

1.10.1.  Benzyna

1.10.2.  Olej napędowy

1.10.3.  LPG

1.10.4.  Gaz ziemny

1.10.5.  Biopaliwo

1.11.  Paliwo do środków transportu osób, z mniej niż 9 miejscami, lub do wypożyczonych samochodów

1.11.1.  Benzyna

1.11.2.  Olej napędowy

1.11.3.  LPG

1.11.4.  Gaz ziemny

1.11.5.  Biopaliwo

1.12.  Paliwo do środków transportu osób innych niż wymienione w pkt 1.8 i 1.9

 

1.13.  Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

1.14.  Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

Kod 2.  Wynajem środków transportu

2.1.  Wynajem środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

 

2.2.  Wynajem środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

2.2.1.  Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy

2.2.2.  Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy

2.2.3.  PKW

2.2.4.  LKW

2.3.  Wynajem środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

2.3.1.  Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy

2.3.2.  Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 miesięcy

2.4.  Wynajem środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów

 

2.5.  Wynajem samochodów osobowych i kombivanów

2.5.1.  Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

2.5.2.  Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób lub nauki jazdy

2.5.3.  Używanych częściowo do innych celów niż określone w pkt 2.5.2

2.6.  Wynajem motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie mniejszej niż 1 550  kg

2.6.1.  Używanych do zarobkowego przewozu osób lub nauki jazdy

2.6.2.  Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej

2.7.  Wynajem samochodów osobowych kategorii M1

 

2.8.  Wynajem środków transportu osób z więcej niż 9 miejscami

 

2.9.  Wynajem środków transportu osób z mniej niż 9 miejscami

2.9.1.  Używanych do działalności handlowej

2.9.2.  Używanych do celów innych niż działalność handlowa

2.10.  Wynajem środków transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

2.11.  Wynajem środków transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

2.12.  Wynajem środków transportu innych niż wymienione w pkt 2.5 i 2.6

 

Kod 3.  Wydatki związane ze środkami transportu (inne niż towary i usługi oznaczone kodami 1 i 2)

3.1.  Wydatki związane ze środkami transportu o masie powyżej 3 500  kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.1.1.  Zakup środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.1.2.  Utrzymanie środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.1.3.  Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.1.4.  Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie powyżej 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.1.5.  Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie powyżej 3 500  kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.  Wydatki związane ze środkami transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innymi niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.1.  Zakup środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.2.  Utrzymanie środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.3.  Zakup instalacji i wyposażenia środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.4.  Garażowanie lub parkowanie środków transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.5.  Inne wydatki związane ze środkami transportu o masie nie większej niż 3 500  kg, innych niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.2.6.  PKW

3.2.7.  LKW

3.3.  Wydatki związane ze środkami transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.3.1.  Zakup środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.3.2.  Konserwacja środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.3.3.  Zakup i instalacja wyposażenia środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.3.4.  Garażowanie lub parkowanie środków transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.3.5.  Inne wydatki związane ze środkami transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

3.4.  Wydatki związane ze środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów

3.4.1.  Zakup środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów

3.4.2.  Konserwacja środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów

3.4.3.  Garażowanie lub parkowanie środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów

3.4.4.  Wydatki związane ze środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów, inne niż wymienione w pkt 3.4.1, 3.4.2 i 3.4.3

3.5.  Konserwacja samochodów osobowych i kombivanów

3.5.1.  Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

3.5.2.  Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu

3.5.3.  Używanych częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3.5.2

3.6.  Konserwacja motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie powyżej 1 550  kg

3.6.1.  Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu

3.6.2.  Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej

3.7.  Wydatki, inne niż na konserwację, garażowanie lub parkowanie samochodów osobowych i kombivanów

3.7.1.  Używanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

3.7.2.  Używanych częściowo do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu

3.7.3.  Używanych częściowo w celach innych niż wymienione w pkt 3.7.2

3.8.  Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie i parkowanie motocykli, przyczep kempingowych i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków powietrznych o masie powyżej 1 550  kg

3.8.1.  Używanych do zarobkowego przewozu osób, nauki jazdy, przeznaczonych do wynajmu lub odsprzedaży

3.8.2.  Używanych do innego rodzaju działalności gospodarczej

3.9.  Zakup samochodów osobowych kategorii M1

 

3.10.  Zakup akcesoriów do samochodów osobowych kategorii M1, włącznie z montażem i instalacją

 

3.11.  Wydatki związane ze środkami transportu osób z więcej niż 9 miejscami lub środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów

 

3.12.  Wydatki związane ze środkami transportu osób z mniej niż 9 miejscami używanymi do celów działalności handlowej

 

3.13  .Wydatki związane ze środkami transportu, w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

3.14.  Wydatki związane ze środkami transportu, w odniesieniu do których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia

 

3.15.  Konserwacja środków transportu osób innych niż samochody osobowe i kombivany, motocykle, przyczepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-sportowe oraz statki powietrzne o masie powyżej 1 550  kg.

 

3.16.  Garażowanie lub parkowanie środków transportu osób

 

3.17.  Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie lub parkowanie środków transportu innych niż samochody osobowe i kombivany, motocykle, przyczepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-sportowe oraz statki powietrzne o masie powyżej 1 550  kg

 

Kod 4.  Opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg

4.1.  Opłaty drogowe za środki transportu o masie powyżej 3 500  kg, inne niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

 

4.2.  Opłaty drogowe za pojazdy o masie nie większej niż 3 500  kg, inne niż środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

4.2.1.  PKW

4.2.2.  LKW

4.3.  Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę

 

4.4.  Opłaty drogowe za środki transportu przejeżdżające przez most nad Wielkim Bełtem

 

4.5.  Opłaty drogowe za wszelkie środki transportu przejeżdżające przez most nad cieśniną Sund

 

4.6.  Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę, z więcej niż 9 miejscami

 

4.7.  Opłaty drogowe za środki transportu dla pasażerów uiszczających opłatę, z mniej niż 9 miejscami

 

4.8.  Opłaty drogowe za pojazdy używane w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów

4.8.1.  Uiszczane przez organizatora imprezy

4.8.2.  Uiszczane przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora

Kod 5.  Koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny

5.1.  Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika

 

5.2.  Osoby niebędącej podatnikiem lub osobą zatrudnioną przez podatnika

 

5.3.  Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów

5.3.1.  Ponoszone przez organizatora imprezy

5.3.2.  Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora

Kod 6.  Zakwaterowanie

6.1.  Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika

 

6.2.  Wydatki na zakwaterowanie osoby niebędącej podatnikiem lub osobą zatrudnioną przez podatnika

 

6.3.  Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika, uczestniczącej w konferencjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

6.4.  Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów

6.4.1.  Ponoszone przez organizatora imprezy

6.4.2.  Ponoszone przez uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora

6.5.  Wydatki na zakwaterowanie osoby zatrudnionej przez podatnika, dostarczającej towary lub świadczącej usługi

 

6.6.  Wydatki na zakwaterowanie zakupione w celu dalszej odsprzedaży tej usługi

 

6.7.  Wydatki na zakwaterowanie inne niż wymienione w pkt 6.5 lub 6.6

 

Kod 7.  Żywność, napoje i usługi restauracyjne

7.1.  Żywność i napoje dostarczane w hotelach, barach, restauracjach, pensjonatach, w tym śniadania

7.1.1.  Na rzecz podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika

7.1.2.  Na rzecz osoby niebędącej podatnikiem ani osobą zatrudnioną przez podatnika

7.2.  Żywność i napoje dostarczane w ramach konferencji, targów, wystaw lub kongresów

7.2.1.  Na rzecz organizatora imprezy

7.2.2.  Na rzecz uczestnika imprezy, w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez organizatora

7.3.  Żywność i napoje przeznaczone dla osoby zatrudnionej przez podatnika, dostarczającej towary lub świadczącej usługi

 

7.4.  Usługi restauracyjne zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży

 

7.5.  Zakup żywności, napojów lub usług restauracyjnych innych niż wymienione w pkt 7.2, 7.3 i 7.4

 

Kod 8.  Opłaty za wstęp na targi i wystawy

8.1.  Uiszczane przez podatnika lub osobę zatrudnioną przez podatnika

 

8.2.  Uiszczane przez osobę niebędącą podatnikiem ani osobą zatrudnioną przez podatnika

 

Kod 9.  Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne

9.1.  Zakup alkoholu

 

9.2.  Zakup przetworzonego tytoniu

 

9.3.  Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

9.3.1.  Na cele reklamowe

9.3.2.  Na cele inne niż reklamowe

9.4.  Wydatki na utrzymanie statków przeznaczonych do celów rekreacyjnych

 

9.5.  Wydatki na dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

 

9.6.  Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne ponoszone w celach reklamowych

 

9.7.  Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne inne niż wymienione w pkt 9.1, 9.2 i 9.3

 

Kod 10.  Inne

10.1.  Narzędzia

 

10.2.  Naprawy w okresie objętym gwarancją

 

10.3.  Usługi związane z edukacją

 

10.4.  Prace związane z mieniem

10.4.1.  Prace związane z nieruchomościami

10.4.2.  Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych

10.4.3.  Prace związane z mieniem ruchomym innym niż objęte kodem 3

10.5.  Zakup lub wynajem mienia

10.5.1.  Zakup lub wynajem nieruchomości

10.5.2.  Zakup lub wynajem nieruchomości wykorzystywanych w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych

10.5.3.  Zakup lub wynajem mienia ruchomego związanego z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych lub wykorzystywanego w takich nieruchomościach

10.5.4.  Zakup lub wynajem mienia ruchomego innego niż objęte kodem 2

10.6.  Dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej przez sieć dystrybucyjną

 

10.7.  Upominki o niewielkiej wartości

 

10.8.  Wydatki związane z prowadzeniem biura

 

10.9.  Udział w targach i seminariach, kształcenie lub szkolenia

10.9.1.  Targi

10.9.2.  Seminaria

10.9.3.  Kształcenie

10.9.4.  Szkolenia

10.10.  Ryczałtowy narzut na ceny zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

 

10.11.  Wydatki związane z wysyłką poczty do krajów spoza UE

 

10.12.  Wydatki na faksy i telefony w sprawie zakwaterowania

 

10.13.  Towary i usługi nabyte przez organizatora podróży dla bezpośredniej korzyści podróżnego

 

10.14.  Towary nabyte w celu odsprzedaży inne niż wymienione w pkt 1.6

 

10.15.  Usługi nabyte w celu odsprzedaży inne niż wymienione w pkt 6.6 i 7.4

 

10.16.  Prace związane z mieniem

10.16.1.  Prace związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych

10.16.2.  Prace związane z nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 10.16.1

10.16.3.  Prace związane z mieniem ruchomym związanym z nieruchomościami, o których mowa w pkt 10.16.1 lub używane w tych nieruchomościach

10.16.4.  Prace związane z mieniem ruchomym innym niż wymienione w pkt 10.16.3

10.17.  Wydatki związane z mieniem

10.17.1.  Wydatki związane z nieruchomościami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub wypoczynkowych

10.17.2.  Wydatki związane z nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 10.17.1
ZAŁĄCZNIK IV

Wzór dokumentu wykorzystywanego przez państwa członkowskie do przekazywania Komisji danych zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 904/2010

Państwo członkowskie:

Rok:Część A:  Dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich:

 

Art. 7–12

Art. 15

Art. 16

Art. 25

Pole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Liczba otrzymanych wniosków o udzielenie informacji

Liczba wysłanych wniosków o udzielenie informacji

Liczba opóźnionych i nieotrzymanych odpowiedzi

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ciągu 1 miesiąca

Liczba otrzymanych zawiadomień na podstawie art. 12

Liczba informacji otrzymanych w drodze wymiany spontanicznej

Liczba informacji wysłanych w drodze wymiany spontanicznej

Liczba otrzymanych wniosków o informacje zwrotne

Liczba wysłanych informacji zwrotnych

Liczba wysłanych wniosków o informacje zwrotne

Liczba otrzymanych informacji zwrotnych

Liczba otrzymanych wniosków o doręczenie administracyjne

Liczba wysłanych wniosków o doręczenie administracyjne

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Część B:  Inne ogólne dane statystyczne:

Dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych

14

Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakupy wewnątrzwspólnotowe w ciągu danego roku kalendarzowego

 

15

Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły wewnątrzwspólnotowe transakcje sprzedaży towarów lub świadczenia usług w ciągu danego roku kalendarzowego

 

Dane statystyczne dotyczące kontroli i dochodzeń

16

Liczba przypadków zastosowania art. 28 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 (Obecność w urzędach administracyjnych oraz udział w postępowaniu administracyjnym)

 

17

Liczba kontroli jednoczesnych zainicjowanych przez dane państwo członkowskie (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010)

 

18

Liczba kontroli jednoczesnych, w których uczestniczyło dane państwo członkowskie (art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr 904/2010)

 

Dane statystyczne dotyczące automatycznej wymiany informacji bez uprzedniego wniosku (przekształcone rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2012)

19

Liczba numerów identyfikacyjnych VAT przyznanych podatnikom niemającym siedziby w przedmiotowym państwie członkowskim (art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 79/2012)

 

20

Ilość informacji dotyczących nowych środków transportu (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 79/2012) przekazanych innym państwom członkowskim

 

Pola fakultatywne (miejsce na uwagi własne)

21

Wszelkie inne przypadki (automatycznej) wymiany informacji nieuwzględnione w poprzednich polach

 

22

Korzyści i/lub wyniki współpracy administracyjnej

 
ZAŁĄCZNIK V

Uchylone rozporządzenia

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004

(Dz.U. L 331 z 5.11.2004, s. 13)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006

(Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009

(Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 50)
ZAŁĄCZNIK VITabela korelacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2009

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

 

Artykuł 1

Artykuł 2

 

Artykuł 3 pkt 1 i 2

 

Artykuł 2 pkt 1 i 2

Artykuł 3 pkt 3, 4 i 5

 

Artykuł 4 ust. 1 i 2

 

Artykuł 3 ust. 1 i 2

Artykuł 4 ust. 3, 4 i 5

 

Artykuł 5 akapit pierwszy

 

Artykuł 4

Artykuł 5 akapit drugi

 

Artykuł 6

 

Artykuł 5

Artykuł 7

 

Artykuł 6

Artykuł 8

 

Artykuł 9

 

Artykuł 11

Artykuł 10

 

Artykuł 12

Artykuł 11

 

Artykuł 14

Załącznik

 

Załącznik IV

 

Artykuł 1

Artykuł 8

 

Artykuł 2

Artykuł 9

 

Artykuł 3

Artykuł 10

 

Załącznik

Załącznik III

▼M3
ZAŁĄCZNIK VII

Wspólny zestaw danych i szczegóły techniczne dotyczące przechowywania i zautomatyzowanego dostępu do informacji celnych

W tabeli określono, które informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, odpowiadają którym danym wymienianym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.Informacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 904/2010

Numer porządkowy danych określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447

Nazwa danych określona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447

Numer identyfikacyjny VAT importera w państwie importu

3/40 FR1

Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (strona: importer)

Numer identyfikacyjny VAT przedstawiciela podatkowego importera w państwie importu

3/40 FR3

Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (strona: przedstawiciel podatkowy)

Numer identyfikacyjny VAT klienta w innym państwie członkowskim

3/40 FR2

Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (strona: nabywca)

Kraj pochodzenia

5/15 lub 5/16

Kraj pochodzenia lub kraj preferencyjnego pochodzenia

Kraj przeznaczenia

5/8

Kraj przeznaczenia

Kod towaru

6/14

Kod towaru – kod Nomenklatury scalonej

Łączna kwota

4/4 B00

Podstawa opłaty (*1)

Cena pozycji

8/6

Wartość statystyczna

Waga netto

6/1

Masa netto (kg)

(*1)   Jeżeli kod unijny podany dla danych nr 4/3 (Naliczanie opłat – Rodzaj opłaty) to B00.

Walutą informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, jest euro. Kurs wymiany między walutą państwa członkowskiego importu a euro będzie zapewniany automatycznie przez system.
ZAŁĄCZNIK VIII

Wspólny zestaw danych i szczegóły techniczne dotyczące zautomatyzowanego wniosku o dostęp do danych rejestracyjnych pojazdów

1.   OBOWIĄZEK

Należy przekazywać każdy element danych wskazanych w sekcji 4 niniejszego załącznika, jeżeli dana informacja jest dostępna w krajowym rejestrze pojazdów danego państwa członkowskiego.

2.   WYSZUKIWANIE POJAZDU/JEGO WŁAŚCICIELA/POSIADACZA

Istnieje pięć różnych sposobów wyszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów:

1) według numeru podwozia pojazdu (VIN), daty i godziny odniesienia (fakultatywnie),

2) według numeru tablicy rejestracyjnej, numeru podwozia pojazdu (VIN)(fakultatywnie), daty i godziny odniesienia (fakultatywnie),

3) według posiadacza pojazdu, daty urodzenia (fakultatywnie), daty i godziny odniesienia (fakultatywnie),

4) według właściciela pojazdu, daty urodzenia (fakultatywnie), daty i godziny odniesienia (fakultatywnie),

5) według numeru VAT posiadacza/właściciela pojazdu, daty i godziny odniesienia (fakultatywnie).

Bez uszczerbku dla obowiązku określonego w sekcji 1 niniejszego załącznika państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieudostępnianiu wszystkich tych opcji wyszukiwania, jeżeli – w przypadku wniosków wychodzących – uważają, że co najmniej jedna z nich nie odpowiada potrzebom ich urzędników łącznikowych Eurofisc lub – w przypadku wniosków przychodzących – informacje, których dotyczy wniosek, nie są dostępne w krajowym rejestrze pojazdów danego państwa członkowskiego.

3.   TYPY WNIOSKÓW

W oparciu o zestaw danych określony w sekcji 4 niniejszego załącznika oraz rodzaj wyszukiwania określony w sekcji 2, można składać siedem różnych rodzajów wniosków.

1) Wyszukiwanie właściciela/posiadacza pojazdu:

wniosek o dostęp do ograniczonego zestawu informacji o pojeździe, jak również o właścicielu lub posiadaczu pojazdu, w oparciu o kod kraju, numer tablicy rejestracyjnej lub numer podwozia pojazdu (VIN) oraz datę/godzinę odniesienia. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza się według numeru podwozia pojazdu, wniosek można wysłać do kilku lub wszystkich podłączonych do systemu państw.

2) Rozszerzone wyszukiwanie właściciela/posiadacza pojazdu:

wniosek o dostęp do rozszerzonego zestawu informacji technicznych o pojeździe, do danych rejestracyjnych, jak również danych o właścicielu lub posiadaczu pojazdu, w oparciu o kod kraju, numer tablicy rejestracyjnej lub numer podwozia pojazdu (VIN) oraz datę/godzinę odniesienia. Jeżeli wyszukiwanie przeprowadza się według VIN, wniosek można wysłać do kilku lub wszystkich podłączonych do systemu państw.

3) Wyszukiwanie informacji o kolejnych właścicielach/posiadaczach pojazdu:

wniosek o otrzymanie wykazu wszystkich poprzednich właścicieli/posiadaczy pojazdu, bez względu na kraj wcześniejszej rejestracji, za podaniem numeru podwozia pojazdu (VIN), bez daty/godziny odniesienia. Wniosek można wysłać do kilku lub wszystkich podłączonych do systemu państw.

4) Wyszukiwanie pojazdów poprzez podanie właściciela/posiadacza:

zapytanie o wszystkie pojazdy, z ograniczoną liczbą danych identyfikacyjnych, zarejestrowane na daną osobę fizyczną na podstawie imienia, nazwiska, daty urodzenia (fakultatywnie) lub dokumentu tożsamości (fakultatywnie) właściciela/posiadacza lub daną osobę prawną na podstawie zarejestrowanej nazwy spółki.

5) Wyszukiwanie pojazdów poprzez podanie numeru VAT:

zapytanie o wszystkie pojazdy, z ograniczoną liczbą danych identyfikacyjnych, zarejestrowane na dana osobę fizyczną lub daną osobę prawną na podstawie numeru VAT.

6) Wersja zbiorcza wyżej wymienionych wyszukiwań 1, 2, 3, 4 i 5 obejmująca większą liczbę przypadków. Wniosek zbiorczy będzie zawsze wysyłany do jednego konkretnego kraju.

7) Wyszukiwanie typu trafienie/brak trafienia obejmujące kilka numerów podwozia pojazdu (VIN) wysyłane do kilku krajów. W odpowiedzi państwo członkowskie zwracające się z wnioskiem otrzyma serię tabel (po jednej od każdego państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi) wraz ze wskazaniem, które numery VIN zostały/nie zostały znalezione. Funkcja ta będzie dostępna tylko w trybie wniosków zbiorczych.

Zwykle do wyszukiwania wykorzystuje się aktualną datę i godzinę, jest jednak możliwe przeprowadzanie wyszukiwania z wykorzystaniem daty i godziny odniesienia z przeszłości. Gdy wyszukiwanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem daty i godziny odniesienia z przeszłości, a informacje historyczne nie są dostępne w rejestrze danego państwa członkowskiego, gdyż informacji takich się w ogóle nie rejestruje, w odpowiedzi można ująć informacje aktualne, zaznaczając, że przekazane informacje są informacjami aktualnymi.

Bez uszczerbku dla obowiązku określonego w sekcji 1 niniejszego załącznika państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieudostępnianiu wszystkich tych opcji wyszukiwania, jeżeli – w przypadku wniosków wychodzących – uważają, że co najmniej jedna z nich nie odpowiada potrzebom ich urzędników łącznikowych Eurofisc lub – w przypadku wniosków przychodzących – informacje, których dotyczy wniosek, nie są dostępne w krajowym rejestrze pojazdów danego państwa członkowskiego.

4.   ZESTAW DANYCHDane dotyczące posiadacza pojazdu

Nazwisko (firma) posiadacza dowodu rejestracyjnego

stosuje się osobne pola na nazwisko, tytuły itd., a nazwisko/nazwę podaje się w formacie do wydruku

Imię

stosuje się osobne pola na imię (imiona) i inicjały, a imię podaje się w formacie do wydruku

Adres

stosuje się osobne pola na ulicę, numer domu i numer lokalu, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, kraj zamieszkania itd., a adres podaje się w formacie do wydruku

Data urodzenia

 

Podmiot prawny

Osoba fizyczna, stowarzyszenie, spółka, firma itd.

Numer identyfikacyjny

Identyfikator jednoznacznie określający osobę lub przedsiębiorstwo

Rodzaj numeru identyfikacyjnego

Rodzaj numeru identyfikacyjnego (np. numer paszportu)

Numer VAT

 

Data rozpoczęcia okresu posiadania pojazdu

Data rozpoczęcia okresu posiadania pojazdu Data ta będzie zwykle pokrywać się z datą wydrukowaną w polu (I) dokumentu rejestracyjnego pojazdu.

Data zakończenia okresu posiadania pojazdu

Data zakończenia okresu posiadania pojazdu

Dane dotyczące właściciela pojazdu

Nazwisko (firma) właściciela

stosuje się osobne pola na nazwisko, tytuły itd., a nazwisko/nazwę podaje się w formacie do wydruku

Imię

stosuje się osobne pola na imię (imiona) i inicjały, a imię podaje się w formacie do wydruku

Adres

stosuje się osobne pola na ulicę, numer domu i numer lokalu, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, kraj zamieszkania itd., a adres podaje się w formacie do wydruku

Data urodzenia

 

Podmiot prawny

Osoba fizyczna, stowarzyszenie, spółka, firma itd.

Numer identyfikacyjny

Identyfikator jednoznacznie określający osobę lub przedsiębiorstwo

Rodzaj numeru identyfikacyjnego

Rodzaj numeru identyfikacyjnego (np. numer paszportu)

Numer VAT

 

Data rozpoczęcia posiadania pojazdu na własność

Data rozpoczęcia posiadania pojazdu na własność Data ta będzie zwykle pokrywać się z datą wydrukowaną w polu (I) dokumentu rejestracyjnego pojazdu.

Data zakończenia posiadania pojazdu na własność

Data zakończenia posiadania pojazdu na własność

Dane pojazdów

Numer tablicy rejestracyjnej

 

Numer podwozia pojazdu/VIN

 

Kraj rejestracji

 

Marka

(D.1) np. Ford, Opel, Renault itd.

Model handlowy pojazdu

(D.3) np. Focus, Astra, Megane

Rodzaj pojazdu/kod kategorii UE

np. motorower, motocykl, samochód itp.

Kolor

 

Przebieg

 

Masa

Masa pojazdu dopuszczonego do eksploatacji

Data pierwszej rejestracji

Data pierwszej rejestracji gdziekolwiek na świecie

Data początkowa aktualnej rejestracji

Data rejestracji, do której odwołuje się konkretny dokument rejestracyjny pojazdu

Data końcowa rejestracji

Data końcowa rejestracji, do której odwołuje się konkretny dokument rejestracyjny pojazdu. Data ta może oznaczać okres ważności, tak jak wydrukowano na dokumencie, jeśli nie jest on nieograniczony (skrót na dokumencie = H).

Status

Zezłomowany, skradziony, wywieziony z kraju itd.

Data początkowa statusu

 

Data końcowa statusu

 ( 1 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

( 2 ) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

( 3 ) Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).

Top