EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0158

Sprawa C-158/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 kwietnia 2014 r. – A i in. przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 194, 24.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/15


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 kwietnia 2014 r. – A i in. przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken

(Sprawa C-158/14)

2014/C 194/19

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Raad van State

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: A, B, C i D

Druga strona postępowania: Minister van Buitenlandse Zaken

Pytania prejudycjalne

1)

Czy – mając na uwadze m.in. art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (1) – wnoszący środek odwoławczy w niniejszej sprawie mieli niewątpliwą czynną legitymację procesową do wniesienia do Sądu na podstawie art. 263 TFUE we własnym imieniu skargi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego 610/2010 (2), w zakresie w jakim powoduje ono wpis LTTE [organizacji Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu] na listę w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2580/2001 (3)?

2)

a)

Czy – mając na uwadze m.in. pkt 11 preambuły do decyzji ramowej 2002/475/WSiSW (4) – działania sił zbrojnych w okresie konfliktu zbrojnego w rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego stanowią przestępstwa terrorystyczne w rozumieniu tej decyzji ramowej?

b)

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2a), czy działania sił zbrojnych w okresie konfliktu zbrojnego w rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego mogą stanowić akty terrorystyczne w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (5) i rozporządzenia nr 2580/2001

3)

Czy działania leżące u podstawy przyjęcia rozporządzenia wykonawczego nr 610/2010, w zakresie, w jakim powoduje ono wpis LTTE na listę w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2580/2001, stanowią działania sił zbrojnych w okresie konfliktu zbrojnego w rozumieniu międzynarodowego prawa humanitarnego?

4)

Czy – w świetle odpowiedzi udzielonych na pytania 1, 2a, 2b i 3 – rozporządzenie wykonawcze nr 610/2010 jest nieważne w zakresie, w jakim powoduje ono wpis LTTE na listę w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2580/2001?

5)

W razie udzielenia na pytanie 4 odpowiedzi twierdzącej, czy nieważność ta dotyczy również wcześniejszych i późniejszych decyzji Rady dotyczących aktualizacji listy, o której mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2580/2001, w zakresie, w jakim decyzje te powodują wpis LTTE na tę listę?


(1)  Dz.U. 2000, C 364, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009 (Dz.U. L 178, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz.U. L 344, s. 70).

(4)  Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 2002 L 164).

(5)  Wspólne stanowisko Rady z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344, s. 93).


Top