EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/209/04

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 209, 31.8.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

31.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/11


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 209/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 17 sierpnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Doughty Hanson & Co. Limited („Doughty Hanson”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Caudwell Group Mobile Distribution Business („Mobile Distribution Business”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Doughty Hanson: zarządzanie funduszem PE,

w przypadku Mobile Distribution Business: dystrybucja i naprawa telefonów komórkowych i akcesoriów, jak również świadczenie dodatkowych usług (np. dostosowywanie telefonów komórkowych do potrzeb klientów, tworzenie zestawów do takich telefonów oraz ich pakowanie, zawieranie opartych na określonych taryfach umów z klientami indywidualnymi i biznesowymi, sprzedaż kart zasilających konto do telefonów komórkowych) oraz rekrutacja fachowców.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


Top