Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 216/32


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 216/12

1.

W dniu 14 lipca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ashland Inc („Ashland”, Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem International Specialty Products Inc („ISP”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Ashland: produkcja i dystrybucja kompozytów polimerowych, klejów, środków do uzdatniania wody procesowej i użytkowej, eterów celulozy, smarów i produktów chemicznych stosowanych w przemyśle samochodowym; oraz,

w przypadku przedsiębiorstwa ISP: produkcja i dystrybucja specjalnych produktów chemicznych dla konsumentów i przemysłu, w tym w takich dziedzinach, jak środki higieny osobistej, leki i środki spożywcze, napoje, środki do pielęgnacji domu, powłoki i kleje, energia, rolnictwo, tworzywa sztuczne i opony.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


Top