Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/097A/01

Ogłoszenie o konkursach otwartych – Administratorzy w dziedzinie zdrowia publicznego (AD 6): EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena – EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

OJ C 97A , 15.3.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 97/1


OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

ADMINISTRATORZY W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO (AD 6):

EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena

EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

(2018/C 097 A/01)

Termin składania zgłoszeń: 17 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte na podstawie kwalifikacji i testów w celu stworzenia list rezerwowych, z których Komisja Europejska może rekrutować nowych urzędników służby publicznej na stanowiska administratorów (grupa funkcyjna AD).

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą konkurs EPSO/AD/340/18, będą zasadniczo zatrudniani w Komisji Europejskiej w Dyrekcji F ds. Audytów i Analiz w Zakresie Zdrowia i Żywności należącej do Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) w Grange (Irlandia).

Niniejsze ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami stanowi prawnie wiążące zasady tych procedur naboru.

Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU III.

Pożądana liczba laureatów:

EPSO/AD/340/18 –

20

EPSO/AD/341/18 –

35

Niniejsze ogłoszenie dotyczy dwóch konkursów. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego z nich . Wyboru należy dokonać w momencie zgłoszenia elektronicznego. Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji.

JAKIE BĘDĄ MOJE OBOWIĄZKI?

EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena

Zakres działania obejmuje wszystkie obszary, którymi zajmuje się Dyrekcja F ds. Audytów i Analiz w Zakresie Zdrowia i Żywności w DG SANTE. Obecnie obejmują one bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jak również ochronę zdrowia (próby kliniczne dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wyroby medyczne stosowane u ludzi (w tym wyroby do diagnostyki in vitro) i produkty lecznicze (w tym farmaceutyczne składniki czynne)).

Od zatrudnionych kandydatów będzie się wymagać wykonywania wszystkich zadań związanych z audytami, kontrolami, analizami i przeglądami urzędowych systemów kontroli. Należy się liczyć z częstymi podróżami służbowymi. W trakcie kariery zawodowej można się spodziewać wykonywania zadań wykraczających poza najbliższy obszar wiedzy fachowej.

EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

Zakres działania obejmuje obszary bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin. Od zatrudnionych kandydatów będzie się wymagać opracowywania strategii politycznych i aktów ustawodawczych, wdrażania istniejącego prawodawstwa i zarządzania nim, wykonywania zadań regulacyjnych, w tym przeprowadzania oceny ryzyka, monitorowania umów handlowych oraz uczestniczenia w negocjacjach dotyczących wyżej wymienionych obszarów.

Więcej informacji o typowych zadaniach znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I

CZY SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE?

Kandydat musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki ogólne i szczegółowe w dniu, w którym upływa termin zatwierdzenia zgłoszenia elektronicznego:

1)    Warunki ogólne

korzystanie z pełni praw obywatelskich jako obywatel państwa członkowskiego UE,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.

2)    Warunki szczegółowe – języki

Kandydat musi znać przynajmniej 2 języki urzędowe UE ; jeden na poziomie co najmniej C1 (gruntowna znajomość) i drugi na poziomie co najmniej B2 (zadowalająca znajomość).

Uwaga: minimalne poziomy wymagane powyżej dotyczą każdej umiejętności językowej (mówienia, pisania, czytania i słuchania) wymaganej w formularzu zgłoszeniowym. Umiejętności te odpowiadają poziomom określonym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

Języki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o konkursie:

język 1: język, w którym kandydat zdaje komputerowe testy wielokrotnego wyboru,

język 2: język używany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podczas oceny zintegrowanej oraz do komunikacji między EPSO i kandydatem, który przedłożył zatwierdzone zgłoszenie. Musi on być inny niż język 1 kandydata.

Językiem 2 musi być język angielski, francuski, niemiecki lub włoski.

Art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego stanowi, że na urzędnika może zostać powołany jedynie ten, kto wykazuje biegłą znajomość jednego z języków Unii oraz zadowalającą znajomość innego języka. Instytucjom przysługuje szeroki zakres swobody co do środków oceny zdolności kandydatów do pracy w drugim języku.

Kandydat musi wypełnić zgłoszenie w swoim języku 2.

Metoda naboru na podstawie kwalifikacji (Talent Screener) stosowana przez organ powołujący w tym konkursie wymaga przeprowadzenia porównania wiedzy i umiejętności kandydatów w celu wybrania najbardziej odpowiednich osób do wykonywania obowiązków (jak określono w załączniku I ogłoszenia o konkursie).

Wymóg wypełnienia formularza zgłoszeniowego w języku 2 kandydata pomoże ocenić jego zdolność wykazania się dostateczną wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do wykonywania obowiązków wyszczególnionych w załączniku I ogłoszenia o konkursie.

Od laureatów zatrudnionych w powyższych dziedzinach wymaga się zadowalającej znajomości języka angielskiego, francuskiego, włoskiego lub niemieckiego (na poziomie co najmniej B2). Znajomość innych języków może być atutem. Ponieważ jednak laureaci konkursu zatrudnienia w przedmiotowym obszarze (służbach Komisji oraz w agencji z siedzibą w Brukseli, Irlandii i we Włoszech) posługują się językiem angielskim, francuskim, włoskim lub niemieckim w swojej pracy, komunikacji wewnętrznej lub komunikacji z podmiotami z zewnątrz, lub też do celów publikacji i sporządzania sprawozdań, zadowalająca znajomość co najmniej jednego z tych czterech języków jest niezbędna w pracy dla tych służb. Wybór tych języków jest podyktowany potrzebami służby, w związku z czym laureaci nieposiadający zadowalającej znajomości jednego z tych języków nie byliby niezwłocznie zdolni do wykonywania obowiązków.

3)    Warunki szczegółowe – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej 3 lata , potwierdzony dyplomem, oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z zakresem obowiązków.

EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej 3 lata , potwierdzony dyplomem w dziedzinie weterynarii, rolnictwa, chemii, prawodawstwa w zakresie żywności i żywienia, biologii, nauki o żywieniu (w tym np. chemii środków spożywczych, biochemii, technologii żywienia, mikrobiologii), nauk politycznych, ekonomiki przemysłu rolno-spożywczego, lub dyplomem w innej dziedzinie bezpośrednio związanej z zakresem obowiązków. Kandydat musi również posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z zakresem obowiązków, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu.

Przykładowe minimalne kwalifikacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU IV.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA NABORU?

1)    Procedura zgłaszania

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku wybranym jako język 2 (zob. sekcja „Warunki szczegółowe – języki”).

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat zostanie poproszony o potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w konkursie, oraz o podanie dalszych informacji, mających znaczenie dla wybranego konkursu (np. informacji dotyczących dyplomów i doświadczenia zawodowego oraz odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnej dziedziny (Talent Screener)). Kandydat będzie musiał również wybrać swój język 1 (którykolwiek z 24 języków urzędowych UE) oraz język 2.

Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy, kandydat oświadcza, że spełnia wszystkie warunki określone w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”. Po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez kandydata nie ma możliwości jego modyfikacji. Za wypełnienie i zatwierdzenie swojego zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat.

2)    Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Jeśli liczba kandydatów przekroczy próg określony dla każdego konkursu przez dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący, wszyscy kandydaci, którzy zatwierdzili swoje zgłoszenia w terminie, zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych EPSO.

Kandydat musi zarezerwować termin testów wielokrotnego wyboru zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od EPSO, chyba że otrzyma on inne instrukcje. Zazwyczaj kandydat ma do wyboru kilka dat, w których można przystąpić do testów w różnych ośrodkach. Okresy rezerwowania terminu i przeprowadzania testów są ograniczone .

Jeżeli liczba kandydatów będzie niższa od wspomnianego progu , testy te zostaną zorganizowane w centrum oceny zintegrowanej (pkt 5).

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru będą zorganizowane w następujący sposób:

Testy

Język

Pytania

Czas trwania

Punktacja

Wymagane minimum

Test rozumienia tekstu pisanego

Język 1

20 pytań

35 min

Maksymalnie 20 punktów

10/20

Test operowania danymi liczbowymi

Język 1

10 pytań

20 min

Maksymalnie 10 punktów

Operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne łącznie: 10/20

Test myślenia abstrakcyjnego

Język 1

10 pytań

10 min

Maksymalnie 10 punktów

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury. Zdobytych w nich punktów nie dodaje się do punktów uzyskanych w pozostałych testach oceny zintegrowanej.

3)    Kontrola spełniania warunków udziału

Informacje podane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym zostaną sprawdzone pod kątem tego, czy spełnia on warunki udziału w konkursie określone powyżej w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”. EPSO sprawdza, czy kandydat spełnia ogólne warunki udziału w konkursie, a komisja konkursowa sprawdza zgodność zgłoszenia ze szczegółowymi warunkami udziału.

Istnieją dwa możliwe scenariusze:

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru organizowane są jako pierwsze , zgłoszenia kandydatów będą sprawdzane w porządku malejącym, według liczby punktów zdobytych w tych testach, do momentu, gdy liczba kandydatów spełniających warunki udziału w konkursie osiągnie próg określony przed testami dla każdego konkursu przez dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący. Zgłoszenia pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane.

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru nie są organizowane jako pierwsze , dokumenty wszystkich kandydatów, którzy zatwierdzili swoje zgłoszenia w terminie, zostaną sprawdzone pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie.

4)    Wybór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener)

Aby komisja konkursowa mogła dokonać obiektywnej oceny porównywalnych atutów wszystkich kandydatów w sposób ustrukturyzowany, wszyscy kandydaci biorący udział w tym samym konkursie odpowiadają na ten sam zestaw pytań w sekcji „Talent Screener” formularza zgłoszeniowego. Wybór na podstawie kwalifikacji zostanie przeprowadzony tylko w odniesieniu do kandydatów, których uznano za spełniających warunki zgodnie z opisem w pkt 3, przy zastosowaniu wyłącznie informacji podanych w niniejszej sekcji „Talent Screener”. Kandydat powinien więc zawrzeć wszystkie odpowiednie informacje w odpowiedziach w sekcji „Talent Screener”, nawet jeśli podał je już w innych sekcjach formularza zgłoszeniowego. Pytania są oparte na kryteriach wyboru określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Wykaz kryteriów znajduje się w ZAŁĄCZNIKU II.

W celu przeprowadzenia wyboru na podstawie kwalifikacji, komisja konkursowa przypisze każdemu kryterium wyboru współczynnik ważności odzwierciedlający jego względną ważność (od 1 do 3). Każda odpowiedź kandydata zostanie oceniona w skali od 0 do 4 pkt. Punkty te są mnożone przez współczynnik ważności przypisany każdemu kryterium i sumowane, aby wyłonić tych kandydatów, których profil najlepiej odpowiada obowiązkom na wymaganym stanowisku.

Jedynie kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe całkowite wyniki w trakcie wyboru na podstawie kwalifikacji, przechodzą do następnego etapu.

5)    Ocena zintegrowana

Liczba kandydatów zaproszonych do tego etapu będzie maksymalnie trzy razy większa niż pożądana liczba laureatów w każdym konkursie. Kandydaci, którzy zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy zdobyli najwyższą całkowitą liczbę punktów w naborze na podstawie kwalifikacji, zostaną zaproszeni do udziału w trwającej jeden lub dwa dni ocenie zintegrowanej, która odbędzie się najprawdopodobniej w  Brukseli i będzie przeprowadzana w  języku 2 kandydata .

Jeśli komputerowe testy wielokrotnego wyboru opisane w pkt 2 nie są organizowane jako pierwsze , kandydaci będą je zdawać w centrum oceny zintegrowanej. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w tych testach powoduje wykluczenie z dalszej procedury, a uzyskane w tych testach punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej przy obliczaniu całkowitej liczby punktów uzyskanych przez kandydata.

Na etap testów oceny zintegrowanej kandydat będzie musiał przywieźć dokumenty potwierdzające (oryginały lub poświadczone kopie), chyba że otrzyma inne instrukcje. EPSO zeskanuje dokumenty kandydata podczas jego testów oceny zintegrowanej i zwróci mu je tego samego dnia.

Na etapie oceny zintegrowanej sprawdzanych będzie osiem kompetencji ogólnych oraz wymagane w każdym konkursie kompetencje szczególne za pomocą czterech testów (rozmowy badające poziom kompetencji ogólnych i szczególnych, ćwiczenie w grupie i studium przypadku), zgodnie z poniższą tabelą:

Kompetencja

Testy

1.

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

Ćwiczenie w grupie

Studium przypadku

2.

Komunikacja

Studium przypadku

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

3.

Jakość i wydajność pracy

Studium przypadku

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

4.

Nauka i rozwój osobisty

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

5.

Ustalanie priorytetów i organizacja

Ćwiczenie w grupie

Studium przypadku

6.

Odporność

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

7.

Umiejętność pracy w zespole

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

8.

Zdolności przywódcze

Ćwiczenie w grupie

Rozmowa badająca poziom kompetencji ogólnych

Wymagane minimum: 3/10 za każdą kompetencję i 40/80 ogółem

Kompetencje

Test

Kompetencje szczególne w dziedzinie konkursu

Rozmowa badająca poziom kompetencji szczególnych

Wymagane minimum: 50/100

6)    Lista rezerwowa

Po sprawdzeniu, na podstawie dokumentów potwierdzających, czy kandydat spełnia warunki udziału w konkursie, komisja konkursowa sporządzi listę rezerwową dla każdego konkursu, na której umieści nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz którzy pomyślnie przeszli wszystkie testy i po zakończeniu oceny zintegrowanej mają najwyższą całkowitą liczbę punktów. Nazwiska umieszczane są według liczby zdobytych punktów, do momentu, gdy osiągnięta zostanie pożądana liczba laureatów. Nazwiska na liście będą wymienione w porządku alfabetycznym.

Lista rezerwowa i paszporty kompetencji laureatów, zawierające informację zwrotną komisji konkursowej na temat laureata, zostaną udostępnione instytucjom UE na potrzeby rekrutacji i dalszego kierowania rozwojem kariery zawodowej. Znalezienie się na liście rezerwowej nie daje kandydatowi żadnej gwarancji ani prawa do zatrudnienia.

RÓWNE SZANSE I DOSTOSOWANIA DLA KANDYDATÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

EPSO stara się stosować zasady równości szans, równego traktowania i równego dostępu dla wszystkich kandydatów.

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują.

Więcej informacji na temat polityki równości szans oraz procedury występowania o specjalne dostosowania można znaleźć na stronie internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_pl) oraz w ogólnych zasadach dołączonych do niniejszego ogłoszenia (pkt 1.3 Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach).

GDZIE I KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Aby zgłosić się do konkursu, trzeba najpierw utworzyć konto EPSO. Kandydat może utworzyć tylko jedno konto EPSO do wysyłania wszystkich swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać przez internet na stronie EPSO http://jobs.eu-careers.eu do dnia:

17 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu środkowoeuropejskiego


ZAŁĄCZNIK I

OBOWIĄZKI

EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena

Urzędnicy zatrudnieni na tym stanowisku będą realizować m.in. zadania z następujących obszarów:

przeprowadzanie i nadzorowanie audytów, kontroli i oceny skuteczności działania organów krajowych oraz innych urzędów i organów kontrolnych odpowiedzialnych między innymi za nadzór regulacyjny i kontrolę w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin (organizmów szkodliwych, środków ochrony roślin i pozostałości pestycydów), organizmów zmodyfikowanych genetycznie, pasz i żywienia zwierząt, ochrony zdrowia (prób klinicznych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wyrobów medycznych stosowanych u ludzi (w tym wyrobów do diagnostyki in vitro) i produktów leczniczych (w tym aktywnych składników farmaceutycznych)) oraz w dziedzinach pokrewnych,

obowiązki administracyjne w wyżej wymienionych dziedzinach, w tym przygotowanie planów audytu i oceny, sporządzanie sprawozdań z audytu i przekazywanie ich wyników, zapewnianie spójności i jakości sprawozdań we współpracy z odpowiednimi działami Komisji Europejskiej i agencji wykonawczych Komisji oraz wnoszenie wkładu w kształtowanie i doskonalenie polityki w świetle wyników audytu i kontroli związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami,

utrzymywanie stanu wiedzy zawodowej, naukowej i specjalistycznej istotnej dla opisanych powyżej obszarów technicznych,

przygotowywanie materiałów na piśmie i sporządzanie sprawozdań w krótkich terminach i zgodnie z ustanowionymi przez dyrekcję standardami jakości,

przygotowywanie kwestii technicznych oraz udział w spotkaniach z innymi pracownikami Komisji lub uczestnikami z zewnątrz,

gromadzenie, analizowanie i podsumowywanie danych i informacji pochodzących z różnych źródeł,

przygotowywanie i przedstawianie prezentacji z wykorzystaniem odpowiednich materiałów dotyczących konkretnych kwestii technicznych oraz kwestii ogólnych związanych z wykonywanymi zadaniami,

w razie konieczności podnoszenie swoich kwalifikacji w nowych obszarach technicznych, aby umożliwić działania audytowe w tych obszarach zgodnie z priorytetami DG.

UWAGA:

Wykonywanie tych zadań może wymagać częstych wyjazdów do państw członkowskich i państw trzecich oraz reprezentowania Komisji Europejskiej w kontaktach z urzędnikami krajowymi na najwyższym szczeblu.

EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

Urzędnicy zatrudnieni na tym stanowisku będą realizować m.in. zadania z następujących obszarów:

opracowywanie strategii politycznych i aktów ustawodawczych oraz zarządzanie istniejącym prawodawstwem w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin,

stosowanie wszystkich elementów prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin, przeprowadzanie społeczno-ekonomicznych badań przygotowawczych oraz prowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi,

wykonywanie zadań regulacyjnych w różnych dziedzinach bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin (w tym także przeprowadzanie oceny ryzyka i zarządzanie kryzysowe); śledzenie postępów naukowych w tych dziedzinach,

przygotowywanie negocjacji oraz udział w nich (w ramach grup roboczych Komisji, komitetów UE, instytucji UE, organizacji międzynarodowych), w tym także analiza i ocena wniosków w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz,

monitorowanie i nadzorowanie umów handlowych oraz umów dwu- i wielostronnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz,

monitorowanie międzynarodowych działań regulacyjnych UE (CODEX, SPS, WHO, FAO) i polityki handlowej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz (WTO-TBT) oraz wnoszenie wkładu w te działania,

kontrola i wykorzystywanie porad naukowych opracowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz inne właściwe agencje UE,

opracowywanie i monitorowanie polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz i polityki przemysłowej w dziedzinie żywności i produktów paszowych oraz wnoszenie wkładu w te działania.

Koniec ZAŁĄCZNIKA I, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia


ZAŁĄCZNIK II

KRYTERIA WYBORU

Komisja konkursowa uwzględnia następujące kryteria wyboru na podstawie kwalifikacji:

EPSO/AD/340/18 – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – audyt, kontrola i ocena

1.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu audytu, kontroli i ocen w co najmniej jednym z poniższych obszarów: bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jak również ochrona zdrowia (próby kliniczne dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wyroby medyczne stosowane u ludzi (w tym wyroby do diagnostyki in vitro) i produkty lecznicze (w tym farmaceutyczne składniki czynne)).

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie systemów kontroli lub przy wdrażaniu prawodawstwa UE w dziedzinach wymienionych w pkt 1, uzyskane podczas pracy w sektorze publicznym.

3.

Doświadczenie zawodowe w zakresie systemów kontroli lub przy wdrażaniu prawodawstwa UE w dziedzinach wymienionych w pkt 1, uzyskane podczas pracy w sektorze prywatnym.

4.

Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie systemów zarządzania jakością w odniesieniu do obszarów wymienionych w pkt 1.

5.

Doświadczenie zawodowe w odniesieniu do obszarów wymienionych w pkt 1, uzyskane podczas pracy w różnych krajach.

6.

Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu sprawozdań lub innych komunikatów pisemnych związanych z zakresem obowiązków w obszarach wymienionych w pkt 1.

7.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zdrowia roślin.

8.

Doświadczenie zawodowe jako inspektor ds. dobrej praktyki klinicznej przy próbach klinicznych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

9.

Doświadczenie zawodowe w zakresie oceny i monitorowania jednostek notyfikowanych w obszarze wyrobów medycznych (w tym wyrobów do diagnostyki in vitro) lub oceny zgodności tych wyrobów.

10.

Doświadczenie zawodowe jako inspektor farmaceutyczny w obszarze dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych (w tym farmaceutycznych składników czynnych).

EPSO/AD/341/18 – Bezpieczeństwo żywności – polityka i prawodawstwo

1.

Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu strategii politycznych i aktów ustawodawczych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin.

2.

Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu opracowań naukowych, społeczno-ekonomicznych lub politycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i pasz oraz włączaniu ich wyników do obszarów wymienionych w pkt 1.

3.

Przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu istniejącego prawodawstwa lub w zarządzaniu nim i jego zmianami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin.

4.

Doświadczenie zawodowe w zakresie kwestii delikatnych politycznie, w szczególności obejmujących konsultacje publiczne, wnioski o dostęp do dokumentów, komunikację kryzysową lub przygotowywanie stanowiska do celów komunikacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin.

5.

Doświadczenie zawodowe (inne niż w zakresie audytu) w monitorowaniu i wnoszeniu wkładu do międzynarodowych działań regulacyjnych (np. w opracowywaniu standardów międzynarodowych i umów handlowych w sektorze żywności i pasz).

6.

Doświadczenie zawodowe w monitorowaniu wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin, np. w zakresie opracowywania narzędzi, kryteriów, wskaźników skuteczności działania, statystyk, systemu sprawozdawczości itp.

7.

Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu sprawozdań, pytań poselskich, petycji, briefingów lub innych komunikatów pisemnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin.

8.

Doświadczenie zawodowe w kontaktach z instytucjami UE i zainteresowanymi stronami, w przygotowywaniu spotkań i negocjacji na szczeblu UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, żywienia, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt lub zdrowia roślin i uczestniczeniu w nich.

Koniec ZAŁĄCZNIKA II, kliknij tutaj, aby wrócić do tekstu ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KONKURSÓW OTWARTYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Odniesienia w ramach procedur naboru organizowanych przez EPSO do osoby określonej płci uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby innej płci.

Wszyscy kandydaci, którzy na którymkolwiek etapie konkursu uplasowali się na ostatnim miejscu z jednakowym wynikiem, zostaną dopuszczeni do następnego etapu. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu również zostaną zaproszeni do następnego etapu.

Wszyscy kandydaci, którzy uplasowali się na ostatnim miejscu listy rezerwowej z jednakowym wynikiem, zostaną wpisani na listę rezerwową. Wszyscy kandydaci ponownie dopuszczeni do udziału w konkursie po pozytywnie rozpatrzonym odwołaniu na tym etapie procedury również zostaną wpisani na listę rezerwową.

1.   KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ DO KONKURSU?

1.1.   Warunki ogólne i szczegółowe

Warunki ogólne i szczegółowe (w tym znajomość języków) dla każdej dziedziny lub profilu są określone w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?”.

Warunki szczegółowe dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i znajomości języków są różne w zależności od wymaganego profilu. W zgłoszeniu kandydat powinien podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (jeśli jest ono wymagane), opisanych w sekcji „Czy spełniam warunki udziału w konkursie?” niniejszego ogłoszenia, związanych z charakterem przyszłych obowiązków .

a)

Dyplomy lub zaświadczenia: dyplomy, wydane zarówno w krajach UE, jak i krajach nienależących do UE, muszą zostać uznane przez organ urzędowy w jednym z państw członkowskich UE, np. ministerstwo edukacji w państwie członkowskim UE. Komisja konkursowa uwzględni różnice między systemami kształcenia.

W odniesieniu do kształcenia pomaturalnego oraz szkoleń technicznych, zawodowych lub specjalistycznych należy określić przedmioty objęte programem nauczania lub szkolenia, czas trwania nauki oraz podać, czy kurs był prowadzony w formie stacjonarnej czy zaocznej lub czy był to kurs wieczorowy.

b)

Doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane) będzie uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy będzie związane z charakterem przyszłych obowiązków oraz jeśli wiązało się z:

rzeczywistą pracą,

wynagrodzeniem,

stosunkiem podporządkowania lub świadczeniem usługi, oraz

po spełnieniu następujących warunków:

praca w ramach wolontariatu: jeśli była wykonywana za wynagrodzeniem oraz obejmowała podobną liczbę godzin tygodniowo i była świadczona w podobnym wymiarze czasu jak w przypadku klasycznego zatrudnienia,

staże: jeśli były wykonywane za wynagrodzeniem,

obowiązkowa służba wojskowa: odbyta przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu i nieprzekraczająca ustawowego czasu jej trwania w danym państwie członkowskim,

urlop macierzyński/ojcowski/adopcyjny: jeżeli był przewidziany w umowie o pracę,

doktorat: w okresie nie dłuższym niż trzy lata, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora i niezależnie od tego, czy za pracę nad nim było wypłacane wynagrodzenie, oraz

praca w niepełnym wymiarze godzin: przeliczana proporcjonalnie, stosownie do faktycznie przepracowanego czasu, np. praca na pół etatu przez sześć miesięcy zostanie zaliczona jako trzy miesiące.

1.2.   Dokumenty potwierdzające

Na różnych etapach procedury naboru kandydat musi przedstawić dokument urzędowy poświadczający jego obywatelstwo (np. paszport lub dokument tożsamości) ważny w dniu, w którym upływa termin zatwierdzenia zgłoszenia (termin zatwierdzenia pierwszej części zgłoszenia w przypadku dwuczęściowej procedury zgłoszeniowej).

Wszystkie okresy działalności zawodowej należy udokumentować następującymi dokumentami lub ich poświadczonymi kopiami:

dokumenty od byłego i obecnego pracodawcy (pracodawców) ze wskazaniem charakteru i zakresu pełnionych obowiązków oraz daty ich rozpoczęcia i zakończenia, opatrzone odpowiednim nagłówkiem i pieczęcią firmową oraz imieniem, nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, lub

umowa (umowy) o pracę wraz z pierwszym i ostatnim odcinkiem wypłaty oraz ze szczegółowym opisem pełnionych obowiązków,

(w przypadku działalności zawodowej bez stałego wynagrodzenia, tj. osób pracujących na własny rachunek, wykonujących wolne zawody itp.) faktury lub zamówienia z wyszczególnieniem wykonanych zadań lub wszelkie inne stosowne potwierdzające dokumenty urzędowe,

(w przypadku konkursów dla tłumaczy konferencyjnych, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe) dokumenty poświadczające liczbę dni przepracowanych jako tłumacz konferencyjny oraz języki, z których i na które kandydat tłumaczył jako tłumacz konferencyjny.

Zasadniczo nie wymaga się przedstawiania żadnych dokumentów poświadczających znajomość języków, z wyjątkiem niektórych profili lingwistów i profili specjalistycznych.

Na każdym etapie procedury kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów. EPSO poinformuje kandydata, jakie dokumenty potwierdzające należy przedłożyć i kiedy.

1.3.   Równe szanse i dostosowania dla kandydatów o szczególnych potrzebach

Osoby, którym niepełnosprawność lub stan zdrowia mogą utrudniać udział w testach, proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym oraz poinformowanie, jakich specjalnych dostosowań potrzebują. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba wystąpią u kandydata po zatwierdzeniu przez niego formularza zgłoszeniowego, kandydat powinien jak najszybciej powiadomić o tym EPSO, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Należy zauważyć, że aby wniosek kandydata został rozpatrzony, będzie musiał on przesłać EPSO zaświadczenie wystawione przez organ krajowy lub orzeczenie lekarskie. Dostarczone dokumenty zostaną przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach wprowadzone zostaną niezbędne udogodnienia.

Pomoc w tym zakresie oraz więcej informacji można uzyskać od zespołu „EPSO-accessibility team”, kontaktując się z nim:

pocztą elektroniczną (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksem (+32 22998081), lub

pocztą na adres:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO OCENIA KANDYDATÓW?

Porównaniem i wyborem najlepszych kandydatów na podstawie ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji w świetle wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie zajmuje się powołana w tym celu komisja konkursowa. Jej członkowie określają również poziom trudności testów stosowanych w konkursie i zatwierdzają ich treść na podstawie propozycji EPSO.

Aby zagwarantować niezależność komisji konkursowej, kandydatom oraz wszystkim osobom spoza komisji surowo zabrania się wszelkich prób nawiązania kontaktu z członkami komisji, chyba że dotyczy to testów wymagających bezpośredniego kontaktu między kandydatami i komisją.

Kandydaci pragnący przedstawić swój punkt widzenia lub dochodzić swoich praw muszą zrobić to na piśmie, przesyłając korespondencję skierowaną do komisji konkursowej do EPSO, które przekaże ją komisji. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interwencje podjęte przez kandydatów, wykraczające poza te procedury, są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z konkursu.

W szczególności powiązanie rodzinne lub hierarchiczne między kandydatem i członkiem komisji konkursowej powoduje konflikt interesów. Komisje konkursowe proszone są o zgłaszanie EPSO takich przypadków bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiego konfliktu. EPSO oceni każdy przypadek indywidualnie i podejmie odpowiednie kroki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków komisji konkursowej i dyskwalifikację kandydata z konkursu (zob. sekcja 4.4).

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej publikowane są na stronie internetowej EPSO (www.eu-careers.eu) przed rozpoczęciem testów oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

3.   KOMUNIKACJA

3.1.   Komunikacja z EPSO

Kandydat powinien sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu, by śledzić swoje postępy w konkursie. Jeżeli kandydat nie jest w stanie sprawdzić swojego konta z powodu problemów technicznych leżących po stronie EPSO, jest on zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl).

EPSO zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia informacji, które zostały już jasno określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie, załącznikach do niego lub na stronie internetowej EPSO, w tym w dziale „Najczęściej zadawane pytania”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

EPSO stosuje zasady kodeksu dobrego postępowania administracyjnego https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_pl (w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym). Na tej podstawie EPSO zastrzega sobie prawo do zaprzestania wszelkiej niewłaściwej korespondencji (powtarzalnej, obraźliwej lub bezprzedmiotowej).

3.2.   Dostęp do informacji

Kandydatom przysługują szczególne prawa dostępu do pewnych dotyczących ich informacji, wynikające z obowiązku uzasadnienia decyzji i mające na celu umożliwienie kandydatom złożenia odwołania od decyzji odmownych.

Należy zachować równowagę między obowiązkiem uzasadnienia decyzji i poufnym charakterem prac komisji konkursowej, który gwarantuje niezależność komisji i obiektywizm procedury naboru. Z uwagi na poufność nie można zatem ujawniać opinii członków komisji konkursowej dotyczących konkretnego kandydata ani informacji dotyczących ocen porównawczych kandydatów.

Prawo dostępu do informacji jest szczególnym uprawnieniem przysługującym kandydatom biorącym udział w konkursie otwartym; z przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów nie mogą oni wywodzić praw innych niż określone w niniejszej sekcji.

3.2.1.   Automatyczne ujawnianie informacji

Po zakończeniu każdego etapu procedury naboru przeprowadzanego w ramach danego konkursu kandydaci będą automatycznie otrzymywać następujące informacje za pośrednictwem konta EPSO:

testy wielokrotnego wyboru: wyniki kandydata oraz siatka odpowiedzi kandydata i prawidłowych odpowiedzi w podziale na numer referencyjny/literę. Jednoznacznie wyklucza się dostęp do treści pytań i odpowiedzi,

spełnianie warunków udziału: czy kandydat został dopuszczony do udziału; w przypadku niedopuszczenia – warunki udziału, które nie zostały spełnione,

Talent Screener: wyniki kandydata oraz siatka ze współczynnikami ważności pytań, punktami przyznawanymi za odpowiedzi kandydata i jego całkowitą liczbą punktów,

testy wstępne: wyniki kandydata,

testy pośrednie: wyniki kandydata, jeśli nie został on zakwalifikowany do następnego etapu,

ocena zintegrowana/etap oceny zintegrowanej (Assessment Centre): jeśli kandydat nie został zdyskwalifikowany – paszport kompetencji kandydata zawierający całkowitą liczbę punktów zdobytych za każdą kompetencję oraz komentarze komisji konkursowej zawierające informację zwrotną (opis i punktację) na temat wyników uzyskanych przez kandydata w trakcie oceny zintegrowanej/etapu oceny zintegrowanej.

Zasadniczo EPSO nie przekazuje kandydatom żadnych tekstów źródłowych ani zadań, ponieważ są one przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. W przypadku niektórych rodzajów testów EPSO może jednak wyjątkowo opublikować na swojej stronie internetowej teksty źródłowe lub zadania, jeżeli:

testy zostały zakończone,

ich wyniki zostały ustalone i przekazane kandydatom, oraz

teksty źródłowe/zadania nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach.

3.2.2.   Udzielanie informacji na wniosek

Kandydat może poprosić o niepoprawioną kopię swoich odpowiedzi w przypadku tych egzaminów pisemnych, które nie są przeznaczone do ponownego wykorzystania w przyszłych konkursach. Jednoznacznie wyklucza się udostępnienie odpowiedzi dotyczących symulacji typu e-tray i studium przypadku.

Poprawione arkusze odpowiedzi kandydata oraz szczegółowe informacje na temat oceny podlegają zasadzie poufności prac komisji konkursowej i nie będą ujawniane.

EPSO stara się udostępniać kandydatom jak najwięcej informacji, przestrzegając obowiązku uzasadnienia decyzji, zasady poufnego charakteru prac komisji konkursowej i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski o udzielenie informacji będą oceniane w świetle tych wymogów.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji należy składać za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym wyniki kandydata zostały opublikowane na jego koncie EPSO.

4.   SKARGI I PROBLEMY

4.1.   Kwestie techniczne

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedury naboru kandydat napotka poważne problemy techniczne lub organizacyjne, powinien on poinformować o tym EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl), abyśmy mogli zbadać problem i podjąć środki naprawcze.

We wszelkiej korespondencji kandydat powinien podawać swoje imię i nazwisko (identyczne z podanym na koncie EPSO), numer zgłoszenia oraz numer referencyjny procedury naboru.

W przypadku wystąpienia problemu w ośrodku egzaminacyjnym kandydat proszony jest o:

zgłoszenie go bezzwłocznie osobom nadzorującym, aby problem można było zbadać na miejscu (kandydat powinien również zawsze prosić osoby nadzorujące o odnotowanie jego skargi na piśmie), oraz

skontaktowanie się z EPSO, nie później niż w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia zdawania testu, za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl) i dołączenie krótkiego opisu problemu.

W przypadku problemów, które wystąpiły poza ośrodkami egzaminacyjnymi (dotyczących głównie rezerwacji terminów testów), należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi za pośrednictwem konta EPSO i na stronie internetowej EPSO lub skontaktować się bezzwłocznie z EPSO za pośrednictwem strony EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl).

W przypadku problemów ze zgłoszeniem elektronicznym należy skontaktować się z EPSO bezzwłocznie, a w każdym razie przed upływem terminu składania zgłoszeń, za pośrednictwem strony EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl). Zapytania nadesłane później niż pięć dni roboczych przed upływem terminu składania zgłoszeń mogą nie zostać rozpatrzone.

4.2.   Wewnętrzne procedury weryfikacyjne

4.2.1.   Błąd w komputerowych testach wielokrotnego wyboru

Baza testów wielokrotnego wyboru podlega stałej wnikliwej kontroli jakości przeprowadzanej przez EPSO i komisje konkursowe.

Jeśli kandydat uważa, że błąd w co najmniej jednym z pytań w testach wielokrotnego wyboru wpłynął na jego zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, ma on prawo zwrócić się do komisji konkursowej o weryfikację tego pytania lub pytań (w ramach procedury „neutralizacji”).

W ramach tej procedury komisja konkursowa może podjąć decyzję o anulowaniu pytania zawierającego błąd oraz o rozdzieleniu punktów między pozostałe pytania w przeprowadzonym teście. Ponowne przeliczenie punktów będzie dotyczyło tylko tych kandydatów, którzy w swoim zestawie mieli przedmiotowe pytanie. Punktacja za testy określona w odpowiednich sekcjach niniejszego ogłoszenia o konkursie pozostaje niezmieniona.

Składanie skarg dotyczących testów wielokrotnego wyboru:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym kandydat przystąpił do testów komputerowych,

informacje dodatkowe: aby umożliwić identyfikację pytania, należy opisać, czego ono dotyczyło (treść), i jak najprecyzyjniej wyjaśnić, na czym polegał zarzucany błąd.

Nie będą brane pod uwagę skargi złożone po terminie ani skargi, w których nie opisano precyzyjnie zakwestionowanych pytań lub zarzucanych błędów.

Nie będą brane pod uwagę w szczególności skargi dotyczące wyłącznie rzekomych problemów tłumaczeniowych i nieokreślające jasno problemu.

Taka sama procedura weryfikacyjna ma zastosowanie w przypadku błędów w symulacji typu e-tray.

4.2.2.   Wnioski o weryfikację

Kandydat może złożyć wniosek o weryfikację każdej decyzji komisji konkursowej lub EPSO ustalającej jego wynik lub stwierdzającej, czy kandydat jest dopuszczony do następnego etapu konkursu.

Wniosek o weryfikację można złożyć w przypadku:

istotnej nieprawidłowości w procedurze konkursowej, lub

nieprzestrzegania przez komisję konkursową lub EPSO regulaminu pracowniczego, ogłoszenia o konkursie, załączników do niego lub orzecznictwa.

Należy zauważyć, że kandydat nie ma prawa kwestionować ważności oceny komisji konkursowej dotyczącej wyników uzyskanych przez kandydata w testach oraz przydatności jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jest to ocena wartościująca dokonana przez komisję konkursową, a sprzeciw kandydata wobec stanowiska komisji względem jego testów, doświadczenia lub kwalifikacji nie dowodzi, że popełniła ona błąd. Wnioski o weryfikację złożone na tej podstawie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Składanie wniosków o weryfikację:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania kwestionowanej decyzji na koncie EPSO kandydata,

informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

W terminie 15 dni roboczych kandydat otrzyma potwierdzenie odbioru. Organ, który podjął kwestionowaną decyzję (komisja konkursowa lub EPSO), przeanalizuje wniosek kandydata, wyda decyzję i wyśle mu uzasadnioną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydata zostanie on ponownie włączony do procedury naboru na etapie, na którym został z niej wykluczony, bez względu na to, na jakim etapie będzie wówczas konkurs.

4.3.   Inne formy zgłaszania zastrzeżeń

4.3.1.   Skargi administracyjne

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym może złożyć skargę administracyjną do dyrektora EPSO działającego jako organ powołujący.

Kandydat może złożyć skargę na decyzję – lub jej brak – mającą bezpośredni i natychmiastowy wpływ na jego status prawny jako kandydata jedynie w przypadku oczywistego naruszenia zasad dotyczących procedury naboru. Dyrektor EPSO nie może unieważnić oceny wartościującej dokonanej przez komisję konkursową (zob. sekcja 4.2.2).

Składanie skarg administracyjnych:

procedura: proszę kontaktować się z EPSO wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej EPSO (https://epso.europa.eu/help_pl),

język: w języku wybranym przez kandydata w przedmiotowym konkursie jako język 2,

termin: w ciągu trzech miesięcy od dnia powiadomienia o kwestionowanej decyzji lub od dnia, w którym decyzja powinna była zostać wydana,

informacje dodatkowe: należy wyraźnie wskazać kwestionowaną decyzję oraz uzasadnić swój wniosek.

Skargi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4.3.2.   Odwołania sądowe

Kandydat biorący udział w konkursie otwartym ma prawo wnieść odwołanie do Sądu zgodnie z art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 regulaminu pracowniczego.

Złożenie odwołania przed Sądem od decyzji podjętej przez EPSO (nie dotyczy to odwołania od decyzji podjętej przez komisję konkursową) jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że kandydat złożył wcześniej skargę administracyjną zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego (zob. sekcja 4.3.1). W szczególności dotyczy to decyzji w sprawie ogólnych kryteriów spełniania warunków udziału w konkursie, które podejmuje EPSO, a nie komisja konkursowa.

Wnoszenie odwołań:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE mogą złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przed złożeniem skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich kandydat musi podjąć odpowiednie działania administracyjne względem właściwych instytucji i organów (zob. sekcje 4.1–4.3).

Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem biegu terminów wnoszenia skarg administracyjnych lub odwołań.

Składanie skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

procedura: stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Dyskwalifikacja z procedury naboru

Kandydat może zostać zdyskwalifikowany na dowolnym etapie procedury naboru, jeśli EPSO stwierdzi, że kandydat:

utworzył więcej niż jedno konto EPSO,

zgłosił się do wzajemnie wykluczających się dziedzin lub profili,

nie spełnia wszystkich warunków udziału w konkursie,

złożył oświadczenie niezgodne z prawdą lub niepoparte odpowiednimi dokumentami,

nie zarezerwował terminu lub nie wziął udziału w testach,

oszukiwał podczas testów,

nie zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym języków wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie lub nie zadeklarował minimalnego wymaganego poziomu znajomości tych języków,

próbował w niedopuszczalny sposób nawiązać kontakt z członkiem komisji konkursowej,

nie poinformował EPSO o potencjalnym konflikcie interesów między nim a członkiem komisji konkursowej,

przedłożył zgłoszenie w języku innym niż określono w ogłoszeniu o konkursie (dopuszczalne może być zastosowanie innego języka w odniesieniu do nazw własnych, tytułów naukowych i oficjalnych i nazw stanowisk, określonych w dokumentach potwierdzających, lub do nazw dyplomów), lub

podpisał lub opatrzył odróżniającym znakiem anonimowe testy pisemne lub praktyczne.

Kandydat biorący udział w rekrutacji organizowanej przez instytucje UE musi wykazywać się najwyższym możliwym stopniem uczciwości. Oszustwo lub próba oszustwa mogą podlegać sankcjom i mieć wpływ na udział kandydata w przyszłych konkursach.

Koniec ZAŁĄCZNIKA III, kliknij tutaj aby wrócić do tekstu ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK IV

PRZYKŁADOWE MINIMALNE KWALIFIKACJE WEDŁUG PAŃSTW I GRUP ZASZEREGOWANIA ZASADNICZO ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM OGŁOSZEŃ O KONKURSACH

Wersję przykładów w przystępnym do czytania formacie zamieszczono tutaj.

 

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

PAŃSTWO

Wykształcenie średnie (dające dostęp do kształcenia pomaturalnego)

Wykształcenie pomaturalne (szkoła pomaturalna lub krótki cykl studiów uniwersyteckich trwających co najmniej dwa lata)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej trzy lata)

Wykształcenie na poziomie studiów uniwersyteckich (trwających co najmniej cztery lata)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec ZAŁĄCZNIKA IV, kliknij tutaj aby wrócić do tekstu ogłoszenia.


Top