EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0023

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 15 grudnia 2022 r.
Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).
Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 – Wyłączenie niektórych rodzajów pomocy zgodnych z rynkiem wewnętrznym – Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej – Zakres stosowania – Wyłączenia – Sektor rybołówstwa i akwakultury – Sektor przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych – Pojęcie „produktów rolnych” – Rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 – Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury – Załącznik I – Działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury – Dorsz solony, mrożony i odsolony.
Sprawa C-23/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:994

 WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 15 grudnia 2022 r. ( *1 )

Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 – Wyłączenie niektórych rodzajów pomocy zgodnych z rynkiem wewnętrznym – Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej – Zakres stosowania – Wyłączenia – Sektor rybołówstwa i akwakultury – Sektor przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych – Pojęcie „produktów rolnych” – Rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 – Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury – Załącznik I – Działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury – Dorsz solony, mrożony i odsolony

W sprawie C‑23/22

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [sąd arbitrażowy ds. podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego – CAAD), Portugalia] postanowieniem z dnia 27 grudnia 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 10 stycznia 2022 r., w postępowaniu:

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

przeciwko

Autoridade Tributária e Aduaneira,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes piątej izby, pełniący obowiązki prezesa dziesiątej izby, I. Jarukaitis i Z. Csehi, sędziowie,

rzecznik generalny: A. Rantos,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

w imieniu Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA –T. Fraga, L. Palácios i C. Pereira, advogados,

w imieniu rządu portugalskiego – P. Barros da Costa, L. Borrego i A. Rodrigues, w charakterze pełnomocników,

w imieniu Komisji Europejskiej – V. Bottka i G. Braga da Cruz, w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 i art. 2 pkt 11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 [TFUE] (Dz.U. 2014, L 187, s. 1), wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. 2013, C 209, s. 1; zwanych dalej „wytycznymi na lata 2014–2020”) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. 2013, L 354, s. 1) w związku z załącznikiem I do traktatu FUE.

2

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (zwanym dalej „Caxamarem”) a Autoridade Tributária e Aduaneira (organem podatkowym i celnym, Portugalia) (zwanym dalej „organem podatkowym”) w przedmiocie korekty należnego od tej spółki podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na niekwalifikowalność niektórych wydatków inwestycyjnych do przyznania korzyści podatkowej.

Ramy prawne

Prawo Unii

Rozporządzenie nr 1379/2013

3

Artykuł 2 rozporządzenia nr 1379/2013, zatytułowany „Zakres stosowania”, stanowi:

„[Wspólną organizację rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (WOR)] stosuje się do produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które podlegają obrotowi w Unii [Europejskiej]”.

4

Artykuł 5 tego rozporządzenia, zatytułowany „Definicje”, przewiduje:

„[…] Ponadto stosuje się następujące definicje:

a)

»produkty rybołówstwa« oznaczają organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I;

[…]

d)

»sektor rybołówstwa i akwakultury« oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi;

[…]”.

5

Załącznik I do wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Produkty rybołówstwa i akwakultury objęte WOR”, ma następujące brzmienie:

„Kod CN

 

Wyszczególnienie

a)

0301

Ryby żywe

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

b)

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; […]

[…]

[…]

[…]”

Rozporządzenie nr 651/2014

6

Artykuł 1, zatytułowany „Zakres stosowania”, rozporządzenia nr 651/2014, które uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. 2008, L 214, s. 3), przewidywał w ust. 3:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem [1379/2013], z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

[…]

c)

pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i)

kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; lub

(ii)

kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

[…]”.

7

Od dnia 10 lipca 2017 r. w art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych (Dz.U. 2017, L 156, s. 1) zastąpiono art. 1 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia nr 651/2014 następującymi przepisami:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem [nr 1379/2013], z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej;

[…]

c)

pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i)

kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

(ii)

kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców”.

8

Artykuł 2 rozporządzenia nr 651/2014, zatytułowany „Definicje”, stanowi:

„Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

[…]

9)   »produkcja podstawowa produktów rolnych« oznacza wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do traktatu [FUE], bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;

10)   »przetwarzanie produktów rolnych« oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

11)   »produkty rolne« oznaczają produkty wymienione w załączniku I do traktatu [FUE], z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia [nr 1379/2013];

[…]”.

Wytyczne na lata 2014–2020

9

Punkt 10 zawarty w sekcji 1.1 wytycznych na lata 2014–2020, zatytułowanej „Zakres pomocy regionalnej”, stanowi:

„Komisja [Europejska] stosuje zasady określone w niniejszych wytycznych do pomocy regionalnej we wszystkich obszarach działalności gospodarczej […] z wyjątkiem sektorów rybołówstwa i akwakultury […], rolniczego […] i transportu […], podlegających specjalnym zasadom określonym w szczególnych instrumentach prawnych, które mogą wprowadzać częściowe lub całkowite odstępstwa od niniejszych wytycznych. Komisja stosuje niniejsze wytyczne do przetwarzania produktów rolnych na produkty nierolne i do wprowadzenia ich do obrotu. […]”.

10

W przypisie 10, do którego odsyła ów pkt 10, sprecyzowano, że rybołówstwo i akwakultura są sektorami objętymi rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. 2000, L 17, s. 22).

11

Przypis 11, do którego odsyła wspomniany pkt 10, ma następujące brzmienie:

„Pomoc państwa na rzecz produkcji podstawowej, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu [FUE] oraz na rzecz leśnictwa podlega zasadom określonym w wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnictwa”.

Prawo portugalskie

Kodeks podatkowy dotyczący inwestycji

12

Artykuł 2 Código Fiscal do Investimento (kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji), w brzmieniu mającym zastosowanie do okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym (zwanego dalej „kodeksem podatkowym dotyczącym inwestycji”), zatytułowany „Cel i zakres”, stanowi w ust. 2 i 3:

„2.   Przedmiotem projektów inwestycyjnych, o których mowa w powyższym ustępie, powinny być następujące rodzaje działalności gospodarczej przy poszanowaniu sektorowego zakresu stosowania [wytycznych na lata 2014–2020]:

a)

przemysł wydobywczy i przetwórczy;

[…]

d)

działalność rolnicza, akwakultura, hodowla ryb, działalność hodowlana i gospodarka leśna;

[…].

3.   W drodze zarządzenia ministerialnego członków rządu właściwych z zakresu finansów i gospodarki określono kody działalności gospodarczej dotyczące rodzajów działalności, o których mowa w powyższym ustępie”.

13

Artykuł 22 tego kodeksu, zatytułowany „Zakres stosowania i definicje”, stanowi w ust. 1:

„System podatkowy wsparcia inwestycji ma zastosowanie do podatników [podatku dochodowego od osób prawnych] prowadzących działalność w sektorach wyraźnie wymienionych w art. 2 ust. 2, z uwzględnieniem kodów działalności określonych w zarządzeniu ministerialnym, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu, z wyjątkiem rodzajów działalności wyłączonych z sektorowego zakresu stosowania wytycznych w sprawie pomocy regionalnej i […] rozporządzenia [nr 651/2014]”.

Rozporządzenie nr 282/2014

14

Artykuł 1 Portaria n.o 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades [zarządzenia ministerialnego nr 282/2014 w sprawie określenia kodów działalności gospodarczej dotyczących różnych rodzajów działalności] z dnia 30 grudnia 2014 r. (Diário da República, seria 1, nr 251 z dnia 30 grudnia 2014 r., zwanego dalej „zarządzeniem ministerialnym nr 282/2014”), zatytułowany „Ramy wspólnotowe”, przewiduje:

„Zgodnie z [wytycznymi na lata 2014–2020] oraz rozporządzeniem [nr 651/2014] korzyści podatkowych nie mogą uzyskiwać projekty inwestycyjne dotyczące działalności gospodarczej w sektorach: […] rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu [FUE] […]”.

15

Artykuł 2 tego kodeksu, zatytułowany „Sektorowy zakres stosowania”, stanowi:

„Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w poprzednim artykule rodzaje działalności gospodarczej wymienione w art. 2 ust. 2 [kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji] odpowiadają następującym kodom portugalskiej klasyfikacji działalności gospodarczej, wersja 3 (CAE Rev3), przyjętej dekretem z mocą ustawy nr 381/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.:

[…]

b)

przemysł przetwórczy – działy od 10 do 33;

[…]”.

16

Kod „CAE 10204 Rev3” dotyczy „solenia, suszenia oraz innych rodzajów działalności związanych z przetwórstwem produktów rybołówstwa i akwakultury”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

17

Caxamar jest spółką prawa portugalskiego prowadzącą w szczególności działalność podstawową w zakresie solenia i suszenia produktów rybołówstwa i akwakultury oraz prowadzącą działalność pomocniczą w zakresie zamrażania takich produktów.

18

W latach 2016–2018 spółka ta dokonała inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu w celu ulepszenia i rozszerzenia procesów solenia, odsalania i zamrażania dorsza.

19

Uznawszy, że koszty tych inwestycji kwalifikowały się do korzyści przewidzianych w systemie podatkowym wsparcia inwestycji, o którym mowa w art. 22 kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji, spółka Caxamar odliczyła z tego tytułu od swych opodatkowanych dochodów za lata podatkowe 2016 i 2018 wydatki w kwocie odpowiednio, 72775,36 EUR i 41607,67 EUR.

20

Po przeprowadzeniu kontroli mającej na celu weryfikację stosowania korzyści podatkowych uzyskanych w ramach systemu podatkowego wsparcia inwestycji organ podatkowy dokonał korekty podatku dochodowego od osób prawnych należnego od spółki Caxamar za te dwa lata podatkowe i następnie nałożył na tę spółkę dodatkową kwotę 126302,62 EUR z tytułu tego podatku, a także odsetek wyrównawczych. Organ podatkowy uznał bowiem, że działalność, której dotyczyły te inwestycje, nie kwalifikowała się do systemu podatkowego wsparcia inwestycji, ponieważ nie była objęta zakresem stosowania tego systemu zgodnie z kodeksem podatkowym dotyczącym inwestycji w związku z art. 1 i 2 zarządzenia ministerialnego nr 282/2014, rozporządzenia nr 651/2014 i załącznikiem I do traktatu FUE.

21

W szczególności organ podatkowy zauważył, że działalność w zakresie solenia, odsalania i zamrażania dorsza zaliczająca się do rodzajów działalności związanych z przetwórstwem, objęta kodem CAE 10204 Rev3, stanowi działalność związaną z „przemysłem przetwórczym” w rozumieniu art. 2 lit. b) zarządzenia ministerialnego nr 282/2014, która ze względu na fakt, iż dorsz solony, dorsz mrożony i dorsz odsolony mieszczą się w zakresie stosowania działów nomenklatury, o której mowa w załączniku I do traktatu FUE, wchodzą w zakres pojęcia „przetwarzania produktów rolnych”, którego produktem końcowym jest również produkt rolny wymieniony w załączniku I do traktatu. W konsekwencji działalność ta nie może być objęta systemem podatkowym wsparcia inwestycji na podstawie art. 1 zarządzenia ministerialnego nr 282/2014 i art. 22 ust. 1 kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji, w którym wyłączono w jego końcowej części rodzaje działalności nieobjęte zakresem rozporządzenia nr 651/2014 i wytycznych na lata 2014–2020.

22

Spółka Caxamar wniosła do Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [sądu arbitrażowego ds. podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego – CAAD), Portugalia], będącego sądem odsyłającym, skargę o stwierdzenie nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

23

Na poparcie tej skargi spółka Caxamar podnosi, że działalność w zakresie solenia, odsalania i zamrażania dorsza jest objęta zakresem stosowania rozporządzenia nr 651/2014 i wytycznych 2014–2020, skutkiem czego kwalifikuje się ona do rozpatrywanego systemu pomocy. Organ podatkowy dokonał w tym względzie błędnej interpretacji kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji, systemu podatkowego wsparcia inwestycji i zarządzenia ministerialnego nr 282/2014, rozporządzeń nr 651/2014 i nr 1379/2013 oraz załącznika I do traktatu FUE w zakresie, w jakim działalność ta jest działalnością związaną z przemysłem przetwórczym w rozumieniu art. 2 lit. b) zarządzenia ministerialnego, a nie działalnością związaną z przetwarzaniem produktów rolnych wyłączoną z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 oraz wytycznych na lata 2014–2020. Prawo krajowe należy bowiem interpretować zgodnie z prawem Unii wynikającym w szczególności z art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 651/2014, w którym zdefiniowano pojęcie „produktów rolnych”, jako dotyczące produktów wymienionych w załączniku I do traktatu FUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1379/2013. Otóż w tym załączniku wyraźnie wskazano ryby świeże, suszone, solone lub w solance, ryby zamrożone, odpadki rybne i produkty z ryb. W konsekwencji produkty związane z działalnością polegającą na przetwórstwie dorsza rozpatrywaną w postępowaniu głównym nie są „produktami rolnymi” dla celów rozporządzenia nr 651/2014.

24

Organ podatkowy utrzymuje natomiast, że z art. 1 ust. 3 lit. a)–c) rozporządzenia nr 651/2014 w związku z art. 2 tego rozporządzenia i z wytycznych na lata 2014–2020 wynika, iż działalność w zakresie solenia, odsalania i zamrażania dorsza, ponieważ stanowi działalność związaną z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, nie jest ona objęta zakresem stosowania tego rozporządzenia. Owo rozporządzenie i wytyczne na lata 2014–2020 nie mają bowiem zastosowania ani do produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1379/2013, ani do „produktów rolnych” wskazanych w załączniku I do traktatu FUE. Nie ma wątpliwości co do tego, że w ścisłym i dosłownym znaczeniu wspomniana działalność nie może zostać uznana za wiążącą się z przetwarzaniem „produktów rolnych” jako takich. Jednakże z art. 38 ust. 1 TFUE, a także z działów 3 i 16 załącznika I do tego traktatu, które dotyczą ryb, skorupiaków i mięczaków oraz przetworów z nich wynika, że pojęcie „produktów rolnych” obejmuje również produkty rybołówstwa. Zgodnie z tymi postanowieniami w art. 1 zarządzenia ministerialnego nr 282/2014 projekty inwestycyjne mające za przedmiot działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu FUE zaliczono do niekwalifikujących się do przyznania rozpatrywanej pomocy.

25

Sąd odsyłający uważa, że kwestią istotną dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym jest zagadnienie, czy działalność związana z przetwarzaniem dorsza odpowiednio w dorsza solonego, mrożonego i odsolonego, stanowiąca działalność związaną z przemysłem przetwórczym objętą art. 2 lit. b) zarządzenia ministerialnego nr 282/2014, jest działalnością związaną z przetwarzaniem produktów rolnych w rozumieniu obowiązujących zasad prawa Unii, jakie wynikają z rozporządzenia nr 651/2014 i wytycznych na lata 2014–2020, a także z uregulowań Unii, do których akty te odsyłają.

26

W tych okolicznościach Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [sąd arbitrażowy ds. podatkowych (centrum arbitrażu administracyjnego – CAAD)] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy prawidłowa wykładnia [wytycznych na lata 2014–2020] w związku z przepisami rozporządzenia [nr 651/2014], w szczególności jego art. 1 i art. 2 pkt 11; przepisami [rozporządzenia nr 1379/2013] oraz postanowieniami załącznika I do [traktatu FUE] pozwala stwierdzić, że zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 22 ust. 1 [kodeksu podatkowego dotyczącego inwestycji], […] oraz [zgodnie z] art. 1 i 2 [zarządzenia ministerialnego nr 282/2014] działalność polegająca na przetwórstwie produktów rybołówstwa i akwakultury dotycząca »dorsza solonego«, »dorsza mrożonego« i »dorsza odsolonego«, objęta kodem działalności gospodarczej CAE 10204 Rev3, nie jest działalnością polegającą na przetwórstwie produktów rolnych dla celów przewidzianej pomocy podatkowej?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

27

Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierza w zasadzie do ustalenia, czy art. 1 i art. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014 oraz wytyczne na lata 2014–2020 w związku z postanowieniami załącznika I do traktatu FUE i przepisami rozporządzenia nr 1379/2013 należy interpretować w ten sposób, że działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, taka jak produkcja dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego, stanowi działalność związaną z przetwarzaniem produktów rolnych, która jest wyłączona z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 na podstawie art. 1 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia.

28

Na wstępie należy sprecyzować, że okoliczności faktyczne będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym dotyczą lat 2016 i 2018, skutkiem czego mają do niego zastosowanie przepisy art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, zarówno w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia 2017/1084, jak i w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem. Jednakże w zakresie, w jakim zmiany wprowadzone wspomnianym rozporządzeniem nie mają wpływu na istotę części przepisów, która ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione przez sąd odsyłający, wykładnia art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 w jego pierwotnym brzmieniu ma zastosowanie mutatis mutandis do art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2017/1084.

29

W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z jego art. 1 ust. 3 lit. c) rozporządzenie nr 651/2014 nie ma zastosowania do „pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych” w przypadkach określonych w tym przepisie. Owo wyłączenie jest przejęte w pkt 10 wytycznych na lata 2014–2020 i w szczególności w przypisie 11, do którego odsyła ten punkt.

30

Co się tyczy pojęcia „przetwarzania produktów rolnych” w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014, obejmuje ono, zgodnie z art. 2 pkt 10 tego rozporządzenia i z zastrzeżeniem wyjątku niemającego znaczenia dla sprawy rozpatrywanej w postępowaniu głównym, „czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym”; pojęcie „produktów rolnych”, zdefiniowane z kolei w art. 2 pkt 11 wspomnianego rozporządzenia, dotyczy produktów wymienionych w załączniku I do traktatu FUE, „z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1379/2013”.

31

Tymczasem w tym ostatnim załączniku wyraźnie wskazano między innymi ryby zamrożone, filety rybne zamrożone, a także ryby suszone lub solone.

32

Z powyższego wynika, że, jak podnieśli wszyscy zainteresowani, którzy przedstawili uwagi na piśmie, produkty pochodzące z działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, takie jak dorsz solony, dorsz mrożony i dorsz odsolony, nie stanowią „produktów rolnych” w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 651/2014.

33

W konsekwencji powyższej działalności nie można zakwalifikować jako działalności związanej z „przetwarzaniem produktów rolnych” w rozumieniu art. 2 pkt 10 tego rozporządzenia, ponieważ w jej wyniku nie powstaje produkt będący produktem rolnym.

34

W tych okolicznościach, jak słusznie podniosła Komisja, podniesiona przez sąd odsyłający kwestia, czy produkty rozpatrywane w postępowaniu głównym wchodzą w zakres załącznika I do traktatu FUE, nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy, gdyż rozporządzenie nr 651/2014 zawiera własną definicję „produktów rolnych”, w której wyraźnie wykluczono produkty rybołówstwa i akwakultury objęte zakresem WOR ustanowionego rozporządzeniem nr 1379/2013.

35

Z powyższego wynika, że działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, taka jak produkcja dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego, ponieważ nie stanowi ona działalności związanej z „przetwarzaniem produktów rolnych” w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 651/2014 w związku z art. 2 pkt 11 tego rozporządzenia oraz załącznika I do rozporządzenia nr 1379/2013, nie może być wyłączona z tego względu z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 na podstawie art. 1 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia.

36

Niemniej jednak w celu udzielenia sądowi odsyłającemu pełnej odpowiedzi, należy sprecyzować, podobnie jak rząd portugalski i Komisja, że zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 651/2014, nie znajduje ono również zastosowania, z zastrzeżeniem szeregu wyjątków niemających znaczenia dla sprawy rozpatrywanej w postępowaniu głównym, do pomocy przyznawanej w „sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem [nr 1379/2013]”. Owo wyłączenie zostało ponadto przypomniane w pkt 10 wytycznych na lata 2014–2020, a także w przypisie 10, do którego odsyła ten punkt.

37

Tymczasem z art. 2 i art. 5 lit. a) i d) rozporządzenia nr 1379/2013 w związku załącznikiem I do tego rozporządzenia wynika, że ma ono zastosowanie do wszelkiej działalności związanej z przetwarzaniem dotyczącej organizmów wodnych pochodzących z działalności połowowej i akwakultury, w szczególności, jak już wskazano zasadniczo w pkt 30 i 31 niniejszego wyroku, do rodzajów działalności prowadzących do produkcji dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego.

38

Okazuje się zatem, że, chociaż zasada wyłączenia z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 ustanowiona w art. 1 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia, odnosząca się do sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, nie dotyczy produktów rybołówstwa i akwakultury, ani rodzajów działalności związanych z przetwarzaniem dotyczących tych produktów, takich jak rodzaje działalności rozpatrywane w postępowaniu głównym, to wynika to z faktu, iż te produkty i rodzaje działalności wchodzą w zakres zasady wyłączenia z owego zakresu stosowania, o którym mowa w ust. 3 lit. a) owego artykułu, dotyczącym sektora rybołówstwa i akwakultury.

39

Z powyższego wynika, że działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, taka jak produkcja dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego, ponieważ, jak twierdzi zresztą sąd odsyłający w swym pytaniu, wchodzi ona w zakres „sektora rybołówstwa i akwakultury” w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 651/2014 w związku z art. 2 i art. 5 lit. a) i d) oraz załącznikiem I do rozporządzenia nr 1379/2013, jest ona z tego względu w każdym przypadku wyłączona z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014.

40

W konsekwencji na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, że art. 1 i art. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014 oraz wytyczne na lata 2014–2020 w związku z art. 2 i art. 5 lit. a) i d) oraz załącznikiem I do rozporządzenia nr 1379/2013 należy interpretować w ten sposób, iż działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, taka jak produkcja dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego, nie stanowi działalności związanej z przetwarzaniem produktów rolnych, która jest wyłączona z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 na podstawie art. 1 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia, lecz stanowi działalność wchodzącą w zakres sektora rybołówstwa i akwakultury, która jest wyłączona z zakresu stosowania wspomnianego rozporządzenia na podstawie jego art. 1 ust. 3 lit. a).

W przedmiocie kosztów

41

Dla stron w postępowaniach głównych niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

 

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

 

Artykuł 1 i art. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 [TFUE] oraz wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 w związku z art. 2 i art. 5 lit. a) i d), a także załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000

 

należy interpretować w ten sposób, że:

 

działalność związana z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, taka jak produkcja dorsza solonego, dorsza mrożonego i dorsza odsolonego, nie stanowi działalności związanej z przetwarzaniem produktów rolnych, która jest wyłączona z zakresu stosowania rozporządzenia nr 651/2014 na podstawie art. 1 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia, lecz stanowi działalność wchodzącą w zakres sektora rybołówstwa i akwakultury, która jest wyłączona z zakresu stosowania wspomnianego rozporządzenia na podstawie jego art. 1 ust. 3 lit. a).

 

Podpisy


( *1 ) Język postępowania: portugalski.

Top