EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0326

Sprawa T-326/23: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2023 r. – D’Agostino/EBC

OJ C 278, 7.8.2023, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 278/24


Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2023 r. – D’Agostino/EBC

(Sprawa T-326/23)

(2023/C 278/36)

Język oryginału: włoski

Strony

Strona skarżąca: Aldo D’Agostino (Neapol, Włochy) (przedstawiciel: M. De Siena, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

ustalenie i stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), reprezentowanego przez prezes Christine Lagarde:

a)

ze względu na to, że w odniesieniu do finansowych papierów wartościowych należących do Aldo D’Agostino, znanych jako SI FTSE.COPERP, udokumentowanych i opisanych w skardze, spowodował spadek wartości poprzez odnotowanie straty wynoszącej 626 134 EUR, odpowiadającej 90,84 % całkowitej wartości zainwestowanego kapitału, równej 689 259 EUR, ponieważ w dniu 12 marca 2020 r. Christine Lagarde, jako prezes EBC, wypowiadając słynne zdanie: „Nie jesteśmy tu po to, aby ograniczać spready, nie jest to zadaniem EBC”, spowodowała znaczny spadek wartości papierów wartościowych na wszystkich giełdach świata, a na giełdzie w Mediolanie o 16,92 %, wyrażony w procentach niespotykanych w historii tej instytucji i innych giełd światowych, komunikując na konferencji prasowej całemu światu, że EBC nie będzie już wspierał wartości papierów wartościowych emitowanych przez kraje znajdujące się w trudnej sytuacji, komunikując tym samym całkowitą zmianę orientacji polityki pieniężnej przyjętej przez EBC w czasie, gdy przewodniczył mu poprzedni prezes Mario Draghi, którego kadencja zakończyła się w listopadzie 2019 r.;

b)

ze względu na to, że poprzez takie zachowanie i w wyniku wspomnianego wyżej drastycznego spadku indeksu giełdy w Mediolanie spowodował obniżenie wartości aktywów skarżącego;

c)

ze względu na spowodowanie szkody majątkowej w wysokości 626 134,29 EUR w postaci rzeczywistej szkody oraz 813 464 EUR w postaci utraconych korzyści;

d)

ze względu na wyrządzenie w ten sposób skarżącemu szkody majątkowej w całkowitej kwocie 1 439 598 EUR;

e)

ze względu na spowodowanie szkody niemajątkowej związanej z cierpieniem psychicznym skarżącego i jej rodziny oraz z naruszeniem jej czci, dobrego imienia oraz tożsamości osobistej i zawodowej, oszacowanej na 500 000 EUR;

f)

ze względu na spowodowanie szkody polegającej na utracie szansy;

W konsekwencji:

zasądzenie od EBC, w osobie prezesa pro tempore, naprawienia szkody majątkowej, na którą składają się rzeczywista szkoda i utracony zysk, szkoda niemajątkowa i szkoda z tytułu utraty szansy na rzecz skarżącego Aldo D’Agostino, oszacowane zgodnie z kryteriami wskazanymi w odpowiednich rozdziałach i punktach niniejszej skargi, poprzez zapłatę skarżącemu następujących kwot:

1 439 598 EUR tytułem szkody majątkowej;

500 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; a w związku z tym zapłatę całkowitej kwoty 1 939 598 EUR z kwoty, ustalonej przez Sąd na zasadzie słuszności jako odszkodowanie za utratę szansy; oraz

zasądzenie zapłaty odsetek za zwłokę naliczanych od dnia 12 marca 2020 r., to jest od dnia zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę, do dnia rzeczywistej zapłaty odszkodowania;.

tytułem żądania ewentualnego – zasądzenie na rzecz Aldo D’Agostino od EBC, w osobie jego prezes pro tempore, w odniesieniu do wyżej wymienionych poszczególnych rodzajów szkody, zapłaty kwot w innej wysokości, które zostaną ustalone w toku postępowania, w zakresie uznanym za słuszny, w tym poprzez sporządzenie opinii biegłego zarządzonej przez Sąd zgodnie z art. 70 regulaminu postępowania przed Sądem.

Ponadto zasądzenie odsetek za zwłokę, które będą naliczane od dnia 12 marca 2020 r., czyli od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, do czasu faktycznej wypłaty odszkodowania.

Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący odpowiedzialności EBC na podstawie art. 340 akapit trzeci TFUE i art. 2043 Codice civile italiano (włoskiego kodeksu cywilnego) za szkodę majątkową i niemajątkową poniesioną przez skarżącego. W zarzucie tym wskazuje się na wysokość poniesionej szkody;

2.

W ramach zarzutu drugiego wyjaśniono znaczenie szkody majątkowej, niemajątkowej i szkody z tytułu utraty szansy, którą skarżący miał ponieść, oraz wyjaśniono zasady zastosowane do jej ustalenia;

3.

Zarzut trzeci dotyczący zasad określonych w orzecznictwie Unii, w szczególności w wyrokach z dnia 28 października 2021 r., Vialto Consulting/Komisja (C-650/19 P, EU:C:2021:879); z dnia 9 lutego 2022 r., QI i in./Komisja i EBC (T-868/16, EU:T:2022:58); z dnia 21 stycznia 2014 r., Klein/Komisja (T-309/10, EU:T:2014:19).

Wyjaśniono warunki, które muszą zaistnieć, aby powstała odpowiedzialność pozaumowna instytucji Unii względem obywatela Unii Europejskiej i podniesiono, że warunki te są spełnione – w oparciu o załączoną do skargi opinię biegłego, w której ten również stwierdził ich spełnienie – porównując przepisy Unii dotyczące EBC, jego organów i zadań.

Wskazuje się na naruszenia przepisów prawa pierwotnego i wtórnego Unii, jakich miał dopuścić się EBC, a także na naruszenia i nadużycie uprawnień, jakich miała się dopuścić prezes EBC.

Zarzuca się naruszenie art. 127 TFUE, zawartego w jego rozdziale 2, zatytułowanym „Polityka pieniężna”, art. 3, 10, 11, 12, 13 i 38 statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także art. 17 pkt 17.2 i 17.3 regulaminu przyjętego decyzją EBC z dnia 19 lutego 2004 r. (1), popełnionego w dniu 12 marca 2020 r. przez EBC, w osobie jego prezes;

4.

Zarzut czwarty określa, uzasadnia i dokumentuje szkodę majątkową poniesioną przez skarżącego (szkoda rzeczywista i utracona korzyść);

5.

Zarzut piąty dotyczy ustalenia wysokości, uzasadnienia i udowodnienia szkody związanej z cierpieniem psychicznym i naruszeniem dobrego imienia oraz tożsamości osobistej i zawodowej;

6.

Zarzut szósty dotyczy wyjaśnienia, uzasadnienia i udowodnienia – w drodze domniemania oraz w drodze obliczenia prawdopodobieństwa – szkody polegającej na utracie szansy, której wysokość, zgodnie z żądaniem skarżącego, należy ustalić na zasadzie słuszności;

7.

Zarzut siódmy dotyczy zasad wypracowanych w orzecznictwie Unii dotyczącym szkód niemajątkowych wyrządzanych obywatelom Unii przez jej instytucje, w szczególności w wyroku z dnia 12 września 2007 r., Combescot/Komisja (T-250/04, EU:T:2007:262).


(1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2004/257/WE z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/2) (Dz.U. 2004, L 80, s. 33), zmieniona decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/1 z dnia 22 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014, L 95, s. 56).


Top