EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/101/04

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/14/2016 – Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: Projekty w zakresie oddelegowania starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE w celu wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami oraz organizacji wdrażających

OJ C 101, 17.3.2016, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 101/6


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EACEA/14/2016

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: Projekty w zakresie oddelegowania starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE w celu wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami oraz organizacji wdrażających

(2016/C 101/04)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (1) (zwane dalej inicjatywą „Wolontariusze pomocy UE”) oraz powiązane akty prawne (2) ustanawiają ramy wspólnych działań wolontariuszy europejskich na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków przewiduje przekazanie środków na rzecz wspierania działań ukierunkowanych na oddelegowywanie wolontariuszy pomocy UE w celu wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich w ramach projektów skoncentrowanych na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia, oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju.

1.   Cele

Celem wezwania jest sfinansowanie projektów związanych z delegowaniem wolontariuszy pomocy UE. Projekty te przyczynią się do zwiększenia zdolności Unii do udzielania odpowiadającej potrzebom pomocy humanitarnej, której celem jest wzmocnienie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami w państwach trzecich poprzez skoncentrowanie się na gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD). Co więcej, projekty te mogą również zwiększać zdolności wysyłających i przyjmujących organizacji wdrażających, które uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”, także w zakresie narzędzi i metod wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwana dalej „EACEA”) oczekują, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

oddelegowanie 350 młodszych/starszych wolontariuszy do uczestnictwa w projektach w zakresie budowania odporności i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w państwach podatnych na zagrożenia, niestabilnych lub dotkniętych klęskami i w odniesieniu do zapomnianych kryzysów,

w odniesieniu do 100 młodszych wolontariuszy: możliwość uczestnictwa w stażu zorganizowanym w Europie przed oddelegowaniem,

możliwości prowadzenia wolontariatu przez Internet w celu wspierania lub uzupełniania działań realizowanych w ramach projektu,

projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia zapewniają synergię i komplementarność finansowanych z budżetu UE działań w zakresie pomocy humanitarnej lub ochrony ludności w odpowiednich państwach/regionach.

2.   Dostępny budżet

Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 8 400 000 EUR.

W odniesieniu do pierwszej rundy (projekty przedłożone do dnia 17 maja 2016 r.) przewiduje się wykorzystanie 50 % dostępnej kwoty (4 200 000 EUR).

50 % (4 200 000 EUR) zostanie udostępnione na drugą rundę (projekty przedłożone do dnia 1 września 2016 r.).

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 1 400 000 EUR. Wnioski o udzielenie dotacji poniżej 100 000 EUR nie będą uwzględniane. EACEA przewiduje współfinansowanie 8 wniosków.

EACEA zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych funduszy w obu rundach.

3.   Kwalifikujące się podmioty

Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie będą dalej określane jako „konsorcjum”.

Wszystkie organizacje (wnioskodawcy i partnerzy) odpowiadające na niniejsze zaproszenie i działające jako organizacje wysyłające albo organizacje przyjmujące muszą posiadać certyfikat przyznany w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”. Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu certyfikacji znajdują się pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en.

Wnioskodawca (partner wiodący) musi być organizacją wysyłającą z UE certyfikowaną w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Pozostali partnerzy konsorcjum są certyfikowanymi organizacjami wysyłającymi lub przyjmującymi w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Wnioski dotyczące projektów, w których uczestniczą organizacje wysyłające lub przyjmujące, które złożyły wniosek o przyznanie certyfikatu przed upływem terminu na składanie wniosków (sekcja 8), będą brane pod uwagę na etapach kontroli kwalifikowalności i oceny. Wybór tych wniosków dotyczących projektów będzie jednak zależał od wyniku procesu certyfikacji.

W skład konsorcjum projektowego muszą wchodzić co najmniej dwie certyfikowane organizacje wysyłające z dwóch różnych państw i dwie certyfikowane organizacje przyjmujące.

Organizacje nieposiadające certyfikatu, specjalizujące się we wszelkich obszarach właściwych ze względu na cele projektu lub działania w ramach projektu, mogą zostać zaangażowane w charakterze partnera w konsorcjum jako źródło szczegółowej wiedzy eksperckiej (art. 8 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1398/2014). Organizacje takie muszą spełniać kryteria określone w art. 10 ust. 3 lub 4 rozporządzenia (UE) nr 375/2014.

Partnerzy są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do działania w imieniu partnerów, które wymaga podpisania przez osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań prawnych.

W skład konsorcjum mogą wchodzić także w charakterze podmiotów współpracujących inne specjalistyczne organizacje wnoszące wkład w osiągnięcie celów projektu i odgrywające istotną rolę w realizacji działania. Nie muszą one spełniać kryteriów kwalifikowalności, o których mowa w niniejszej sekcji. Tego rodzaju partnerzy będący podmiotami współpracującymi nie są związani z EACEA żadnymi stosunkami umownymi, należy ich jednak wyszczególnić w e-formularzu. Mogą to być na przykład prywatne przedsiębiorstwa komercyjne, placówki akademickie.

4.   Kwalifikujące się działania

Działania wspierane w ramach niniejszego zaproszenia muszą obejmować:

oddelegowywanie starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE do projektów pomocy humanitarnej w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i LRRD w państwach trzecich w oparciu o zidentyfikowane potrzeby. Obejmuje to selekcję, nabór i przygotowanie wolontariuszy pomocy UE, jak również działania w zakresie informowania realizowane zgodnie z planem komunikacji dotyczącym inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Działania wspierające wdrażanie głównego działania w ramach projektu mogą obejmować:

staże dla młodszych wolontariuszy w organizacjach wysyłających UE,

budowanie zdolności podatnych na zagrożenia, dotkniętych klęskami społeczności oraz lokalnych organizacji,

budowanie zdolności organizacji przyjmujących,

zapewnienie pomocy technicznej dla organizacji wysyłających,

działania ukierunkowane na promowanie udziału wolontariuszy internetowych oraz wolontariuszy będących pracownikami w celu zapewnienia wsparcia działań wolontariuszy pomocy UE.

Działania realizowane w ramach projektu mogą obejmować:

informowanie, łączność i podnoszenie świadomości społecznej,

analizę zagrożeń, ryzyka i zdolności do wczesnego ostrzegania,

planowanie ewentualnościowe i gotowość w zakresie reagowania,

ochronę źródeł utrzymania i aktywów oraz prace na rzecz łagodzenia skutków na niewielką skalę.

Działania w zakresie budowania zdolności i pomocy technicznej mogą obejmować:

szkolenia/szkolenia personelu szkolącego,

działania na rzecz wzmacniania i wspierania budowania partnerstwa,

wizyty studyjne/ewaluacyjne w celu dopracowania i sfinalizowania oceny potrzeb związanych z działaniem,

seminaria i warsztaty,

staż towarzyszący,

programy partnerstwa i wymiana pracowników,

wymiana dobrych praktyk,

wizyty studyjne,

(dotyczy jedynie pomocy technicznej) instruktaż i opieka pedagogiczna opłacanych pracowników i wolontariuszy kluczowych organizacji wysyłających,

(dotyczy jedynie budowania zdolności) wizyty studyjne o czasie trwania do 3 miesięcy dla opłacanych pracowników lub wolontariuszy z państw trzecich, przeprowadzane w europejskich organizacjach wnioskujących/partnerskich.

Działania związane z budowaniem zdolności powinny być realizowane przez starszych wolontariuszy lub młodszych wolontariuszy posiadających znaczne doświadczenie w zakresie budowania zdolności, i nadzorowane przez specjalistę wyższego szczebla.

Działania w zakresie wolontariatu internetowego powinny być związane z projektem i należy je wdrażać za pośrednictwem Platformy Wolontariuszy Pomocy UE opracowanej przez Komisję.

5.   Kwalifikujący się kandydaci na wolontariusza

Organizacje wysyłające i przyjmujące muszą przestrzegać norm i procedur dotyczących kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE, określonych rozporządzeniem (UE) nr 375/2014, rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1398/2014, oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1244/2014.

O pozycję kandydata na wolontariusza mogą się ubiegać następujące osoby w wieku co najmniej 18 lat:

obywatele Unii Europejskiej, oraz

obywatele państw trzecich będący długoterminowymi rezydentami państwa członkowskiego.

Kandydatami na wolontariuszy mogą być:

młodsi specjaliści, w szczególności absolwenci z doświadczeniem zawodowym krótszym niż pięć lat i doświadczeniem w zakresie działalności humanitarnej krótszym niż pięć lat,

oraz

specjaliści wyższego szczebla z pięcioletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich.

Wybór kandydatów na wolontariuszy przeprowadzają organizacje wysyłające i przyjmujące zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1244/2014 (rozdział 2). Wybrani kandydaci na wolontariuszy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleń zorganizowanym w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” (3). Osoby, które pomyślnie przejdą szkolenie i ocenę, będą mogły zostać oddelegowane jako wolontariusze pomocy UE.

Ponadto młodsi wolontariusze pomocy UE, którzy zostali zobligowani przez organizacje wysyłające i przyjmujące do odbycia stażu, muszą go ukończyć i uzyskać pozytywną ocenę.

6.   Kwalifikowalne miejsce realizacji działania i ramy czasowe

Staże organizowane przed oddelegowaniem (przeznaczone wyłącznie dla młodszych wolontariuszy) muszą odbywać się w jednej z organizacji wysyłających uczestniczących w projekcie przez maksymalnie 6 miesięcy, w miarę możliwości w państwie innym niż ich państwo pochodzenia.

Okres oddelegowywania wynosi minimalnie 1 miesiąc i maksymalnie 18 miesięcy.

Wykaz państw trzecich na potrzeby oddelegowania i budowania zdolności w 2016 r. został sporządzony przed zaproszeniem zgodnie z metodologią oceny potrzeb podobną do tej, którą stosowano w przypadku działań z zakresu pomocy humanitarnej, jednakże z wyłączeniem obszarów objętych trwającymi konfliktami zbrojnymi. Wykaz ten, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi metodologii, jest dostępny pod poniższym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Działania w ramach projektu mogą być realizowane poza terytorium państw partnerskich, pod warunkiem że dane państwo znajduje się także na wspomnianym wyżej wykazie krajów trzecich.

Projekty przedłożone przed upływem pierwszego terminu przypadającego na 17 maja 2016 r. należy rozpocząć pomiędzy 1 października 2016 r. i 31 stycznia 2017 r., przy czym maksymalny czas ich realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Projekty przedłożone przed upływem drugiego terminu przypadającego na 1 września 2016 r. należy rozpocząć pomiędzy 1 lutego 2017 r. i 31 maja 2017 r., przy czym maksymalny czas ich realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Nie będą przyjmowane wnioski dotyczące projektów, które zaplanowano na okres dłuższy niż ten określony w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków.

Okres kwalifikowalności nie będzie przedłużany poza maksymalny czas trwania projektu.

Niedługo po rozpoczęciu projektu Komisja/EACEA zwołają spotkanie w Brukseli w celu przedstawienia projektu oraz umożliwienia tworzenia sieci kontaktów pomiędzy organizacjami wysyłającymi. W spotkaniu tym powinien uczestniczyć nie więcej niż 1 uczestnik z każdej organizacji wysyłającej. Koszty podróży związane z jednodniowym spotkaniem w Brukseli są kosztami kwalifikowalnymi i należy je uwzględnić.

7.   Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

istotność projektu (maksymalnie 30 punktów)

jakość projektu i wdrożenia planu pracy (maksymalnie 30 punktów)

jakość i istotność partnerstwa oraz uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (maksymalnie 20 punktów)

oddziaływanie i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów)

Projekty, które ogółem uzyskają mniej niż 60 punktów, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie dofinansowania.

8.   Ostateczny termin składania wniosków

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy formularza elektronicznego (e-formularza) przeznaczonego do tego celu. Formularz elektroniczny dostępny jest pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe, czas obowiązujący w Brukseli) w dniu 17 maja 2016 r. w odniesieniu do rundy 1 oraz w dniu 1 września 2016 r. w odniesieniu do rundy 2.

Po upływie ostatecznego terminu na składanie wniosków dokonywanie zmian we wniosku nie będzie możliwe. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba doprecyzowania określonych kwestii lub skorygowania błędów pisarskich, EACEA może skontaktować się z wnioskodawcą w tym celu na etapie rozpatrywania wniosku.

Wnioski przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Należy pamiętać, że każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach każdej rundy niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o wynikach procesu selekcji.

9.   Informacje dodatkowe

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym we wskazówkach dotyczących składania wniosków – Zaproszenie do składania wniosków EACEA 14/2016 – oraz być złożone za pomocą formularza elektronicznego przeznaczonego do tego celu, i zawierać stosowne załączniki.

Dokumenty te są dostępne w internecie pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1244/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 52) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1398/2014 z dnia 24 października 2014 r. określające normy dotyczące kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE (Dz.U. L 373 z 31.12.2014, s. 8).

(3)  Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z zaproszeniem do składania wniosków dotyczącym inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”: program szkoleń i szkolenie kandydatów na wolontariuszy, 2015/S 069-122685.


Top