Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/012/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 12, 14.1.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 12/07

1.

W dniu 6 stycznia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Saria Bio-Industries AG & Co. KG („Saria”, Niemcy), należące do grupy Rethmann AG & Co. KG („Rethmann Group”, Niemcy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad przedsiębiorstwami Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen”, Niderlandy), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II”, Hiszpania), Quintet Beheer B.V. („Quintet”, Niderlandy) oraz Bioibérica, SA („Bioibérica”, Hiszpania), w drodze zakupu akcji/udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Saria: przyjmowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i ich przetwarzanie w tłuszcze i mączki o wysokiej zawartości białka, jak również przyjmowanie odpadów spożywczych i ich wykorzystywanie do produkcji biogazu,

w przypadku przedsiębiorstwa Teeuwissen: produkcja osłonek oraz zakup produktów ubocznych uboju oraz ich przetwarzanie w celu zastosowania w różnych sektorach przemysłowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Jagero II: spółka dominująca posiadająca przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obrębie produkcji osłonek oraz przetwarzania produktów ubocznych uboju w celu zastosowania w różnych sektorach przemysłowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Quintet: spółka dominująca posiadająca udziały w przedsiębiorstwach, które prowadzą bardzo ograniczoną działalność w obrębie przetwarzania produktów ubocznych uboju poza terytorium UE,

w przypadku przedsiębiorstwa Bioibérica: produkcja i wprowadzanie do obrotu farmaceutycznych substancji czynnych (API) oraz produktów farmaceutycznych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


Top