Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0268

Sprawa T-268/10: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2010 r. — PPG i SNF przeciwko ECHA

OJ C 274, 9.10.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 274/23


Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2010 r. — PPG i SNF przeciwko ECHA

(Sprawa T-268/10)

()

2010/C 274/37

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruksela, Belgia) i SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francja) (przedstawiciele: adwokaci K. Van Maldegem, R. Cana oraz P. Sellar, Solicitor)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Żądania strony skarżącej

uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu;

obciążenie ECHA kosztami postępowania;

podjęcie dalszych wymaganych środków prawnych.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące wnoszą o stwierdzenie w części nieważności decyzji Europejskej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „ECHA”) dotyczącej klasyfikacji akrylamidu (WE nr 201-173-7) (nr CAS 79-06-1) jako substancji spełniającej wymogi ustanowione w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1) (zwanego dalej „REACH”) zgodnie z art. 59 REACH.

Skarżące podnoszą, że zaskarżony akt jest niezgodny z prawem, ponieważ u jego podstaw leży błędna z prawnego i naukowego punktu widzenia ocena akrylamidu, dokonana w oparciu o niewystarczająco wiarygodne i przekonywające dowody. Według skarżących przy wydaniu zaskarżonego aktu ECHA popełniła oczywisty błąd w ocenie, naruszając art. 2 ust. 8 i art. 59 REACH, a także ciążący na niej obowiązek starannego i bezstronnego zbadania dowodów.

Ponadto skarżące podnoszą, że zaskarżony akt narusza szereg zasad ogólnych prawa UE, takich jak zasada proporcjonalności i niedyskryminacji, gdyż dyskryminuje on akrylamid względem innych porównywalnych substancji, bez jakiegokolwiek obiektywnego uzasadnienia.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396, s. 1)


Top