Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0608

Sprawa C-608/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-117/14, Cargill/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

OJ C 30, 30.1.2017, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 30/37


Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 września 2016 r. w sprawie T-117/14, Cargill/Rada, wniesione w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Unii Europejskiej

(Sprawa C-608/16 P)

(2017/C 030/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: H. Marcos Fraile, pełnomocnik, N. Tuominen, avocat)

Druga strona postępowania: Cargill SACI, Europejska Rada ds. Biodiesla (EBB)

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Sądu o:

uchylenie wyroku Sądu z dnia 15 września 2016 r., doręczonego Radzie w dniu 16 września 2016 r. w sprawie T-117/14 Cargill/Rada Unii Europejskiej;

oddalenie skargi wniesionej w pierwszej instancji przez stronę skarżącą zmierzającej do stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozporządzenia; i

obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania w pierwszej instancji oraz kosztami postępowania w sprawie odwołania.

Alternatywnie o:

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;

zastrzeżenie rozstrzygnięcia o kosztach w pierwszej instancji oraz w postępowaniu w sprawie odwołania.

Zarzuty i główne argumenty

Po pierwsze, Sąd zastosował błędny test prawny przy ocenie, czy Rada dysponowała dowodem, aby postanowić, że ceny krajowych surowców zawarte w dokumentach odnośnych argentyńskich eksporterów były wystarczająco zniekształcone, aby pominąć je i posłużyć się metodą przewidzianą w art. 2 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia podstawowego (1). Postępując w ten sposób Sąd nałożył większy ciężar dowodu na instytucję.

1.

Po drugie, ustalenia Sądu dotyczące tego, że dowód przedstawiony przez instytucję był niewystarczający dla wykazania, że doszło do znacznego zakłócenia cen podstawowych surowców w Argentynie w wyniku systemu DET, pozbawione są właściwego uzasadnienia.

2.

Po trzecie, sentencja zaskarżonego wyroku stwierdzająca nieważność ceł antydumpingowych w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej, jest nieproporcjonalna do jedynej podstawy stwierdzenia nieważności rozważonej przez Sąd i nadaje ona bezpodstawne skutki ustaleniu sprzeczności z prawem.

3.

Rada wykaże, że zaskarżony wyrok jest obarczony kilkoma naruszeniami prawa, mającymi wpływ na jego ważność. Dodatkowo Rada podnosi, że okoliczności faktyczne leżące u podstaw pierwszego zarzutu wnoszącego odwołanie są wystarczająco udowodnione w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygnąć o tym zarzucie i oddalić skargę.

4.

W związku z tym Rada wnosi o uchylenie zaskarżonego wyrku raz o oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia.


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009, L 343, s. 51, zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”).


Top