EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:403A:FULL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 403, 6 października 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 403A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
6 października 2021


Spis treści

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2021/C 403 A/01

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/174/21

1


PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Rada

6.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 403/1


Ogłoszenie o naborze CONS/AD/174/21

(2021/C 403 A/01)

 

INFORMACJE OGÓLNE

Departament

RELEX

Miejsce pracy

Bruksela, budynek „Justus Lipsius”

Nazwa stanowiska

Dyrektor

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

AD 14

Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

SECRET UE/EU SECRET

TERMIN ZGŁOSZEŃ

20 października 2021 r. godz. 12.00 w południe (czasu brukselskiego)

Kim jesteśmy

Sekretariat Generalny Rady („Sekretariat”) pomaga Radzie Europejskiej i Radzie UE oraz ich organom przygotowawczym we wszystkich dziedzinach działalności. Służy doradztwem i pomocą członkom Rady Europejskiej i Rady UE oraz przewodniczącym tych instytucji we wszystkich dziedzinach prac: zapewnia doradztwo polityczne i prawne, koordynuje działania z działaniami innych instytucji, wypracowuje kompromisy oraz nadzoruje i realizuje wszelkie praktyczne działania niezbędne do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Rady Europejskiej i Rady UE.

Dyrekcja generalna opracowuje dokumenty programowe i briefingi dla przewodniczącego Rady Europejskiej, wnosi wkład w dyskusje na forum Rady Europejskiej dotyczące stosunków zewnętrznych oraz koordynuje organizację Rady do Spraw Zagranicznych, w tym w konfiguracji zajmującej się obroną i rozwojem. Dyrekcja generalna koordynuje przygotowania do dyskusji na forum Rady do Spraw Ogólnych dotyczących rozszerzenia i reagowania kryzysowego. Dyrekcja generalna doradza także prezydencji i opracowuje briefingi dla przewodniczącego Coreperu i kilku grup roboczych, które zajmują się dossier o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym.

Po reorganizacji Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych (DG RELEX) składać się będzie z 5 dyrekcji: RELEX.1 „Sprawy globalne i horyzontalne”, RELEX.2 „Afryka i MENA”, RELEX.3 „Europa Wschodnia i Azja”, RELEX.4 „Rozszerzenie i Europa” oraz RELEX.5 „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”:

Dyrekcja „Sprawy globalne i horyzontalne” będzie odpowiedzialna za koordynację Rady do Spraw Zagranicznych, będzie obejmować zespoły ds. KPiB oraz Relex i zajmować się zewnętrznymi aspektami polityk wewnętrznych, a także większością kwestii horyzontalnych, takich jak prawa człowieka i sprawy związane z ONZ. W jej gestii będą również stosunki transatlantyckie i region Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Dyrekcja „Afryka i MENA” zajmować się będzie także współpracą na rzecz rozwoju i pomocą humanitarną.

Dyrekcja „Europa Wschodnia i Azja” będzie odpowiadać za stosunki z Rosją, Chinami, Partnerstwo Wschodnie, Azję i Azję Środkową. Jej prace dotyczyć będą też konektywności i dezinformacji.

Prace dyrekcji „Rozszerzenie i Europa” dotyczyć będą m.in. Bałkanów Zachodnich, Turcji, państw EOG–EFTA; będzie się ona zajmować wszystkimi aspektami rozszerzenia (co obejmuje rady stowarzyszenia i konferencje międzyrządowe).

Dyrekcja „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe” zajmować się będzie zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi aspektami zarządzania kryzysowego. W jej skład wchodzi zespół IPCR. Dyrekcja odpowiada za dossier dotyczące unijnej polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej.

Co oferujemy

Niniejsze ogłoszenie o naborze dotyczy czterech stanowisk dyrektora (k./m.) w ramach Dyrekcji Generalnej RELEX (Stosunki zewnętrzne): jednego w RELEX.1 „Sprawy globalne i horyzontalne”, jednego w RELEX.2 „Afryka i MENA”, jednego w RELEX.4 „Rozszerzenie i Europa” oraz jednego w RELEX.5 „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”.

Oferujemy ambitne zadania na stanowisku dyrektora w każdej z tych dyrekcji w DG RELEX w ciekawym – pod względem politycznym – otoczeniu; osoba na tym stanowisku pokieruje zespołem osób o wysokich kwalifikacjach i będzie współpracować z rozmaitymi interesariuszami.

Zadaniem wybranych na te stanowiska osób będzie – pod zwierzchnictwem dyrektora generalnego – profesjonalne zarządzanie daną dyrekcją i jej zasobami, koordynowanie i organizowanie jej działalności oraz wspieranie i motywowanie personelu. Wybrane osoby zadbają o jakość usług i produktów dostarczanych przez swoją dyrekcję, a także o skuteczną komunikację i współpracę w jej obrębie, wewnątrz dyrekcji generalnej oraz z innymi służbami Sekretariatu Generalnego Rady.

Będą również zapewniać Radzie Europejskiej, Radzie UE i Coreperowi oraz ich przewodniczącym doradztwo polityczne i proceduralne na wysokim szczeblu, ustnie i na piśmie, z własnej inicjatywy lub na ich wniosek; będą zapewniać to doradztwo także sekretarzowi generalnemu we wszelkich aspektach dossier wchodzących w zakres kompetencji swojej dyrekcji. Wybrane osoby będą brały udział w posiedzeniach oraz w stosownym przypadku – w briefingach lub negocjacjach, pomagając osiągnąć kompromis i znaleźć rozwiązanie. W związku z tym będą pomagać prezydencjom w negocjacjach i zapewniać skuteczną komunikację i współpracę z instytucjami, agencjami i innymi organami UE w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji dyrekcji generalnej, w szczególności z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Będą wyznaczać cele do osiągnięcia i przyczyniać się do ich realizacji poprzez ustalenie programu prac swojej dyrekcji i dbanie o odpowiednie monitorowanie jego wykonania.

Odpowiadać będą także za inicjowanie i nadzorowanie działań w zakresie analiz politycznych z myślą o zapewnianiu doradztwa na potrzeby procesów decyzyjnych w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji swoich dyrekcji.

Osoby na stanowisku dyrektora będą mogły planować i organizować pracę w elastyczny sposób, z zastrzeżeniem godzin pracy oraz harmonogramu posiedzeń związanych z dziedzinami działalności danej dyrekcji. Osoby te oraz ich personel będą mogli także korzystać z oferowanych przez Sekretariat form organizacji pracy, w tym telepracy. Wymagane są okazjonalne delegacje zagraniczne, w tym do krajów poza UE.

Kogo szukamy

Poszukujemy menedżera z wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji dyrekcji generalnej, zaznajomionego z obszarem stosunków zewnętrznych UE oraz rolą i funkcjonowaniem Rady Europejskiej i Rady UE.

Ponadto osoba zajmująca przedmiotowe stanowisko musi posiadać:

wyczucie dyplomacji, wyczucie tego, kiedy być elastycznym, a kiedy stanowczym, umiejętność dbania o szczegóły bez tracenia z oczu ogólnego obrazu;

umiejętność podtrzymywania dobrych relacji zawodowych z szeregiem partnerów wewnętrznych i zewnętrznych;

umiejętność stymulowania pracy zespołowej i umiejętność udzielania wskazówek, umiejętność motywowania pracowników i zapewniania im poczucia sprawczości w wielokulturowym i różnorodnym środowisku, ze szczególnym naciskiem na rozwój pracowników;

umiejętność strategicznego myślenia i planowania, przewidywania i identyfikowania potencjalnych problemów oraz proponowania wykonalnych rozwiązań i kompromisów;

umiejętność wypracowywania porozumień i osiągania celów poprzez udzielanie ukierunkowanych porad partnerom oraz poprzez skuteczne i konstruktywne prowadzenie dyskusji.

zdolność organizowania całości prac dyrekcji z myślą o dotrzymaniu kluczowych terminów oraz dbaniu o sprawiedliwe obciążenie pracą w zespole, a także umiejętność planowania rozwoju kard;

umiejętność zarządzania zmianami i wspierania personelu w okresie zmian;

doskonałe umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację interpersonalną.

Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Sekretariacie doradzają swoim zwierzchnikom i interesariuszom, zarządzają personelem i zasobami finansowymi oraz reprezentują Sekretariat. Oczekiwania te określono w horyzontalnym profilu kadry kierowniczej Sekretariatu (zob. załącznik I).

Ponieważ Sekretariat stosuje politykę mobilności kadry kierowniczej, tak by mogła ona poszerzać swoje doświadczenie, osoby kandydujące powinny w czasie swojej kariery w Sekretariacie być gotowe i zdolne do pracy w różnych dziedzinach.

POLITYKA REKRUTACYJNA

W momencie ubiegania się o stanowisko osoby kandydujące muszą spełniać następujące warunki:

a)

Warunki ogólne

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

korzystać z pełni praw obywatelskich;

mieć wypełnione wszelkie obowiązki z tytułu przepisów o służbie wojskowej.

b)

Warunki szczegółowe

mieć dyplom ukończenia studiów wyższych (1);

kandydaci muszą mieć co najmniej 15-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w faktycznym pełnieniu obowiązków kierowniczych i organizacyjnych. Odpowiednikiem wymaganego doświadczenia kierowniczego może być 3-letnie doświadczenie na stanowisku obejmującym istotne obowiązki koordynacyjne;

w komunikacji wewnątrz Sekretariatu i z innymi instytucjami powszechnie stosowane są języki angielski i francuski, dlatego wymagana jest doskonała znajomość jednego z tych języków oraz dobra znajomość drugiego z nich. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków urzędowych UE oraz innych języków.

Uwaga:

(1)

Praca na tych stanowiskach wymaga poświadczenia bezpieczeństwa osobowego umożliwiającego dostęp do dokumentów niejawnych (poziom SECRET UE/EU SECRET). Osoby zgłaszające się na te stanowiska muszą być gotowe poddać się postępowaniu sprawdzającemu w myśl decyzji Rady 2013/488/UE (2). Mianowanie na to stanowisko stanie się skuteczne wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez wybraną osobę kandydującą ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Osobie kandydującej nieposiadającej poświadczenia bezpieczeństwa osobowego zostanie zaoferowana umowa na czas określony do chwili otrzymania wyników postępowania sprawdzającego.

(2)

Wybrana osoba musi być gotowa odbyć w Sekretariacie szkolenie w zakresie zarządzania.

PROCEDURA WYBORU

Przy wyborze organ powołujący korzysta z pomocy doradczej komisji selekcyjnej. Doradcza komisja selekcyjna będzie korzystać z pomocy ośrodka oceny zintegrowanej (assessment centre), prowadzonego przez zewnętrznych konsultantów rekrutacyjnych. Raporty sporządzone przez ośrodek odnośnie do tego rodzaju stanowisk tracą ważność po upływie dwóch lat od dnia, w którym miał miejsce odnośny test, lub w momencie rozwiązania umowy ramowej między Sekretariatem a ośrodkiem oceny zintegrowanej – w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza.

Doradcza komisja selekcyjna najpierw na podstawie zgłoszeń oceni i porówna kwalifikacje, doświadczenie i motywację wszystkich osób ubiegających się o dane stanowisko. Na bazie oceny porównawczej sporządzi listę najodpowiedniejszych jej zdaniem osób kandydujących, które miałyby zostać zaproszone na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ pierwsza selekcja opiera się na porównawczej ocenie zgłoszeń, spełnienie wymogów niniejszego ogłoszenia nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Po przeprowadzeniu rozmów komisja wybierze osoby kandydujące, które wezmą udział w ocenie zintegrowanej oraz w drugiej rozmowie kwalifikacyjnej z doradczą komisją selekcyjną.

W przypadku gdy osoba kandydująca zgłasza się na kilka z czterech stanowisk dyrektora i zostaje zaproszona na więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy te w każdej rundzie procedury rekrutacyjnej mogą zostać połączone w jedną, by ocenić kandydata pod kątem wymogów na odnośne stanowiska.

Wstępny harmonogram procedury jest następujący:

osoby kandydujące zaproszone na rozmowę powinny otrzymać stosowne informacje pod koniec października;

pierwsze rozmowy kwalifikacyjne są planowane na pierwszą połowę listopada;

ocena zintegrowana jest przewidziana na drugą połowę listopada;

druga runda rozmów kwalifikacyjnych jest planowana na pierwszą połowę grudnia.

Uwaga: Powyższy harmonogram ma charakter wyłącznie orientacyjny i zależy w szczególności od konsekwencji ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

PODSTAWA PRAWNA

Ogłoszenie jest publikowane we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej i poza instytucjami, zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (3).

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 października 2021 r. o godz. 12.00 w południe (czasu brukselskiego).

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną. Należy je przesłać przed upływem wskazanego terminu na adres: applications.management@consilium.europa.eu (4). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelką korespondencję dotyczącą procedury wyboru należy kierować na powyższy adres poczty elektronicznej (opatrując wiadomość następującym tytułem: CONS/AD/174/21).

Przed wysłaniem zgłoszenia osoby kandydujące powinny dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie wymogi określone powyżej w pkt „Polityka rekrutacyjna”, gdyż ich niespełnienie skutkuje automatycznym wykluczeniem z procedury wyboru.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać następujące dokumenty w formacie PDF (uwaga: dokumenty zablokowane, zabezpieczone hasłem lub podpisane elektronicznie nie są akceptowane):

a)

należycie wypełniony i opatrzony datą formularz zgłoszeniowy (załącznik V). Elektroniczna wersja formularza znajduje się na portalu Rady pod następującym linkiem: https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (nazwa pliku: „XXX (PANI/PANA NAZWISKO) – Application form.pdf”);

b)

szczegółowy życiorys (5) w języku angielskim lub francuskim – najlepiej w formacie Europass (http://europass.cedefop.europa.eu). W życiorysie należy uwzględnić całą karierę zawodową i wyszczególnić m.in. kwalifikacje, znajomość języków, doświadczenie oraz obecne obowiązki (nazwa pliku: „XXX (PANI/PANA NAZWISKO) CV.pdf”);

c)

list motywacyjny w języku angielskim lub francuskim (nazwa pliku: „XXX (PANI/PANA NAZWISKO) – Motivation letter.pdf”);

d)

zebrane w jednym dokumencie PDF kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów i zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe. Przesłanie jedynie życiorysu, o którym mowa w lit. b), nie jest wystarczające. Dokumenty potwierdzające muszą zostać wydane przez osobę trzecią (nazwa pliku: „XXX (PANI/PANA NAZWISKO) – Supporting documents.pdf”).

Niewłączenie tych dokumentów powoduje, że wniosek jest nieważny.

Wszystkie dokumenty potwierdzające, o których mowa w lit. d), muszą być kolejno ponumerowane (załącznik 1, 2 itd.) oraz zebrane zgodnie z powyższą wskazówką.

Zgłoszenia, które nadejdą pocztą, poprzez systemy archiwizacyjne „w chmurze” lub przez platformy wzajemnego udostępniania plików, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci muszą wyraźnie zaznaczyć, którego z czterech stanowisk dyrektora dotyczy ich zgłoszenie. Należy wskazać przynajmniej jedno stanowisko, możliwe jest także przesłanie zgłoszenia w sprawie kilku lub wszystkich stanowisk. Kandydatury osób, które nie wskażą interesującego je stanowiska, zostaną odrzucone jako niekompletne.

Wybrana osoba zostanie poproszona o przedstawienie oryginałów wspomnianych powyżej dokumentów.

Osoby kandydujące otrzymają e-mail potwierdzający wpłynięcie zgłoszenia. Nigdy nie można jednak całkowicie wykluczyć trudności technicznych związanych z przesyłaniem e-maili. Dlatego w razie nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem: applications.management@consilium.europa.eu. Ponieważ doradcza komisja selekcyjna rozpocznie pracę krótko po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, fakt otrzymania potwierdzenia należy zweryfikować w tygodniu następującym po tej dacie.

RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZYWNOŚĆ

Sekretariat prowadzi politykę różnorodności i inkluzywności (zob. załącznik II).

Sekretariat uznaje, że ważnym czynnikiem motywacyjnym dla wielu osób jest właściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym i że od nowoczesnego środowiska pracy coraz częściej oczekuje się elastycznej organizacji pracy. Sekretariat oferuje zatem bardzo dobry pakiet obejmujący statutową elastyczną organizację pracy oraz placówki, takie jak opieka pozaszkolna i żłobek.

Jako pracodawcy Sekretariatowi zależy na zapewnianiu równości płci oraz na zapobieganiu wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Aktywnie zachęca on do zgłoszeń wszystkie wykwalifikowane osoby z różnorodnych środowisk, o dowolnym stopniu sprawności i z jak najszerszego obszaru geograficznego państw członkowskich UE. Aby promować równość płci, Sekretariat szczególnie zachęca do zgłoszeń kobiety.

Podczas procedury rekrutacyjnej osobom z niepełnosprawnościami zaoferowana zostanie stosowna pomoc. Więcej informacji można otrzymać, przesyłając e-mail na adres: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PONOWNE ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA

Procedurę występowania z zażaleniem, skargą sądową oraz skargą do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiono w załączniku III do niniejszego ogłoszenia.

OCHRONA DANYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową procedurą wyboru przedstawiono w załączniku IV do niniejszego ogłoszenia.


(1)  Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. c) Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) kandydaci muszą wykazać się co najmniej:

(i)

poziomem wykształcenia odpowiadającym ukończonym, trwającym normalnie 4 lata lub dłużej studiom wyższym, potwierdzonym dyplomem; lub

(ii)

poziomem wykształcenia odpowiadającym ukończonym, trwającym normalnie co najmniej 3 lata studiom wyższym, potwierdzonym dyplomem, oraz przynajmniej rocznym właściwym doświadczeniem zawodowym.

(2)  Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(4)  Jest to adres funkcyjnej skrzynki pocztowej, która obsługuje wyłącznie wiadomości wysłane w trybie poufności (ang. sensitivity) „normalny”; skrzynka ta nie obsługuje wiadomości wysłanych w innym trybie poufności (np. „osobisty”, „prywatny”, „poufny” – personal, private, confidential). Prosimy zatem wybrać tryb poufności „normalny”. Maksymalna wielkość e-maila to 25 MB. Jeśli Państwa e-mail wraz z załącznikami przekracza maksymalną wielkość, prosimy rozdzielić załączniki na kilka e-maili.

(5)  Osoby kandydujące są proszone o niezamieszczanie w życiorysie zdjęć.


ZAŁĄCZNIK I

HORYZONTALNY PROFIL KADRY KIEROWNICZEJ SEKRETARIATU

Jako osoba zajmująca stanowisko kierownicze zapewniają Państwo wartość dodaną, pełniąc zarówno funkcję doradczą, jak i kierowniczą, oraz zawsze są Państwo reprezentantami Sekretariatu.

Pełniąc te role, muszą Państwo:

W funkcji reprezentacyjnej

Działać uczciwie – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Działać w interesie Rady Europejskiej i Rady UE oraz Unii jako całości. Dbać o identyfikowanie i rozwiązywanie spornych kwestii.

Tworzyć atmosferę zaufania i otwartości oraz aktywnie nawiązywać i podtrzymywać kontakty.

Mieć na uwadze rezultaty i skuteczność, nie zapominając o szacunku i o swojej pomocniczej roli.

W funkcji doradczej

Przyczyniać się do rozwoju Unii. Wykazywać się proaktywnością i kreatywnością. Myśleć perspektywicznie i planować na przyszłość. Proponować rozwiązania.

Doradzać interesariuszom, by ułatwić im realizację celów, a także w interesie obu naszych instytucji. Zachowywać obiektywizm i bezstronność.

Mieć świadomość związków między procesem decyzyjnym a debatą publiczną. Pilnować, by w poradach uwzględniać sytuację polityczną interesariuszy i kwestie komunikacyjne.

Zapewniać zgodny z przepisami przebieg procesów decyzyjnych poprzez współpracę, dobre stosunki robocze i kompromis wśród państw członkowskich i z instytucjami oraz innymi interesariuszami.

Śledzić wydarzenia w podległej Państwu dziedzinie, wykraczając także poza same prace Rady Europejskiej i Rady UE. Stale mieć na uwadze całościowy kontekst.

W funkcji kierowniczej

Zapewniać personelowi poczucie sprawczości, delegować pracę, ufać, wspierać i motywować, zapewniać informacje zwrotne i wskazówki, sprzyjać podejmowaniu inicjatywy i zachęcać do niekonwencjonalnego myślenia; ograniczać hierarchię i kontrolę do minimum, zachowując jakość.

Jasno komunikować cele i oczekiwania oraz zapewniać przepływ informacji do, od i wśród pracowników, a także z innymi dyrekcjami generalnymi, dyrekcjami i działami.

Zawsze działać w interesie całego Sekretariatu, nie tylko własnej dyrekcji generalnej, dyrekcji czy działu, i dbać o realizację jego zadań wobec interesariuszy. Zapobiegać hermetyczności organizacyjnej.

Mieć odwagę reagować na konflikty, niedostateczne wyniki i inne trudności i robić to odpowiednio wcześnie; czuwać nad dobrostanem i rozwojem personelu oraz wywiązywać się z obowiązku dbania o niego.

Stymulując i ułatwiając zmiany, angażować personel, by Sekretariat nadążał za ewolucją otoczenia oraz stawał się bardziej dynamiczny, elastyczny i nastawiony na współpracę. Zachowywać konsekwencję w słowach i czynach.

Dbać o optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych Sekretariatu.


ZAŁĄCZNIK II

RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZYWNOŚĆ W SEKRETARIACIE GENERALNYM RADY („SEKRETARIACIE”)

Sekretariat Generalny Rady prowadzi politykę równych szans wobec wszystkich pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Jako pracodawcy Sekretariatowi zależy na zapewnianiu równości kobiet i mężczyzn oraz na zapobieganiu wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Aktywnie zachęca on do zgłoszeń wszystkie wykwalifikowane osoby z różnorodnych środowisk, o dowolnym stopniu sprawności i z jak najszerszego obszaru geograficznego państw członkowskich UE.

Główne cele stosowanej przez Sekretariat polityki różnorodności i inkluzywności:

osiągnąć wyważoną reprezentację kobiet i mężczyzn. Sekretariat zachęca kobiety do zgłoszeń, zwłaszcza na stanowiska kierownicze, na których są one obecnie niedostatecznie reprezentowane;

poprawić dostępność środowiska pracy oraz zapewnić jego inkluzywność. Dla osób z niepełnosprawnościami zapewnione mogą zostać racjonalne usprawnienia, pod warunkiem że nie będzie to nadmiernym obciążeniem dla zasobów instytucji. Podczas procedury rekrutacyjnej osobom z niepełnosprawnościami zaoferowana zostanie stosowna pomoc;

zapewnić, by w polityce kadrowej i w zarządzaniu personelem przestrzegano zasad równości i niedyskryminacji;

chronić personel przed mobbingiem;

umożliwić godzenie pracy z życiem prywatnym. Sekretariat oferuje kompleksowy pakiet elastycznych warunków pracy, w tym telepracę, indywidualny czas pracy oraz możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego dla matek i ojców zgodnie z regulaminem pracowniczym. Sekretariat dysponuje żłobkiem dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Komisja Europejska organizuje dostępne dla dzieci personelu Sekretariatu placówki opieki pozaszkolnej i w czasie wakacji.

Więcej informacji można otrzymać, przesyłając e-mail na adres: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


ZAŁĄCZNIK III

ZAŻALENIE WEWNĘTRZNE – SKARGA SĄDOWA – SKARGA DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Osobie kandydującej, która jest niezadowolona ze sposobu postępowania z jej zgłoszeniem na jakimkolwiek etapie procedury wyboru, przysługuje prawo do złożenia zażalenia.

Zażalenie wewnętrzne

Osoba kandydująca, która jest niezadowolona z otrzymanej decyzji, może w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o takiej decyzji złożyć zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. Zażalenie należy kierować na adres:

Rada Unii Europejskiej

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Organ powołujący udziela pisemnej odpowiedzi na takie zażalenie w terminie 4 miesięcy od daty jego otrzymania. Jeśli jednak zażalenie wpłynie wystarczająco wcześnie, może zaistnieć możliwość ponownego rozpatrzenia przez doradczą komisję selekcyjną decyzji stanowiącej przedmiot zażalenia i udzielenia odpowiedzi na tej podstawie.

Skarga sądowa

Osoba kandydująca niezadowolona z odpowiedzi otrzymanej od organu powołującego w ramach procedury rozpatrywania zażaleń wewnętrznych może wnieść skargę sądową na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego, kierując ją na następujący adres:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUKSEMBURG

Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych w Sekretariacie, w szczególności procedury składania zażaleń wewnętrznych na mocy art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, osoba kandydująca – podobnie jak każdy inny obywatel Unii – może wnieść skargę na następujący adres:

The European Ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCJA

w myśl art. 228 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z warunkami ustanowionymi w decyzji Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (1).

Uwaga: skargi wniesione do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymują biegu terminu ustanowionego w art. 90 ust. 2 i w art. 91 regulaminu pracowniczego na składanie (na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) zażaleń lub skarg do Sądu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.


ZAŁĄCZNIK IV

OCHRONA DANYCH

Sekretariat Generalny Rady, jako instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru, dba o to, by dane osobowe osób kandydujących były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (1).

Podstawą prawną procedury wyboru jest regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej oraz decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (2). Za przeprowadzenie procedury wyboru odpowiada Dział Rekrutacji i Mobilności w Dyrekcji Generalnej „Zasoby Ludzkie” (ORG.1). Administratorem danych jest kierownik tego działu. Informacje podane przez osoby kandydujące zostaną udostępnione pracownikom i kierownictwu Biura Rekrutacyjnego oraz członkom doradczej komisji selekcyjnej, a w razie konieczności – działowi doradców prawnych. Informacje administracyjne, które pozwalają zidentyfikować osoby kandydujące lub są niezbędne do praktycznej organizacji procedury wyboru, mogą zostać przekazane ośrodkowi oceny zintegrowanej.

Przetwarzanie danych służy zgromadzeniu informacji, które pozwalają zidentyfikować poszczególne osoby kandydujące na stanowisko w Sekretariacie Generalnym Rady oraz przeprowadzić procedurę wyboru jednej z nich.

Odnośne dane to:

dane osobowe pozwalające zidentyfikować osoby kandydujące (nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, obywatelstwo);

informacje podane przez osoby kandydujące, by ułatwić praktyczne zorganizowanie procedury wyboru (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu);

informacje podane przez osoby kandydujące, by umożliwić dokonanie oceny, czy spełniają one warunki wstępne przedstawione w ogłoszeniu o naborze (obywatelstwo, języki, kwalifikacje oraz rok ich zdobycia, rodzaj dyplomu/tytułu oraz nazwa instytucji go przyznającej, doświadczenie zawodowe);

w stosownym przypadku – informacje o typie i terminie ważności poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

wyniki testów selekcyjnych, którym osoby kandydujące zostaną poddane, w tym oceny przygotowane dla komisji selekcyjnej przez konsultantów z ośrodka oceny zintegrowanej.

Przetwarzanie rozpoczyna się w dniu wpłynięcia zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest katalogowane i przechowywane w archiwum przez dwa lata.

Wszystkim osobom kandydującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich korygowania. Odpowiednio uzasadnione wnioski należy kierować pocztą elektroniczną do Biura Rekrutacyjnego na adres: selection.officials@consilium.europa.eu.

Osoby kandydujące mogą w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.

(2)  Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK V

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


Top