EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0853

Sprawa C-853/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Poprad (Słowacja) w dniu 22 listopada 2019 r. – IM/STING Reality s.r.o.

OJ C 36, 3.2.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Poprad (Słowacja) w dniu 22 listopada 2019 r. – IM/STING Reality s.r.o.

(Sprawa C-853/19)

(2020/C 36/23)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Okresný súd Poprad

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: IM

Strona pozwana: STING Reality s.r.o.

Pytania prejudycjalne

1)

Czy dyrektywę 2005/29/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych”) należy interpretować w ten sposób, że okoliczności faktyczne, takie jak w rozpatrywanej sprawie, w których osobie fizycznej będącej w trudnej sytuacji finansowej i pod presją czasową, której zamiarem jest pozyskanie środków kredytowych na zachowanie własności nieruchomości stanowiącej jej jedyne miejsce zamieszkania, zostanie przedłożona przez przedsiębiorcę kredytowego umowa, która skutkuje trwałym pozbawieniem własności nieruchomości, chociaż wolą tej osoby było przeniesienie nieruchomości na wierzyciela jedynie tymczasowo w celach zabezpieczenia umowy kredytowej, stanowią nieuczciwą praktykę handlową?

2)

Czy dyrektywę 93/13/WE (2) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (zwaną dalej „dyrektywą 93/13”) należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach faktycznych wskazanych w pytaniu pierwszym ocenie sądu podlega również umowa sprzedaży przenosząca nieruchomość, także wbrew argumentom przedsiębiorcy dotyczącym indywidualnie uzgodnionych warunków umownych, jeżeli przedsiębiorca odmówi przedłożenia sądowi umów w innych przypadkach w celu ustalenia, czy chodzi o formularzowy rodzaj umów wykorzystywanych przez przedsiębiorcę w innych przypadkach?

3)

Jeżeli do tego przypadku ma zastosowanie dyrektywa 93/13, czy za istotne okoliczności zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy należy uznać także sytuację przed zawarciem umowy, a mianowicie taką, że pozwany przedsiębiorca uzyskał dostęp do danych osobowych powoda bez jego zgody?


(1)  Dz.U. 2005, L 149, s. 22.

(2)  Dz.U. 1993, L 95, s. 29; wyd. spec. rozdz. 15 t. 2, s. 288.


Top