Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/090A/06

Ogłoszenie o naborze nr PE/215/S – Dyrektor (K/M) (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) – Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa i Ochrony – Dyrekcja ds. Strategii i Zasobów

OJ C 90A , 9.3.2018, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 90/37


OGŁOSZENIE O NABORZE NR PE/215/S

DYREKTOR (K/M) (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14)

DYREKCJA GENERALNA DS. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY – DYREKCJA DS. STRATEGII I ZASOBÓW

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Wolne stanowisko

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podjął decyzję o uruchomieniu procedury naboru na stanowisko dyrektora  (1) (AD, grupa zaszeregowania 14) w Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony, Dyrekcji ds. Strategii i Zasobów, na podstawie art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (2) (zwanego dalej „regulaminem”).

Przedmiotowa procedura naboru, której celem jest zapewnienie organowi powołującemu większego wyboru kandydatów, odbędzie się równolegle z procedurą wewnętrzną i międzyinstytucjonalną procedurą naboru na stanowiska.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 14 (3). Wynagrodzenie podstawowe wynosi 14 303,51 EUR miesięcznie. Kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać powiększona o określone dodatki, zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

Zwraca się uwagę kandydatów na fakt, że przedmiotowe stanowisko podlega przepisom z zakresu polityki mobilności, przyjętym przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 15 stycznia 2018 r.

Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz licznych kontaktów wewnątrz instytucji i poza nią, między innymi kontaktów z posłami do Parlamentu Europejskiego. Dyrektor będzie odbywał liczne wyjazdy służbowe do poszczególnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego i poza nie.

2.   Miejsce pracy

Bruksela. Stanowisko to może zostać przeniesione do jednego z pozostałych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego.

3.   Równość szans

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

4.   Opis stanowiska

Jako wysoki rangą urzędnik dyrektor będzie wykonywał, w ramach wytycznych i decyzji przyjętych przez władze parlamentarne i dyrektora generalnego, następujące zadania (4):

zapewnianie właściwego funkcjonowania dużej jednostki Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, obejmującej działy zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności dyrekcji,

kierowanie, organizacja, motywowanie i koordynowanie zespołów pracowników, optymalizowanie wykorzystania zasobów jednostki przy zapewnieniu jakości pracy (organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi, innowacyjność itp.) w odnośnych obszarach działalności,

planowanie działań dyrekcji (określanie celów i strategii); podejmowanie decyzji koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, ocenianie świadczonych usług w celu zapewnienia ich jakości,

doradzanie dyrektorowi generalnemu, Sekretariatowi Generalnemu oraz posłom do Parlamentu Europejskiego w odnośnych obszarach działalności,

współpraca z poszczególnymi dyrekcjami Sekretariatu Generalnego, reprezentowanie instytucji i negocjowanie umów lub porozumień w odnośnych obszarach działalności,

zarządzanie konkretnymi projektami mogącymi wiązać się z odpowiedzialnością finansową i ich wdrażanie,

pełnienie funkcji subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego.

5.   Warunki przyjęcia

Niniejsza procedura naboru jest otwarta dla kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, spełniają następujące warunki:

a)   Warunki ogólne

Zgodnie z art. 28 regulaminu wymagane są w szczególności:

posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

korzystanie z pełni praw obywatelskich,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

poziom etyczny wymagany do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

b)   Warunki szczegółowe

(i)   Wymagane tytuły, dyplomy i doświadczenie zawodowe

Poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata,

lub

studia odpowiadające pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, zakończone uzyskaniem dyplomu i odpowiednie doświadczenie zawodowe o długości co najmniej jednego roku (5), w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata,

co najmniej dwunastoletnie doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu kwalifikacji wymienionych powyżej, w tym co najmniej sześcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

(ii)   Zakres wymaganej wiedzy

Doskonała wiedza ogólna z zakresu spraw europejskich,

doskonałe rozeznanie w zagadnieniach związanych z polityką wewnętrzną, krajową i międzynarodową,

doskonała znajomość traktatów,

bardzo dobre zrozumienie poszczególnych kultur reprezentowanych w instytucjach europejskich,

doskonała znajomość struktury Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, jego organizacji, środowiska pracy i poszczególnych zaangażowanych podmiotów,

doskonała znajomość Regulaminu Parlamentu Europejskiego, procedur ustawodawczych, wewnętrznych przepisów i praktyk,

doskonała znajomość regulaminu pracowniczego, jego wykładni i przepisów pochodnych,

doskonała znajomość rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz jego przepisów wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych i innych podlegających rozporządzeniu dokumentów Parlamentu Europejskiego,

doskonała wiedza ogólna z zakresu administracji (zagadnienia dotyczące zasobów ludzkich, zarządzania, budżetu, finansów, informatyki, aspektów prawnych itd.),

doskonała znajomość technik zarządzania.

(iii)   Znajomość języków

Wymagana jest pogłębiona znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (6) oraz bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego innego spośród tych języków.

Komitet doradczy uwzględni znajomość innych języków urzędowych Unii Europejskiej.

(iv)   Wymagane predyspozycje

Zmysł strategii,

zdolności kierownicze,

umiejętność przewidywania,

umiejętność szybkiego reagowania,

dokładność,

komunikatywność.

6.   Procedura wyboru

Aby pomóc organowi uprawnionemu do mianowania w dokonaniu wyboru, komitet doradczy ds. mianowania wysokich rangą urzędników sporządza listę kandydatów i proponuje Prezydium Parlamentu Europejskiego osoby, które powinny zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Prezydium przyjmuje wspomnianą listę, po czym komitet doradczy przystępuje do rozmów, a następnie przedkłada do decyzji Prezydium sprawozdanie końcowe. Prezydium będzie wówczas mogło rozpocząć przesłuchania kandydatów.

7.   Składanie kandydatur

Termin składania kandydatur ustala się na:

23 marca 2018 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu brukselskiego.

Kandydaci proszeni są o przesłanie na poniższy adres – wyłącznie pocztą elektroniczną i w formacie pdf – listu motywacyjnego (ze wzmianką: à l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/215/S) i życiorysu w formacie Europass (7), z podaniem w przedmiocie wiadomości numeru ogłoszenia (PE/215/S):

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

Obowiązuje data i godzina wysłania wiadomości elektronicznej.

Kandydaci mają obowiązek upewnić się, że dokumenty zeskanowane są czytelne.

Przypomina się kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, że w dniu rozmowy muszą przedstawić dokumenty zaświadczające o studiach, jak również doświadczeniu zawodowym i obecnie zajmowanym stanowisku; wspomniane dokumenty przyjmowane są jedynie w formie kopii lub kserokopii  (8) . Kandydatom nie zwraca się żadnego z ww. dokumentów.

Dane osobowe podane przez kandydatów w ramach niniejszej procedury naboru będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. (9).


(1)  Wszelkie zawarte w niniejszym ogłoszeniu sformułowania dotyczące osób płci męskiej należy rozumieć jako odnoszące się również do osób płci żeńskiej i odwrotnie.

(2)  Zob. rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1) i ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(3)  Urzędnik jest klasyfikowany z chwilą zatrudnienia zgodnie z art. 32 regulaminu.

(4)  Spis głównych zadań znajduje się w załączniku.

(5)  Ten rok doświadczenia nie zostanie uwzględniony w ocenie doświadczenia zawodowego określonego w następnym akapicie.

(6)  Języki urzędowe Unii Europejskiej to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Nie dotyczy kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, byli zatrudnieni w Parlamencie Europejskim.

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DYREKCJA GENERALNA DS. OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA

DYREKCJA DS. STRATEGII I ZASOBÓW

GŁÓWNE ZADANIA

(Jednostka zatrudniająca 195 pracowników: – 60 urzędników i 135 pracowników kontraktowych, brak pracowników zatrudnionym na czas określony)

Kierowanie pracą działów dyrekcji, koordynacja, wymiana informacji i organizacja ich pracy

Pełnienie funkcji subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego

Wkład w wytyczanie celów i strategii w dziedzinie bezpieczeństwa, a także w ich realizację przez odpowiednie służby

Kształtowanie i prowadzenie polityki zarządzania personelem uwzględniającej specyfikę DG i przystosowanej do jej potrzeb, zakładającej optymalizację zasobów ludzkich w poszczególnych obszarach działalności, wstępne i ustawiczne szkolenie personelu, zarządzanie procesem planowania w odniesieniu do pracowników ochrony i akredytacji

Stałe zapewnianie rozwiązań dostosowanych do wymogów bezpieczeństwa poprzez działania z zakresu prewencji oraz zdalnego monitoringu budynków i instalacji technicznych

Budżetowe i finansowe zarządzanie zamówieniami, programowaniem i przetargami DG

Dopilnowanie instalacji, prawidłowego funkcjonowania i konserwacji systemów bezpieczeństwa fizycznego instytucji w trzech miejscach pracy – wprowadzenie w instytucji nowoczesnej koncepcji bezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii w tym obszarze oraz dbanie o ich nieprzerwane funkcjonowanie (iPACS – „Integrated Parliament Access Control”)

Wdrażanie decyzji Prezydium dotyczących podniesienia poziomu ochrony wszystkich budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy oraz opracowanie zewnętrznych stref bezpieczeństwa wokół tych budynków

Ocena, dostosowanie i harmonizacja środków bezpieczeństwa stosowanych w biurach kontaktowych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich

Zapewnianie funkcji sekretariatu komitetu sterującego ds. zarządzania bezpieczeństwem („Security Management Steering Committee”) oraz zarządzanie siecią osób kontaktowych ds. bezpieczeństwa („Network of security correspondents”)

DYSPOZYTORNIA

Zapewnianie całodobowego dyżuru przez 7 dni w tygodniu, monitorowanie i zapewnianie informacji zwrotnych w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zachowaniem spójności działań w trzech miejscach pracy Parlamentu Europejskiego

Oferowanie pomocy posłom, personelowi, delegacjom oraz osobom odwiedzającym w godzinach pracy przy współpracy działów bezpieczeństwa i higieny pracy

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem ogólnym i bezpieczeństwem przeciwpożarowym poza godzinami pracy (w nocy, w weekendy i dni świąteczne) w Brukseli i Strasburgu. Zarządzanie internalizacją usług w Luksemburgu przy jednoczesnym monitorowaniu pracy firmy ochroniarskiej

Zapewnianie doskonałej komunikacji i proaktywnych interakcji z Dyrekcjami A i B w DG SAFE oraz innymi odpowiednimi służbami instytucji (Dział ds. Protokołu, Służba Medyczna, infrastruktura itd.)

Każdorazowo w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej mającej wpływ na działalność służb Parlamentu Europejskiego bieżące dostosowywanie rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa do potrzeb instytucji, zapewnienie skutecznej łączności między zaangażowanymi służbami, jak również komunikacji z krajowymi służbami ratowniczymi i bezpieczeństwa

Gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i klasyfikowanie. Opracowywanie odpowiednich rozwiązań, koordynacja działań i zapewnianie ich monitorowania. Przekazywanie odpowiednim służbom informacji zwrotnych

Pomoc w rozwiązywaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz sytuacji konfliktowych w budynkach Parlamentu Europejskiego dzięki sali nadzoru i kontroli

DZIAŁ DS. KADR I PLANOWANIA

Planowanie w ujęciu rocznym pracy ponad 700 pracowników DG SAFE oraz rozwój synergii ze służbami operacyjnymi, w szczególności komórką „Need to Know” w celu zaspokojenia w pełni potrzeb instytucji w zakresie bezpieczeństwa w zależności od działalności parlamentarnej, a także zagwarantowanie pracownikom możliwości pogodzenia życia zawodowego i prywatnego. Opracowywanie narzędzi IT służących planowaniu, aby sprostać wymogom instytucji w obszarze zdolności, elastyczności i przejrzystości

Zdefiniowanie i realizacja nowej polityki zarządzania personelem DG SAFE. Zarządzanie zasobami ludzkimi DG: przebieg kariery zawodowej urzędników i pozostałych pracowników (konkursy, nabór, ocena pracownika, mobilność, działania zewnętrzne, dymisje, emerytury, świadczenia itd.), warunki pracy, stanowiska w schemacie organizacyjnym (rewaloryzacja stanowisk, zmiany stanowisk przez pracowników („Ringbook”) itd.) oraz pule budżetowe DG (podróże służbowe, pracownicy kontraktowi, pracownicy tymczasowi, szkolenia);

Opracowanie programu profesjonalizacji pracowników ochrony i zarządzanie umiejętnościami dostosowane do potrzeb DG SAFE. Wdrożenie zintegrowanego narzędzia zarządzania rozwojem umiejętności. Określenie potrzeb szkoleniowych DG w celu pozyskania nowych umiejętności i technik ochrony, a także w celu sprostania wymogom bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. Sporządzenie planu szkoleń DG i monitorowanie jego prawidłowego wdrożenia, tak aby zrealizować cele szkoleniowe

Wdrożenie polityki dobrego samopoczucia w pracy w DG SAFE, aby zagwarantować pracownikom możliwie najlepsze warunki pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nadanie ostatecznego kształtu ogólnej wizji przestrzeni biurowej zajmowanej przez DG SAFE, zarządzanie nieruchomościami, wyposażeniem i roczną dostawą odzieży służbowej i ochronnej dla 700 pracowników i koordynatorów

DZIAŁ BUDŻETOWY

Zarządzanie budżetowe tj. koordynacja z odpowiednimi służbami, asystowanie im, zapewnianie doradztwa i pomocy w celu przygotowania i wykonania budżetu DG SAFE; monitorowanie z perspektywy budżetowej realizacji zamówień i/lub formularzy zamówień (przygotowanie i monitorowanie dokumentacji zobowiązań i płatności oraz zarządzanie dochodami przeznaczonymi na konkretny cel). Dokonywanie rozliczeń wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa Domów Europejskich; utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z wykonawcami zamówień; wystawianie nakazów odzyskania środków i zwolnień z podatku VAT

Zarządzanie przetargami publicznymi i zamówieniami, tj. koordynacja z odpowiednimi służbami DG SAFE, asystowanie im, zapewnianie doradztwa i pomocy w celu zapewnienia poprawnego rocznego programowania zaproszeń DG do składania ofert, jak również ich monitorowania; redagowanie zaproszeń do składania ofert, ogłaszanie procedur przetargowych (w tym za pośrednictwem eTendering), zarządzanie przetargami publicznymi i ich monitorowanie aż do momentu udzielenia zamówienia; monitorowanie realizacji zamówień i przygotowywanie aneksów do umów

Kontrola ex ante procedur przetargowych i wszystkich aktów budżetowych, należyte sporządzanie finansowego spisu inwentarza (ELS) oraz przechowywanie wszystkich aktów budżetowych i związanych z nimi dokumentów potwierdzających oraz dokumentów związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych

Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności, odpowiedzi na rezolucje budżetowe i pytania ze strony Parlamentu (komisje BUDG i CONT) oraz organów kontroli (audytor wewnętrzny, Trybunał Obrachunkowy itd.); monitorowanie „minimalnych standardów kontroli wewnętrznej”, w tym funkcji krytycznych i rejestru „Risk Register”

Monitorowanie z perspektywy budżetowej ewentualnych kosztów ponoszonych w związku z protokołem ustaleń w ramach wszystkich zamówień Parlamentu Europejskiego oraz ich wykonania, reprezentowanie DG SAFE w grupach roboczych forum zamówień publicznych (FMP), międzydyrekcyjnej grupie sterującej ds. finansów („InterDG Steering group Finance”) i EMAS (w tym GT GPP i komitet ds. odpadów „Waste Committee”), GIDOC, komitecie sterującym GEDA („GEDA Steering Committee”), FMS

DZIAŁ DS. TECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zapewnienie instalacji, prawidłowego funkcjonowania i konserwacji systemów bezpieczeństwa fizycznego w trzech miejscach pracy instytucji (Bruksela, Strasburg, Luksemburg)

Zapewnienie działań w obszarze ICT, wsparcia informatycznego i rozwoju systemów informacyjnych

Zapewnienie wykonania i planowania zamówień oraz wykonania budżetu przeznaczonego na systemy technologiczne i bezpieczeństwo fizyczne

Zapewnienie monitorowania instalacji i systemów bezpieczeństwa fizycznego w biurach kontaktowych PE we współpracy z innymi odpowiednimi służbami

Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzanie wdrażaniem tej polityki oraz kontrola tego procesu.


Top