EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/32


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 71/09

1.

W dniu 5 marca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Sortiva B.V. („Sortiva”, Niderlandy) i Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Niderlandy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Niderlandy) i Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Remondis: zbieranie, rozdzielanie i sortowanie papieru, tektury i innych odpadów,

w przypadku przedsiębiorstwa Sortiva: rozdzielanie, sortowanie i recykling odpadów nieuznawanych za niebezpieczne, takich jak drewno i gruz,

w przypadku przedsiębiorstwa Sortiva P&K: rozdzielanie i sortowanie papieru i tektury,

w przypadku przedsiębiorstwa Stam: zbieranie, rozdzielanie i sortowanie papieru i tektury, usługi niszczenia archiwów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


Top