Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Sprawa T-346/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Borax Europe przeciwko ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 288/51


Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Borax Europe przeciwko ECHA

(Sprawa T-346/10)

()

2010/C 288/95

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Borax Europe Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat K. Nordlander i H. Person, solicitor)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Żądania strony skarżącej

Uznanie skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną.

Stwierdzenie nieważności decyzji ECHA o zidentyfikowaniu określonych boranów jako „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” spełniających przesłanki z art. 57 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”) (1) i o umieszczeniu ich na kandydackiej liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do udzielenia zezwolenia (zwanej dalej „listą kandydacką”) z dnia 18 czerwca 2010 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).

Obciążenie ECHA kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji ECHA o uznaniu określonych boranów jako „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” spełniających przesłanki z art. 57 lit. c) rozporządzenia REACH i o umieszczeniu ich na liście kandydackiej w dniu 18 czerwca 2010 r.

Borany, których umieszczenie na liście kandydackiej na mocy zaskarżonego aktu skarżąca podważa, to: kwas borny, CAS Nr 10043-35-3, EC Nr 233-139-2; tetraboran disodu, bezwodny; tetraboran disodu dziesięciowodny, tetraboran disodu pięciowodny (CAS Nr 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EC Nr 215-540-4) („borany”). Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy: zaskarżony akt winien zostać uznany za nieważny, ponieważ oparty jest na dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, która zawiera pewne oczywiste błędy, co spowodowało naruszenie istotnego wymogu proceduralnego określonego w art. 59 rozporządzenia REACH. Jako uzasadnienie decyzji ECHA dokumentacja ta wskazuje, że borany są obecnie sklasyfikowane w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Zarzut drugi: ECHA wydała zaskarżony akt niewykonując uprzednio swej funkcji polegającej na przeprowadzeniu „merytorycznej” oceny, czy borany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 57 lit. c) rozporządzenia REACH. Zatem wydając zaskarżony akt ECHA dopuściła się oczywistych błędów w ocenie, przekroczyła swe kompetencje i naruszyła zasadę dobrej administracji.

Zarzut trzeci: wreszcie, borany nie spełniają określonych w art. 57 lit. c) rozporządzenia REACH przesłanek uznania ich za działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 zgodnie z dyrektywą 67/548. W związku z tym nie są one „substancjami wzbudzającymi szczególnie duże obawy”, a umieszczenie ich na liście kandydackiej na mocy zaskarżonego aktu stanowi naruszenie art. 59 ust. 8 rozporządzenia REACH.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396, s. 1).


Top