EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

Zaproszenie do składania wniosków 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/12


Zaproszenie do składania wniosków 2021 – EAC/A01/2021

Program Erasmus+

(2021/C 103/11)

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest uzależnione od:

przyjęcia przez organ prawodawczy bez wprowadzenia znaczących zmian wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne programu Erasmus+ i ustanawiającego program Erasmus+ oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013,

pozytywnej opinii komitetu ustanowionego w akcie podstawowym w sprawie rocznego programu prac na rzecz realizacji programu Erasmus+ w 2021 r.,

przyjęcia przez Komisję rocznego programu prac na 2021 r. po konsultacjach z komitetem programu,

dostępności środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2021 r. po przyjęciu budżetu na ten rok przez władzę budżetową lub – w przypadku, gdy budżet nie zostanie przyjęty – w ramach systemu opartego na dwunastych częściach środków tymczasowych,

wyznaczenia agencji narodowej przez organ krajowy i jej zatwierdzenia przez Komisję oraz podpisania umów o przyznanie wkładu.

W związku z tym powiadomienie to nie jest prawnie wiążące dla Komisji (instytucji zamawiającej). W przypadku gdy co najmniej jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a także prawo do ogłoszenia innych zaproszeń zawierających odmienną treść i odpowiednie terminy składania wniosków.

2.   Akcje

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

działania zakładające uczestnictwo młodzieży

Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji

Partnerstwa na rzecz współpracy:

partnerstwa w zakresie współpracy

partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na rzecz doskonałości:

centra doskonałości zawodowej

akademie nauczycielskie Erasmus+

działanie Erasmus Mundus

Partnerstwa na rzecz innowacji:

sojusze na rzecz innowacji

niekomercyjne imprezy sportowe

Akcja kluczowa 3 – Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Europejska młodzież razem

Działania „Jean Monnet”:

działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (1):

27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie,

państwa trzecie stowarzyszone z programem:

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia (2),

kraje kandydujące do UE: Republika Turcji, Republika Macedonii Północnej i Republika Serbii (3).

Ponadto niektóre działania w ramach programu Erasmus+ są otwarte dla organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z programem.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 453,5 mln EUR:

kształcenie i szkolenie:

2 153,1 mln

EUR

młodzież:

244,7 mln

EUR

sport:

41,7 mln

EUR

działania „Jean Monnet”:

14 mln

EUR

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i uzależniony od przyjęcia rocznego programu prac Erasmus+ na 2021 r. Może też ulec zmianie w wyniku zmian w rocznych programach prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmian do nich, opublikowanych na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pl pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

Beneficjenci mogą zadeklarować koszty za pracę wykonaną przez wolontariuszy w ramach danego działania lub programu prac w oparciu o koszty jednostkowe, określone w decyzji Komisji (2019)2646 i w odniesieniu do których wydano zezwolenie zgodnie z tą decyzją. Szczegółowe instrukcje dotyczące kwalifikowalności kosztów wolontariuszy można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie przedstawione poniżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja kluczowa 1

Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego

11 maja, godz. 12.00

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

11 maja, godz. 12.00

Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

19 października, godz. 12.00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

11 maja, godz. 12.00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

5 października, godz. 12.00


Akcja kluczowa 2

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

20 maja, godz. 12.00

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe

20 maja, godz. 17.00

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu

20 maja, godz. 17.00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

20 maja, godz. 12.00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży

3 listopada, godz. 12.00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

20 maja, godz. 17.00

Centra doskonałości zawodowej

7 września, godz. 17.00

Akademie nauczycielskie Erasmus

7 września, godz. 17.00

Działanie Erasmus Mundus

26 maja, godz. 17.00

Sojusze na rzecz innowacji

7 września, godz. 17.00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

1 lipca, godz. 17.00

Niekomercyjne imprezy sportowe

20 maja, godz. 17.00


Akcja kluczowa 3

Europejska młodzież razem

24 czerwca, godz. 17.00


Działania i sieci „Jean Monnet”

2 czerwca, godz. 17.00

 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ na 2021 r. pod adresem:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.

(2)  Z zastrzeżeniem decyzji Wspólnego Komitetu EOG o uczestnictwie w programie.

(3)  Z zastrzeżeniem podpisania dwustronnych układów o stowarzyszeniu.


Top