Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/200/02

Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/01 – „Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim”

OJ C 200, 17.6.2015, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 200/2


Zaproszenie do składania wniosków IX-2016/01 – „Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim”

(2015/C 200/02)

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii. Ponadto w art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza się, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania.

W związku z powyższym Parlament ogłasza zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim.

1.   Akt podstawowy

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (zwane dalej „rozporządzeniem nr 2004/2003”) w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (zwana dalej „decyzją Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.”) (2).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) (3).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „zasadami stosowania”) (4).

2.   Cel

Na mocy art. 2 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.„Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego półrocza poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek o dotację, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii i fundacji”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wniosków o dotacje na rok budżetowy 2016, obejmujący okres działalności od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. Celem tych dotacji jest wsparcie rocznego programu prac beneficjenta.

3.   Dopuszczalność

Dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w formie pisemnej na formularzu wniosku o przyznanie dotacji zawartym w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r., które zostaną skierowane do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przed upływem wyznaczonego terminu.

4.   Kryteria i wymagane dokumenty

4.1.   Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o dotację, partia polityczna na poziomie europejskim musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, czyli:

a)

musi posiadać osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę;

b)

musi być reprezentowana w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego lub w parlamentach narodowych lub regionalnych lub zgromadzeniach regionalnych, lub musi zebrać w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;

c)

musi przestrzegać, w szczególności w swoim programie i swoich działaniach, zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności;

d)

musi uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub wyrazić taki zamiar.

W celu zastosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem tylko jednej partii politycznej na poziomie europejskim (art. 10 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (WE) nr 2004/2003).

W związku z powyższym partie polityczne informuje się, że Parlament Europejski stosuje przepis art. 3 ust. 1 lit. b) w taki sposób, że poseł do Parlamentu Europejskiego może być członkiem jedynie tej partii politycznej na poziomie europejskim, której członkiem jest krajowa partia polityczna danego posła.

4.2.   Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy zobowiązani są także do zaświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do nich jakiekolwiek okoliczności określone w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

4.3.   Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą dowieść, że mają zarówno prawne, jak i finansowe możliwości realizacji programu prac będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie oraz że dysponują możliwościami technicznymi i systemem zarządzania wystarczającym do zrealizowania programu dotowanych prac.

4.4.   Kryteria przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 środki dostępne na rok budżetowy 2016 zostaną rozdzielone pomiędzy partie polityczne na poziomie europejskim, których wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną opinię pod względem kryteriów dopuszczalności wniosków oraz kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru, w sposób następujący:

a)

15 % jest dzielone w równych częściach;

b)

85 % jest dzielone między te partie polityczne, które mają wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, proporcjonalnie do liczby wybranych posłów.

4.5.   Wymagane dokumenty

W celu dokonania oceny według wyżej wymienionych kryteriów wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

a)

oryginał pisma przewodniego określającego wnioskowaną kwotę dotacji;

b)

należycie wypełniony i podpisany formularz wniosku zawarty w załączniku 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r. (wraz z pisemnym oświadczeniem);

c)

statut partii politycznej (5);

d)

urzędowe poświadczenie rejestracji (6);

e)

aktualny dokument poświadczający istnienie partii politycznej;

f)

lista dyrektorów/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska we wnioskującej partii) (7);

g)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003;

h)

dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 (8)  (9);

i)

program polityczny partii politycznej (10);

j)

pełne sprawozdanie finansowe za rok 2014 potwierdzone przez zewnętrzny organ kontroli księgowej (11)  (12);

k)

opis rocznego programu prac;

l)

preliminarz budżetu operacyjnego na okres objęty dotacją (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.), ze wskazaniem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania z budżetu Unii.

5.   Finansowanie z budżetu UE

Wysokość środków dostępnych na rok budżetowy 2016 w ramach artykułu 402 „Finansowanie europejskich partii politycznych” w budżecie Parlamentu ustalono na łączną kwotę 31 400 000 EUR. Podlega ona zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznawanego przez Parlament Europejski nie może przekraczać 85 % podlegających dofinansowaniu wydatków operacyjnych partii politycznych na poziomie europejskim. Udokumentowanie powyższego należy do danej partii politycznej.

Dofinansowanie ma formę dotacji na działalność zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego i zasadami stosowania. Tryb wypłaty dotacji oraz zobowiązania dotyczące jej wykorzystania zostaną określone w decyzji o przyznaniu dotacji, której wzór stanowi załącznik 2a do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.

6.   Procedura i ostateczny termin składania wniosków

6.1.   Termin i tryb składania wniosków

Wnioski można składać do dnia 30 września 2015 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski muszą:

a)

zostać złożone na formularzu wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

b)

być obowiązkowo podpisane przez wnioskodawcę lub należycie upoważnionego pełnomocnika;

c)

zostać przesłane w dwóch kopertach; obie koperty muszą być zaklejone; na wewnętrznej kopercie należy zamieścić – poza wskazaną w zaproszeniu do składania wniosków nazwą jednostki, do której adresowany jest wniosek – następujący dopisek:

„CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

W przypadku zastosowania kopert samoprzylepnych muszą one być zaklejone taśmą klejącą, a nadawca musi złożyć swój podpis na taśmie. Za podpis nadawcy uważa się nie tylko podpis odręczny, ale także pieczątkę organizacji.

Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić adres nadawcy oraz następujący adres:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na wewnętrznej kopercie należy zamieścić następujący adres:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

zostać wysłane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin określony w zaproszeniu do składania wniosków albo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), albo przesyłką kurierską (decyduje data dowodu nadania).

6.2.   Orientacyjna procedura i harmonogram

Przyznawanie dotacji partiom politycznym na poziomie europejskim odbywa się według następującej procedury i harmonogramu:

a)

składanie wniosków do Parlamentu Europejskiego (do dnia 30 września 2015 r.);

b)

rozpatrywanie i selekcja wniosków przez służby Parlamentu Europejskiego; rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne na podstawie kryteriów dopuszczalności wniosków, kryteriów wykluczających oraz kryteriów wyboru określonych w zaproszeniu do składania wniosków;

c)

podjęcie przez Prezydium Parlamentu Europejskiego decyzji o przyznaniu dotacji (zasadniczo przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak określono w art. 4 decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.);

d)

powiadomienie o decyzjach w sprawie przyznania dotacji;

e)

wypłata zaliczki w wysokości 80 % kwoty dotacji (w terminie 15 dni od wydania decyzji o przyznaniu dotacji).

6.3.   Dodatkowe informacje

Następujące dokumenty są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b)

decyzja Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.;

c)

formularz wniosku o przyznanie dotacji (załącznik 1 do decyzji Prezydium z dnia 29 marca 2004 r.).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (13) dane osobowe zawarte we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach do wniosku przetwarzane są w poszanowaniu zasad rzetelności, legalności i proporcjonalności w bezpośrednim i zgodnym z prawem celu związanym z niniejszym zaproszeniem. Na potrzeby rozpatrzenia wniosku i dla celów ochrony interesów finansowych Wspólnot dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe służby i organy Parlamentu Europejskiego oraz zostać przekazane wewnętrznym służbom kontrolnym, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ds. nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Nazwiska członków i przedstawicieli europejskiej partii politycznej podane we wniosku o dofinansowanie w celu spełnienia kryterium reprezentatywności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, mogą zostać ogłoszone przez Parlament Europejski oraz podane do publicznej wiadomości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego (14). Partie polityczne proszone są o dołączenie do swojego wniosku oświadczenia podpisanego przez danych członków lub przedstawicieli partii, zgodnie z którym zostali oni poinformowani i wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego nazwiska.

Wszelkie zainteresowane osoby mogą zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu) celem złożenia skargi.


(1)  Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. C 155 z 12.6.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(5)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(6)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(7)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(8)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(9)  W tym lista wybranych posłów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy oraz w art. 10 ust. 1 lit. b).

(10)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(11)  Lub oświadczenie o niewprowadzeniu zmian do wcześniej przekazanych dokumentów.

(12)  Chyba że partia polityczna na poziomie europejskim powstała w roku składania wniosku.

(13)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


Top