Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Zaproszenie do składania wniosków – Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/27


Zaproszenie do składania wniosków – Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

2014/C 113/07

1.   Cele i opis

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do składania wniosków (nr ref. ECFIN 2014 001/A4), dotyczące przeprowadzenia sondaży w ramach wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów w 28 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących: Islandii, Czarnogórze, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Republice Serbii i Turcji.

Celem programu jest gromadzenie informacji na temat sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie ich cykli koniunkturalnych na potrzeby zarządzania UGW (unią gospodarczą i walutową). Program stał się niezbędnym narzędziem nadzorowania gospodarki w UGW oraz realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej.

Sondaże kierowane są do kadry zarządzającej w sektorze wytwórczym (sondaże dot. sektora przemysłu i inwestycji), budowlanym, sprzedaży detalicznej i usług oraz do konsumentów. Komisja zamierza zawrzeć umowy z wykwalifikowanymi podmiotami w celu wykonania działań polegających na przeprowadzeniu jednego z poniższych sondaży lub większej ich liczby:

sondaż dot. sektora przemysłowego,

sondaż dot. sektora inwestycji,

sondaż dot. sektora budowlanego,

sondaż dot. sektora sprzedaży detalicznej,

sondaż dot. sektora usług,

sondaż wśród konsumentów,

sondaże ad hoc dotyczące aktualnych kwestii gospodarczych. Wspomniane sondaże ad hoc mają z definicji bardziej okazjonalny charakter i będą przeprowadzane niezależnie od sondaży miesięcznych (choć z użyciem tych samych prób jak w przypadku sondaży miesięcznych) w celu uzyskania informacji na temat określonych kwestii polityki gospodarczej.

W tym celu zawarte zostaną ramowe umowy o partnerstwie na maksymalny okres sześciu lat. Na podstawie tych ramowych umów strony mogą zawrzeć sześć szczegółowych rocznych umów w sprawie przyznania dotacji.

Departamentem Komisji odpowiedzialnym za realizację tego działania i zarządzanie nim jest Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych.

2.   Kwalifikowalność

Jedynie wnioski złożone przez pomioty prawne z siedzibą w poniższych państwach uznaje się za kwalifikowalne w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków:

państwa członkowskie UE,

kraje kandydujące oraz

kraje EFTA i EOG.

3.   Budżet i czas trwania projektu

Łączny roczny budżet na przeprowadzenie sondaży wynosi około 5 620 000 EUR (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy euro). Z dotacji UE można sfinansować maksymalnie 50 % kwalifikowalnych kosztów każdego sondażu. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Beneficjenci zostaną wybrani na maksymalny okres 6 lat. Można zawrzeć sześć szczegółowych rocznych umów w sprawie przyznania dotacji. W pierwszym roku działania obejmie okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

4.   Termin składania wniosków

Wnioski należy przesłać najpóźniej do: 18 czerwca 2014 r.

pocztą:

Zaproszenie do składania wniosków

Nr ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

kurierem lub osobiście

Zaproszenie do składania wniosków

Nr ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– Mr J.VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania wniosków, formularz wniosku i załączniki do niego są dostępne na portalu europa.eu na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi formalne określone w szczegółowych informacjach dotyczących zaproszenia do składania wniosków. Wnioski należy składać pisemnie, w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, korzystając z formularza wniosku i innych wzorów formularzy, jeżeli jest to wymagane. Zachęca się jednakże do składania wniosków w języku angielskim, gdyż usprawnia to procedurę oceny. W stosownych przypadkach dodatkowe informacje uznane za niezbędne przez wnioskodawcę można załączyć na oddzielnych kartkach.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o zasady przejrzystości i równego traktowania. Wszystkie wnioski zostaną ocenione przez komitet ds. oceny pod kątem spełniania kryteriów kwalifikowalności, wykluczenia, selekcji i przyznawania dotacji określonych w ww. szczegółowych informacjach.


Top