EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/03

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 172, 25.7.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/5


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 172/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 lipca 2006 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, zgodne z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), w wyniku której przedsiębiorstwa Fogeca Multiauto S.A. („Fogeca”, Portugalia) i Mapfre Mutualidad de Seguros („Mapfre”, Hiszpania) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad spółką typu joint venture („JV”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów w nowo tworzonym przedsiębiorstwie stanowiącym spółkę joint venture.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Fogeca: montaż pojazdów, produkcja części samochodowych, sprzedaż detaliczna pojazdów i części zapasowych,

w przypadku Mapfre: ubezpieczenia, usługi finansowe,

w przypadku JV: sprzedaż detaliczna samochodów i obsługa po sprzedaży, ubezpieczenia motoryzacyjne, zarządzanie nieruchomościami (w Hiszpanii).

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2)sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tymże obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


Top