Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/08

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 210, 1.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 210/44


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 210/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 24 sierpnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo RREEF Fund II („REOF”, Stany Zjednoczone), kontrolowane przez Deutsche Bank AG („Deutsche Bank”, Niemcy), oraz p. Borletti („Borletti”, Włochy/Zjednoczone Królestwo) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem France Printemps SA („Printemps”, Francja) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku REOF: fundusz inwestycyjny prowadzący inwestycje portfelowe w majątek nieruchomy w Europie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach,

w przypadku Deutsche Bank: bank komercyjny prowadzący operacje o ogólnoświatowym zasięgu w zakresie inwestycji oraz produktów i usług finansowych i powiązanych,

w przypadku p. Borlettiego: udział w inwestycjach w turystykę, hotelarstwo, rolnictwo, nieruchomości itp.,

w przypadku Printemps: domy handlowe we Francji, prowadzące sprzedaż detaliczną artykułów innych niż żywnościowe oraz specjalistycznych artykułów sportowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32


Top