Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Zasady etyki

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/1


Zasady etyki

(2007/C 223/01)

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Uwzględniając obrady Trybunału Sprawiedliwości na zgromadzeniach w dniach 28 marca, 24 kwietnia i 3 lipca 2007 r.;

Uwzględniając art. 2, 4, 6, 18 i 47 statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 5 załącznika do statutu, art. 3 i 4 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, jak również art. 4 i 5 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji;

Mając na uwadze, że bez uszczerbku dla obowiązujących postanowień statutu i przepisów regulaminów korzystne jest wyjaśnienie w zasadach etyki niektórych obowiązków, jakie na członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do spraw Służby Publicznej nakładają te przepisy;

Po zasięgnięciu opinii Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do spraw Służby Publicznej;

Postanawia przyjąć niniejsze zasady etyki:

Artykuł 1

Zasady ogólne

1.   Zasady etyki obowiązują członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu do spraw Służby Publicznej.

2.   Członkowie w pełni poświęcają wykonywaniu ich mandatu.

3.   Poza Trybunałem członkowie powstrzymują się od jakichkolwiek wypowiedzi, które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu Trybunału lub które mogłyby zostać zrozumiane jako stanowisko Trybunału w dyskusjach wykraczających poza jego rolę instytucjonalną.

Artykuł 2

Uczciwość

Członkowie nie przyjmują korzyści, jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do ich niezawisłości.

Artykuł 3

Bezstronność

Członkowie unikają wszelkich sytuacji mogących spowodować konflikt interesów.

Artykuł 4

Oświadczenie o powiązaniach finansowych

1.   Z chwilą objęcia stanowiska członkowie przekazują prezesowi Trybunału Sprawiedliwości oświadczenie dotyczące ich powiązań finansowych.

2.   Oświadczenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie wykazuje jakiegokolwiek powiązania finansowego mogącego mieć negatywny wpływ na moją bezstronność i niezawisłość w pełnieniu funkcji”.

Artykuł 5

Inne zajęcia

1.   Członkowie, którzy zamierzają podjąć się dodatkowych zajęć, występują o uprzednią zgodę do sądu, do którego należą. W każdym razie zobowiązują się do przestrzegania obowiązku dyspozycyjności, tak aby mogli w pełni poświęcić wykonywaniu ich mandatu.

2.   Członkowie mogą uzyskać zgodę na uczestnictwo w działalności edukacyjnej, w konferencji, seminarium lub kolokwium. W takich przypadkach członkowie nie przyjmują świadczeń pieniężnych innych niż zwyczajowo przyjęte.

3.   Członkowie mogą również uzyskać zgodę na prowadzenie działalności o charakterze naukowym, jak również na nieodpłatne pełnienie funkcji honorowych w fundacjach lub podobnych podmiotach działających w dziedzinie kultury, sztuki, sportu lub dobroczynności, a także w jednostkach edukacyjnych lub badawczych. W tym celu zobowiązują się do niewykonywania czynności związanych z zarządem, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do ich niezawisłości lub spowodować konflikt interesów. Przez fundacje lub podobne podmioty należy rozumieć jednostki lub stowarzyszenia niemające celu zarobkowego, prowadzące działalność o użyteczności publicznej w wymienionych dziedzinach.

Artykuł 6

Zobowiązanie członków po zakończeniu pełnienia funkcji

1.   Po zakończeniu pełnienia funkcji członków nadal wiąże obowiązek roztropności.

2.   Członkowie zobowiązują się do tego, że po zakończeniu pełnienia funkcji nie będą brać udziału:

w jakimkolwiek charakterze w sprawach, które w chwili zakończenie pełnienia przez nich funkcji toczyły się przed sądem, do którego należeli;

w jakimkolwiek charakterze w sprawach związanych w sposób bezpośredni i oczywisty ze sprawami, nawet zakończonymi, w których brali udział jako sędzia lub rzecznik generalny;

a w okresie trzech lat licząc od tej daty

jako przedstawiciele stron w sprawach przed sądami wspólnotowymi, czyto na piśmie, czy ustnie.

3.   W innych sprawach byli członkowie mogą występować w charakterze doradców lub biegłych lub przedstawiać opinię prawną, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązków wynikających z ust. 1.

Artykuł 7

Stosowanie zasad

1.   Nad prawidłowym stosowaniem niniejszych zasad etyki czuwa prezes Trybunału Sprawiedliwości wspierany przez komitet konsultacyjny złożony z trzech członków Trybunału Sprawiedliwości o najdłuższym stażu w służbie.

2.   Trybunał Sprawiedliwości zapewnia przestrzeganie zasad etyki, a w razie wątpliwości podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii, stosownie do przypadku, Sądu Pierwszej Instancji lub Sądu do spraw Służby Publicznej.

Artykuł 8

Wejście w życie

1.   Niniejsze zasady etyki wchodzą w życie z dniem 7 października 2007 r.

2.   Oświadczenie o powiązaniach finansowych członków pełniących funkcję w tym dniu powinno być złożone najpóźniej do dnia 30 listopada 2007 r.


Top