Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/349/09

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 33/2019 w ramach programu Erasmus+ KA3 – Wsparcie dla reform politycznych Centra doskonałości zawodowej2019/C 349/09

PUB/2019/30

OJ C 349, 15.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 349/9


Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 33/2019

w ramach programu Erasmus+

KA3 – Wsparcie dla reform politycznych

Centra doskonałości zawodowej

(2019/C 349/09)

1.   Cel

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest wspieranie tworzenia i rozwoju platform współpracy transnarodowej Centrów Doskonałości Zawodowej (CDZ) w celu połączenia Centrów działających w danym kontekście lokalnym na szczeblu europejskim.

Platformy współpracy transnarodowej zgromadzą CDZ, które:

mają wspólne zainteresowania w określonych sektorach lub branżach (np. aeronautyka, elektromobilność, opieka zdrowotna, turystyka itp.) lub

wspólnie rozwijają innowacyjne podejścia do stawiania czoła wyzwaniom społecznym, technologicznym i ekonomicznym (np. zmiana klimatu, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, cele zrównoważonego rozwoju, integracja migrantów, wspieranie osób niepełnosprawnych/osób o specjalnych potrzebach, podnoszenie kwalifikacji osób o niskich umiejętnościach lub niskich kwalifikacjach itp.).

Platformy stworzą światowej klasy punkty odniesienia dla szkolenia zawodowego. Będą one integracyjne i połączą istniejące w różnych krajach CDZ albo rozwiną model, łącząc powszechnie uznane CDZ w jednym kraju z partnerami z innych krajów, którzy chcą rozwijać CDZ w swoim lokalnym ekosystemie, przyczyniając się w ten sposób do „pozytywnej konwergencji” doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego.

CDZ przyjmie podejście oddolne do doskonałości, w ramach którego instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego są w stanie szybko dostosować zapewnianie umiejętności do zmieniających się lokalnych potrzeb. Mają one na celu zgromadzenie grupy lokalnych/regionalnych partnerów, takich jak podmioty świadczące usługi w zakresie początkowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety nauk stosowanych i politechniki, instytucje badawcze, parki naukowe, spółki, przedsiębiorstwa społeczne, izby i ich stowarzyszenia, partnerzy społeczni, rady ds. umiejętności sektorowych, stowarzyszenia zawodowe/branżowe, władze krajowe i regionalne oraz agencje rozwoju, publiczne służby zatrudnienia itp.

Projekty muszą zawierać dowody, że ich celem jest:

nawiązanie silnych i trwałych relacji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i transnarodowym, między społecznością kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, gdzie interakcje są wzajemne i korzystne dla obu stron oraz

integracja działań, budowanie zwrotnych relacji między różnymi działaniami i usługami, a także

mocne osadzenie w szerszych ramach strategii rozwoju regionalnego, innowacji lub inteligentnej specjalizacji. Mogą to być istniejące strategie (do jednoznacznego określenia) lub strategie opracowywane w kontekście projektu (opisujące, w jaki sposób projekt przyczynia się do ich realizacji).

2.   Partnerstwa

Partnerstwo obejmuje co najmniej ośmiu pełnoprawnych partnerów z co najmniej czterech krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (w tym z co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej).

Każdy kraj musi zaangażować:

a)

przedstawicieli co najmniej jednej firmy, branży lub jednego sektora (np. izb lub organizacji gospodarczych) oraz

b)

co najmniej jednego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie średnim lub wyższym (1)).

Jednym z powyższych partnerów jest organizacja koordynująca, składająca wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu Erasmus+ w imieniu partnerstwa.

Dalszy skład partnerstwa powinien odzwierciedlać specyficzny charakter oferty.

Kraje objęte programem Erasmus+:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo (2).

Kraje objęte programem, niebędące państwami członkowskimi UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.

Organizacje uczestniczące w programie Erasmus+ lub z krajów partnerskich (3) mogą być partnerami stowarzyszonymi, o ile wykazano, że ich udział wnosi wartość dodaną do CDZ. W przypadku problemów związanych z zarządzaniem umowami partnerów stowarzyszonych pochodzących z krajów uczestniczących w programie lub krajów partnerskich nie uważa się za partnerów projektu i nie otrzymują oni finansowania. Jednakże ich zaangażowanie i rola w projekcie oraz różne działania muszą być jasno opisane.

3.   Działania

Działania muszą rozpocząć się w dniu 1 października 2020 r. lub 1 listopada 2020 r. Czas trwania projektów wynosi 4 lata.

Centra doskonałości zawodowej charakteryzują się podejściem systemowym, dzięki któremu instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego aktywnie przyczyniają się do współtworzenia ekosystemów umiejętności wraz z wieloma innymi partnerami lokalnymi/regionalnymi. Oczekuje się, że CDZ wykroczą daleko poza zwykłe zapewnianie kwalifikacji zawodowych wysokiej jakości.

Cechy charakterystyczne CDZ obejmują zestaw działań pogrupowanych w trzy klastry (zob. Wytyczne dla wnioskodawców, sekcja 2.2).

W projekcie należy przewidzieć odpowiednie wyniki związane z:

co najmniej 3 działaniami związanymi z Klastrem 1 – Nauczanie i uczenie się oraz

co najmniej 3 działaniami związanymi z Klastrem 2 – Współpraca i partnerstwo oraz

co najmniej 2 działaniami związanymi z Klastrem 3 – Zarządzanie i finansowanie.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a wnioskodawcy mogą przewidzieć inne działania. Muszą one jednak wykazać, że są szczególnie odpowiednie do realizacji celów zaproszenia i zidentyfikowanych potrzeb i należy je rozpatrywać i przedstawiać jako część spójnego zestawu działań.

W stosownych przypadkach projekty muszą stosować instrumenty i narzędzia ogólnounijne.

Powinny również dążyć do przyjęcia wymiaru integracyjnego poprzez włączenie działań, które pomagają uwzględniać różnorodność i promować – w szczególności poprzez innowacyjne i zintegrowane podejście – własność wspólnych wartości, równość, w tym równouprawnienie płci, oraz niedyskryminację i włączenie społeczne, również w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach/mniejszych szansach.

Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętności cyfrowe, ponieważ są one coraz ważniejsze na wszystkich stanowiskach na całym rynku pracy, a także umiejętności wspierające przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej ekologicznej, by zaspokoić pojawiające się potrzeby zawodowe w zakresie ekologicznych umiejętności i zrównoważonego rozwoju.

Wnioski muszą zawierać długoterminowy plan działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Wspomniany plan musi opierać się na zrównoważonych partnerstwach między organizatorami kształcenia i szkolenia i kluczowymi zainteresowanymi stronami z danej branży prowadzącymi działalność na odpowiednim szczeblu. Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania. Powinien również zapewnić odpowiednią widoczność i szerokie rozpowszechnianie funkcjonowania platform.

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

4.   Kryteria udzielania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1.

Adekwatność projektu (maksymalnie 35 punktów – minimalny próg: 18 punktów);

2.

Jakość projektu i jego realizacji (maksymalnie 25 punktów – minimalny próg: 13 punktów);

3.

Jakość konsorcjum projektu i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów);

4.

Wpływ i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg: 11 punktów).

Aby mieć szansę na uzyskanie dotacji, wniosek musi zdobyć co najmniej 70 punktów (z maksymalnej liczby 100 punktów), z uwzględnieniem minimalnych progów przyjętych dla każdego z czterech powyższych kryteriów.

5.   Budżet

Maksymalny łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 20 milionów euro. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna dotacja UE na projekt wynosi 4 miliony euro.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do dnia 20 lutego 2020 r., do godziny 17.00 (czasu brukselskiego) za pomocą właściwego oficjalnego formularza wniosku (elektroniczny formularz) w jednym z języków urzędowych UE.

7.   Szczegółowe informacje

Wytyczne dla wnioskodawców wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Wnioski muszą spełniać wszystkie wymogi wskazane w Wytycznych.


(1)  Jednakże wnioski nie mogą obejmować tylko działań skierowanych wyłącznie do osób uczących się na poziomie szkolnictwa wyższego; wnioski koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie szkolnictwa wyższego (poziomy ERK od 6 do 8) muszą obejmować co najmniej jeden inny poziom kwalifikacji kształcenia i szkolenia zawodowego spośród poziomów ERK od 3 do 5.

(2)  Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy zwrócić uwagę, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione w całym okresie, na jaki przyznana jest dotacja. Jeśli Zjednoczone Królestwo opuści UE w okresie, na jaki przyznana została dotacja, nie zawarłszy uprzednio porozumienia z UE gwarantującego wnioskodawcom brytyjskim w szczególności kwalifikowalność po wyjściu tego państwa z UE, brytyjscy beneficjenci przestaną otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości nadal uczestnicząc w projektach) lub będą zmuszeni do wycofania się z projektu zgodnie z art. II.17.3.1 lit. a) umowy o udzielenie dotacji.

(3)  Kraje partnerskie programu Erasmus+ zostały wymienione w Wytycznych dla wnioskodawców w sekcji 6.2.


Top