EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/185A/01

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania – Kontrolerzy w dziedzinie: i) matematyki i statystyki; ii) nauki o danych, kontroli cyfrowych, analizy danych i sieci, eksploracji danych i tekstów, automatyzacji procesów i eksploracji procesów biznesowych – Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupa zaszeregowania AD 5–AD 9)

OJ C 185A , 4.6.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 185/1


ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

Kontrolerzy w dziedzinie: i) matematyki i statystyki; ii) nauki o danych, kontroli cyfrowych, analizy danych i sieci, eksploracji danych i tekstów, automatyzacji procesów i eksploracji procesów biznesowych

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (grupa zaszeregowania AD 5–AD 9)

(2020/C 185 A/01)

 

KIM JESTEŚMY

Europejski Trybunał Obrachunkowy pełni funkcję zewnętrznego kontrolera Unii Europejskiej. Został utworzony w 1975 r. i należy do grona siedmiu instytucji unijnych. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 osób – kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych i administracyjnych – ze wszystkich krajów UE.

Trybunał działa jako organ kolegialny, w którego skład wchodzi 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE. Rola kontrolerów Trybunału polega na sprawdzaniu, czy UE prowadzi rzetelną sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków.

Za sprawą prowadzonych prac Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE oraz propaguje rozliczalność i przejrzystość, a także ostrzega przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i udane rozwiązania oraz formułuje wytyczne dla unijnych decydentów i prawodawców. Trybunał przedstawia swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.

Trybunał składa się z izb kontroli. Organizacja pracy w Trybunale jest podporządkowana realizacji zadań. Pracownicy należą do wspólnej puli i są oddelegowywani do poszczególnych izb kontroli w zależności od przyjętych priorytetów strategicznych.

PROPONUJEMY

Trybunał podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej kontrolerów, którym – w zależności od dostępnych stanowisk i potrzeb operacyjnych – może zostać zaoferowane stanowisko na czas określony.

Kontrolerzy zatrudniani będą zgodnie z art. 2b warunków zatrudnienia innych pracowników UE na okres czterech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na maksymalnie kolejne dwa lata. Pierwotna umowa obejmuje dziewięciomiesięczny okres próbny.

Nowo zatrudnieni kontrolerzy wezmą udział w programie integracyjnym obejmującym okres wprowadzający, w trakcie którego będą uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach i zostaną włączeni w prace różnych zespołów kontrolnych.

Niniejsza procedura naboru dotyczy grupy funkcyjnej AD, grup zaszeregowania AD 5–AD 9, i jest skierowana do specjalistów w kilku dziedzinach.

Grupa zaszeregowania, w której zostaną zatrudnieni wyłonieni kandydaci, zostanie określona na podstawie ich stosownego doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenie podstawowe dla pracowników w grupie zaszeregowania AD 5 (stopień 1) wynosi obecnie 4 883,11 euro miesięcznie, zaś wynagrodzenie podstawowe w grupie AD 9 (stopień 1) wynosi 8 002,30 euro.

Zgodnie z warunkami przewidzianymi w warunkach zatrudnienia innych pracowników UE i w zależności od sytuacji osobistej i rodzinnej pracownika kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać zwiększona o pewne dodatki.

Przepisy, według których obliczana jest wysokość tych dodatków, można znaleźć w warunkach zatrudnienia innych pracowników UE (1).

Instytucje UE posiadają własny system emerytalny i system opieki zdrowotnej. Składki emerytalne i na ubezpieczenie zdrowotne są potrącane bezpośrednio od wynagrodzenia.

Dzieci pracowników mogą nieodpłatnie uczęszczać do szkoły europejskiej.

POSZUKUJEMY

I.   Kryteria kwalifikowalności

1.   Wymogi prawne

Zgodnie z art. 12 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników UE, w dniu złożenia podania kandydaci muszą:

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadać cechy charakteru odpowiednie do wykonywania odnośnych obowiązków służbowych.

2.   Kwalifikacje

Zgodnie z art. 10 ust. 1 warunków zatrudnienia innych pracowników UE kandydaci muszą posiadać:

dla grup zaszeregowania AD 5–AD 6 – poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem, w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych/sieci/procesów biznesowych, eksploracja danych/tekstów, księgowość śledcza, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych,

lub

dla grup zaszeregowania AD 7–AD 9 – poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej cztery lata, potwierdzony dyplomem, w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka, ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych/sieci/procesów biznesowych, eksploracja danych/tekstów, księgowość śledcza, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych.

Proszę zwrócić uwagę, że pod uwagę będą brane wyłącznie dyplomy uzyskane w państwach członkowskich UE lub kwalifikacje potwierdzone świadectwem równoważności wydanym przez organy jednego z państw członkowskich UE.

3.   Doświadczenie zawodowe (zob. też załącznik)

Przed ostatecznym terminem składania zgłoszeń kandydaci muszą także posiadać:

co najmniej dwuletnie (2 lata) stosowne doświadczenie zawodowe w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5,

co najmniej czteroletnie (4 lata) stosowne doświadczenie zawodowe w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 6;

co najmniej siedmioletnie (7 lat) stosowne doświadczenie zawodowe w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 7;

co najmniej dziesięcioletnie (10 lat) stosowne doświadczenie zawodowe w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 8;

co najmniej trzynastoletnie (13 lat) stosowne doświadczenie zawodowe w jednej z wymienionych dziedzin: i) matematyka lub statystyka; ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów lub eksploracja procesów biznesowych na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 9.

4.   Znajomość języków

Jako że angielski i francuski to języki robocze Trybunału, wymagana jest biegła znajomość jednego z tych języków (umiejętności w zakresie rozumienia oraz komunikowania się w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie C1).

Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.

Aby ustalić swój poziom znajomości języków obcych, należy skorzystać z informacji na następującej stronie internetowej:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr.

II.   Kryteria wyboru

Oprócz kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i znajomości języków opisanych w punkcie I. Kryteria kwalifikowalności na kolejnych etapach naboru brane będą pod uwagę następujące kompetencje:

certyfikaty zawodowe wydane przez międzynarodowe organizacje wysokiego szczebla w każdej z wymienionych wyżej dziedzin (np. certyfikat CISA),

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli (kontrola finansowa i zgodności, kontrola wykonania zadań), z wykazaniem, że kandydat stosował w praktyce wiedzę uzyskaną w wyżej wymienionych dziedzinach,

znaczące osiągnięcia w pracy naukowej – doktorat lub udokumentowana działalność naukowo-badawcza w jednej z wymienionych dziedzin.

PROCEDURA WYBORU

Kandydatury zostaną przeanalizowane przez komisję rekrutacyjną (powołaną przez organ właściwy do zawierania umów o pracę), która uwzględni wyłącznie przekazane informacje.

Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową (w porządku alfabetycznym) kandydatów spełniających wymogi kwalifikowalności.

Kandydaci, których nazwiska znajdą się na liście rezerwowej, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zostaną oni wybrani w wyniku oceny ich osiągnięć, przy uwzględnieniu potrzeb danej służby i kompetencji omówionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia – Kryteria wyboru.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie określenie, czy kandydaci faktycznie spełniają wymogi niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Mogą również zostać poproszeni o poddanie się dodatkowym testom szczegółowym mającym na celu ocenę ich umiejętności i kompetencji.

W następstwie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna przedstawi organowi właściwemu do zawierania umów o pracę listę kandydatów, którzy jej zdaniem spełniają wymogi niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Na jej podstawie organ ten może złożyć ofertę pracy jednemu lub kilku wybranym kandydatom.

Zamieszczenie nazwiska kandydata na liście rezerwowej, którą komisja przedstawi temu organowi, w żadnym przypadku nie daje kandydatowi gwarancji zatrudnienia.

KANDYDATURY

Termin zgłaszania kandydatur upływa 2 lipca 2020 r. o godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego)

Kandydatury, sporządzone obowiązkowo w języku angielskim lub francuskim, należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego (w wersji EN lub FR) dostępnego po kliknięciu na link znajdujący się na końcu zaproszenia, które jest dostępne na stronie Trybunału z ofertami pracy (w sekcji „Open positions”):

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US.

Do kandydatury należy dołączyć następujące dokumenty:

list motywacyjny (maks. 2 strony),

aktualne CV (maks. 5 stron) sporządzone według modelu „Europass” (zob. http://europass.cedefop.europa.eu/pl).

W zgłoszeniu kandydaci powinni wyraźnie zaznaczyć wybrane pole: i) matematyka i statystyka; lub ii) nauka o danych, kontrola cyfrowa, analiza danych i sieci, eksploracja danych i tekstów, automatyzacja procesów i eksploracja procesów biznesowych.

Proszę zwrócić uwagę, że podczas oceny kandydatur będą brane pod uwagę tylko informacje podane w CV i liście motywacyjnym.

Szczegółowe informacje zawarte w zgłoszeniu uznawane są za prawdziwe i poprawne, a w związku z tym są wiążące dla kandydata.

Jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i obecne zatrudnienie.

Kandydatury należy przesłać za pośrednictwem formularza elektronicznego we wskazanym terminie. Zdecydowanie zachęcamy kandydatów, aby nie czekali ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili, może się bowiem zdarzyć, że tuż przed upływem terminu składania kandydatur system będzie przeciążony. Miało to już miejsce w przeszłości i może uniemożliwić przesłanie zgłoszenia na czas.

Kandydatury niesporządzone ściśle według powyższych instrukcji zostaną odrzucone.

POLITYKA REKRUTACJI

Zgodnie z polityką Trybunału dotyczącą równych szans oraz na mocy art. 1d regulaminu pracowniczego Trybunał działa z poszanowaniem różnorodności i wspiera równość szans. Kandydatury są przyjmowane bez dyskryminacji z jakiegokolwiek względu, a Trybunał podejmuje działania w celu zapewnienia, by w ramach rekrutacji kobiety i mężczyźni byli reprezentowani w równym stopniu, jak wymaga tego art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Trybunał podejmuje również działania, by umożliwić pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Jeśli wymagają Państwo szczególnych udogodnień (ze względu na określoną niepełnosprawność), aby uczestniczyć w procedurze naboru, prosimy o przesłanie z wyprzedzeniem wiadomości elektronicznej w tej sprawie na adres: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Trybunał stawia sobie za cel zapewnienie, by dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (2).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności w związku z procedurami naboru na wolne stanowiska dostępnym pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_PL.PDF

Jeżeli w następstwie ogłoszenia o naborze lub zaproszenia do wyrażenia zainteresowania utworzona zostanie lista rezerwowa, nazwiska znajdujących się na niej kandydatów zostaną opublikowane na stronie Trybunału (zarówno intranetowej, jak i internetowej). Lista pozostanie na stronie Trybunału aż do końca okresu jej obowiązywania. Kandydaci mają prawo zażądać usunięcia swojego nazwiska z opublikowanej listy rezerwowej. Mogą to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ECA-recrutement@eca.europa.eu.

WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI – SKARGI I PROCEDURY ODWOŁAWCZE – SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydat, który na dowolnym etapie procedury wyboru stwierdzi, że powzięta wobec niego decyzja jest niesłuszna, ma do dyspozycji następujące środki:

I.   Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji rekrutacyjnej

Kandydat może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem na piśmie o ponowne rozważenie decyzji komisji rekrutacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 10 dni od daty powiadomienia kandydata o decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną na adres: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Skargi

Zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego kandydat, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji Trybunału o odrzuceniu jego kandydatury, może złożyć skargę na tę decyzję, wysyłając ją na następujący adres:

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

III.   Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego jeżeli skarga kandydata zostanie odrzucona, a decyzja ta jest niesłuszna, może on wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie musi zostać wniesione przez prawnika w terminie trzech miesięcy od otrzymania przez kandydata powiadomienia o decyzji o odrzuceniu skargi.

IV.   Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli kandydat jest zdania, że podczas rozpatrywania jego zgłoszenia doszło ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do nieprawidłowości administracyjnych, może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich po uprzednim skontaktowaniu się z Trybunałem w celu rozstrzygnięcia sporu. Skargę należy złożyć na piśmie w terminie dwóch lat od momentu powzięcia wiedzy o faktach istotnych dla sprawy. Stosowny formularz elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje biegu terminów na odwołanie wspomnianych powyżej.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&from=EN

(2)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.


ZAŁĄCZNIK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Na potrzeby niniejszej procedury naboru pod uwagę będzie brane doświadczenie zawodowe zdobyte przykładowo w prywatnych przedsiębiorstwach, organizacjach lub organach międzynarodowych, instytucjach lub agencjach UE, krajowych lub regionalnych organach administracji, placówkach akademickich, ośrodkach badawczych, w sektorze przemysłu, organizacjach pozarządowych lub w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek. Zostanie ono uwzględnione tylko w przypadku gdy:

zostało zdobyte poprzez faktyczne i efektywne wykonywanie pracy,

praca była wykonywana za wynagrodzeniem,

praca opierała się na relacji przełożonego z podwładnym lub polegała na świadczeniu usługi,

spełnia następujące warunki:

w przypadku staży – kandydat pobierał wynagrodzenie,

w przypadku obowiązkowej służby wojskowej – została ona ukończona przed uzyskaniem przez kandydata dyplomu lub po uzyskaniu go i nie przekroczyła ustawowego czasu służby wojskowej w danym państwie członkowskim,

w przypadku urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/związanego z adopcją dziecka – jeżeli czas urlopu wchodził w okres obowiązywania umowy o pracę,

w przypadku doktoratu – maksymalnie trzy lata, pod warunkiem, że kandydat rzeczywiście uzyskał tytuł doktora nauk, i bez względu na to, czy pobierał w tym czasie wynagrodzenie,

w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy – czas pracy zostanie naliczony ryczałtowo na podstawie liczby przepracowanych godzin, np. praca w wymiarze pół etatu przez sześć miesięcy zostanie przeliczona na trzy miesiące doświadczenia zawodowego.


Top