Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 361/32


Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A05/2017

Program Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 (1) ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus + na 2017 r. i 2018 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

sojusze na rzecz wiedzy

sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

działania „Jean Monnet”

katedry „Jean Monnet”

moduły „Jean Monnet”

centra doskonałości „Jean Monnet”

wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń

sieci „Jean Monnet”

projekty „Jean Monnet”

sport

współpraca partnerska

małe partnerstwa współpracy

niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (2):

państwa członkowskie Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z krajów partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest uzależniona od następujących warunków:

dostępność środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2018 r. (po przyjęciu budżetu na ten rok przez władzę budżetową) lub – w przypadku, gdy budżet nie zostanie przyjęty – w ramach pułapów maksymalnych miesięcznych wydatków ustalanych na podstawie środków przekazanych w roku poprzedzającym (tzw. dwunastych części środków tymczasowych),

przyjęcie przez europejskie organy prawodawcze wieloletnich programów indykatywnych na lata 2018–2020 i niewprowadzanie w nich żadnych istotnych zmian.

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 490,9 mln EUR:

kształcenie i szkolenie:

2 253,2 mln

EUR (3)

młodzież:

188,2 mln

EUR

działania „Jean Monnet”:

12,1 mln

EUR

sport:

37,4 mln

EUR

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus +. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus + i zmian do nich, opublikowanych na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Działanie 1

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

1 lutego 2018 r.

Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego

1 lutego 2018 r.

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

1 lutego 2018 r.

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

26 kwietnia 2018 r.

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

4 października 2018 r.

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

15 lutego 2018 r.


Działanie 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą

1 lutego 2018 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

21 marca 2018 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą

26 kwietnia 2018 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą

4 października 2018 r.

Sojusze na rzecz wiedzy

28 lutego 2018 r.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

28 lutego 2018 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

8 lutego 2018 r.

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

8 marca 2018 r.


Działanie 3

Spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

1 lutego 2018 r.

26 kwietnia 2018 r.

4 października 2018 r.


Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty

22 lutego 2018 r.


Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska

5 kwietnia 2018 r.

Małe partnerstwa współpracy

5 kwietnia 2018 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

5 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50.

(2)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.

(3)  Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (328 mln EUR ogółem).


Top