Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0212

Sprawa T-212/18: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2018 r. – Romańska przeciwko Frontex

OJ C 200, 11.6.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250751897302018/C 200/562122018TC20020180611PL01PLINFO_JUDICIAL20180326434421

Sprawa T-212/18: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2018 r. – Romańska przeciwko Frontex

Top

C2002018PL4310120180326PL0056431442

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2018 r. – Romańska przeciwko Frontex

(Sprawa T-212/18)

2018/C 200/56Język postępowania: Polski

Strony

Strona skarżąca: Karolina Romańska (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: A. Tetkowska, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie, że skarga jest dopuszczalna i zasadna,

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej z siedzibą w Warszawie, z dnia 14 czerwca 2017 r., wypowiadającej umowę o pracę z Karoliną Romańską na podstawie art. 47 Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej,

stwierdzenie, iż Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej stosowała mobbing i dyskryminację wobec Karoliny Romańskiej,

zobowiązanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do zaprzestania dyskryminacji i mobbingu wobec pracowników oraz do wprowadzenia polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w pozwanej Agencji,

zasądzenie od Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej zadośćuczynienia na rzecz Karoliny Romańskiej, ustalonego ex aequo et bono na kwotę 100000 EUR tytułem naprawienia doznanej krzywdy,

zasądzenie od Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej odszkodowania w kwocie 4402 PLN tytułem naprawienia wyrządzonej szkody,

obciążenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący stosowania wobec Skarżącej mobbingu i dyskryminacji w Pozwanej Agencji. W trakcie trwania zatrudnienia w Pozwanej Agencji Skarżąca stała się ofiarą mobbingu, upokarzania, obarczania winą za cudze błędy, publicznego poniżania oraz innych niewłaściwych zachowań w ramach jej sektora, przy wiedzy i braku działania ze strony przełożonych.

2.

Zarzut drugi dotyczący rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem w Pozwanej Agencji. W kwietniu 2016 r. Skarżąca doznała nagłego i ostrego rozstroju zdrowia, co zostało potwierdzone dokumentacją medyczną. Leczenie to jest w dalszym ciągu kontynuowane przez Skarżącą. Lekarze stwierdzili, że rozstrój zdrowia miał miejsce na tle nerwowym, w szczególności z powodu mobbingu w pracy i wypalenia zawodowego. Skarżąca poniosła koszty leczenia wynikające z dokumentacji medycznej załączonej do Skargi.

3.

Zarzut trzeci dotyczący braku udzielenia pomocy w związku z mobbingiem i dyskryminacją w Pozwanej Agencji. Skarżąca zwróciła się do Pozwanej o udzielenie pomocy, o której mowa w Regulaminie Pracowników UE, w związku z mobbingiem i dyskryminacją w Pozwanej Agencji. Skarżąca przedstawiła Pozwanej szereg akceptowalnych dla niej rozwiązań sytuacji. Pozwana pominęła milczeniem kwestie zdrowia Skarżącej i pozostała bierna, akceptując sytuację krzywdzącą Skarżącą i przyzwalając na dalsze trwanie tej sytuacji.

4.

Zarzut czwarty dotyczący dyskryminacji Skarżącej przez Pozwaną ze względu na płeć, narodowość i przynależność do związku zawodowego. Skarżąca wielokrotnie aplikowała na wyższe stanowisko pracy w Pozwanej Agencji. Mimo jej wszechstronnego wykształcenia, znajomości kilku języków obcych, doskonałych ocen rocznych i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, Skarżąca nigdy nie uzyskała awansu. Przyczyny tego stanu rzeczy mają charakter dyskryminacyjny. Na skutek wielokrotnego kontaktowania się przez Skarżącą z Pozwaną w sprawie stosowanego wobec niej mobbingu i dyskryminacji, Pozwana zaproponowała Skarżącej delegację, do której Skarżąca poczyniła wszelkie przygotowania, łącznie z nauką języka obcego od podstaw do stopnia komunikatywności, a następnie Pozwana odwołała delegację na 4 dni przed wylotem. Pozwana uzasadniła odwołanie delegacji kontaktem Skarżącej ze związkiem zawodowym.

5.

Zarzut piąty dotyczący bezzasadnego zwolnienia Skarżącej. Zwolnienie Skarżącej pracy było bezzasadne i pozbawione podstaw merytorycznych. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowiło konsekwencję braku akceptacji przez Skarżącą sytuacji stosowanego wobec niej mobbingu i dyskryminacji w Pozwanej Agencji.

Top