EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/236/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 236, 7.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/3


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 236/04

1.

W dniu 30 lipca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Trinecke Zelezarny a.s. („TZ”, Republika Czeska) należące do grupy Moravia Steel a.s. („Moravia Steel”, Republika Czeska) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa ZDB Group a.s. (ZDB, Republika Czeska) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonym przedsiębiorstwie ZDB Dratovna a.s. („Dratovna”, Republika Czeska).

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstw TZ oraz Moravia Steel: wyroby ze stali, w tym produkcja walcówki i innych wyrobów stalowych walcowanych na gorąco, półwyrobów, szerokich taśm uniwersalnych walcowanych na gorąco, rur bez szwu oraz stali ciągnionej i łuszczonej (np. przewodów ciągnionych na zimno i prętów łuszczonych),

w przypadku przedsiębiorstwa Dratovna: produkcja i dystrybucja przewodów ciągnionych na zimno i wyrobów pochodnych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


Top