EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/195/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 195, 19.8.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 195/22


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 195/06

1.

W dniu 12 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Dong Naturgas A/S, kontrolowane przez Dong Energy A/S („Dong”, Dania), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Kom-Strom AG („Kom-Strom”, Niemcy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Dong: poszukiwanie i produkcja gazu ziemnego i ropy naftowej, wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i sprzedaż energii w Danii oraz w Europie Północnej,

w przypadku przedsiębiorstwa Kom-Strom: dostawy energii (działalność hurtowa i sprzedaż) w Niemczech.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


Top