EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/383/06

Zaproszenie do składania propozycji Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferuje nowy grant EIBURS w ramach programu wiedzy 2021/C 383/06

OJ C 383, 21.9.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 383/6


Zaproszenie do składania propozycji

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferuje nowy grant EIBURS w ramach programu wiedzy

(2021/C 383/06)

Program wiedzy Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznaje granty na badania naukowe w ramach różnych programów, takich jak:

EIBURS (EIB University Research Sponsorship) – program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych

EIBURS jest źródłem grantów dla wydziałów uniwersytetów oraz ośrodków badawczych powiązanych z uniwersytetami, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących i zajmujących się kwestiami będącymi przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EIBURS w wysokości maksymalnie 100 000 EUR na rok przez okres trzech lat są przyznawane w drodze procedury konkursowej zainteresowanym wydziałom uniwersytetów lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami o uznanej renomie w wybranej dziedzinie. Zwycięskie propozycje powinny gwarantować osiągnięcie zróżnicowanych wyników, które będą przedmiotem umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku akademickim 2021/2022 w ramach programu EIBURS przyjmowane są propozycje dotyczące nowego przedmiotu badań:

Europejski przemysł czystych technologii, Europejski Zielony Ład i zapotrzebowanie MŚP na kapitał własny

1.   Informacje ogólne

Zatwierdzając porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z 2015 r., Unia Europejska zobowiązała się do przekształcenia swojej gospodarki w kierunku bezemisyjnej przyszłości i osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. (Plan w zakresie celów klimatycznych) w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W 2020 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły Zielony Ład, potwierdzając tym samym pośredni cel w zakresie redukcji emisji o 55%, który ma zostać osiągnięty do 2030 r. (Komisja Europejska, 2020 r.). Spalanie paliw kopalnych na potrzeby produkcji energii jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. W związku z tym zasadniczą część Zielonego Ładu stanowi całkowita przebudowa europejskiego systemu energetycznego. Przewiduje się, że inwestycje w energię niezbędne do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55% wyniosą 400 mld EUR rocznie w latach 2021–2030.

Emisje gazów cieplarnianych i cele redukcji emisji w ramach Zielonego Ładu w UE-27

Image 1

Rola małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ułatwianiu przejścia Europy na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla jest wieloaspektowa: z jednej strony oczekuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, podobnie jak inni konsumenci energii, zainwestują znaczne środki w poprawę efektywności energetycznej oraz w produkcję energii odnawialnej na małą skalę. Inwestycje te będą dotyczyły m.in. modernizacji korporacyjnych zasobów budowlanych lub zwiększonego wskaźnika zastępowania zasobów kapitałowych, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej procesu produkcji przemysłowej.

Z drugiej strony małe i średnie przedsiębiorstwa, będące siłą napędową innowacji, odegrają ważną rolę w rozwoju technologii prorozwojowych, które ułatwią transformację Europy w kierunku neutralności klimatycznej. Na przykład rozwój technologii łagodzenia zmiany klimatu odgrywa ważną rolę w obniżaniu marginalnych kosztów redukcji emisji i przyspieszaniu transformacji klimatycznej w Europie. Przedsiębiorstwa sektora czystej technologii mogą odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć cele Unii Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r.

2.   Cele

Celem tego projektu badawczego jest lepsze zrozumienie przez nas unijnego sektora czystej technologii. Ma on dostarczyć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora czystej technologii przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE oraz co decydenci mogą zrobić, aby promować zdrowy ekosystem. Ponadto analizuje on wpływ Zielonego Ładu UE na zapotrzebowanie na kapitał ze strony małych i średnich przedsiębiorstw.

3.   Metodyka

Badacze proszeni są o zgłoszenie propozycji zawierającej strategię ukierunkowaną na następujące istotne elementy (filary) badania:

A.

Kompleksowa identyfikacja i pogrupowanie (mapowanie) unijnego sektora czystej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem celu łagodzenia zmiany klimatu, który ma kluczowe znaczenie dla Zielonego Ładu. Przy tworzeniu takiego opracowania zdecydowanie zachęca się badaczy do położenia nacisku na innowacyjne techniki wizualizacji. Należy uwzględnić następujące zasadnicze elementy:

Budowa typologii przedsiębiorstw z sektora czystej technologii, w ramach której badaczy zachęca się do wykroczenia poza cel klimatyczny i objęcia wszystkich aspektów Europejskiego Zielonego Ładu.

Omówienie niedoskonałości istniejących metod klasyfikacji, takich jak metoda klasyfikacji działalności gospodarczej NACE i unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju, jako podstawy do identyfikacji przedsiębiorstw, które działają aktywnie na rzecz rozwoju technologii w sektorze czystej technologii.

Przegląd dotychczasowego rozwoju i obecnej wielkości unijnego sektora czystej technologii.

Analiza rozmieszczenia geograficznego unijnych przedsiębiorstw z sektora czystej technologii, skupiająca się m.in. na dynamice rozwoju geograficznego tego sektora w czasie.

Szczególne uwzględnienie roli małych i średnich przedsiębiorstw.

B.

Analiza przyczynowa wpływu na środowisko działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze czystej technologii, w ramach której badacze proszeni są o zaproponowanie metody umożliwiającej ustalenie związku przyczynowego między działalnością gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw w UE w dziedzinie czystej technologii (np. opatentowanie innowacji w dziedzinie czystej technologii, inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka w sektorze czystej technologii, przedsiębiorstwa typu start-up w sektorze czystej technologii itp.) a kluczowymi wskaźnikami efektywności w zakresie ochrony środowiska, które mają istotne znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu.

C.

Analiza przyczynowa, której celem jest określenie czynników sprzyjających rozwojowi ekosystemu czystej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu finansowania kapitałowego. Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszego filaru badania, badaczy zachęca się do zaproponowania metody empirycznej mającej na celu określenie narzędzi politycznych, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnych ekosystemów czystej technologii. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt finansowania kapitałowego.

D.

Badanie wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na kapitał w latach 2020–2030. Na podstawie wniosków wyciągniętych z 1, 2 i 3 filaru badania ostatni filar projektu ma na celu zidentyfikowanie tych obszarów i regionów czystych technologii, w których nadchodzące zmiany regulacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na kapitał własny. Badacze są ponadto proszeni o zaproponowanie metody, która ma na celu ilościowe określenie implikowanego zapotrzebowania na kapitał własny.

4.   Zadania do realizacji

Oczekiwane rezultaty:

A.

Raport/artykuł zawierający typologię unijnych przedsiębiorstw z sektora czystej technologii oraz identyfikację i pogrupowanie (mapowanie) sektora czystej technologii w UE

B.

Raport/artykuł przedstawiający metodykę i wyniki analizy, która ma na celu ilościowe określenie związku między działalnością gospodarczą przedsiębiorstw z sektora czystej technologii a kluczowymi wskaźnikami efektywności w zakresie ochrony środowiska (KPI), które są istotne dla Zielonego Ładu

C.

Raport/artykuł przedstawiający metodykę i wyniki analizy mającej na celu określenie czynników rozwoju lokalnych ekosystemów czystej technologii

D.

Raport/artykuł przedstawiający metodykę i wyniki analizy określającej ilościowo zapotrzebowanie na zielony kapitał ze strony małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2020–2030

Można rozważyć połączenie dwóch (lub więcej) rezultatów w ramach jednego raportu/artykułu, o ile zostanie to uznane za optymalne.

Propozycje należy składać w języku angielskim do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 15 listopada 2021 roku. Propozycje złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Propozycje należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

Events.EIBInstitute@eib.org

Bardziej szczegółowe informacje na temat procedury selekcji stosowanej w programie EIBURS i Instytutu EBI można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://institute.eib.org/


Top