Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Sprawa C-306/08: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 223/36


Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-306/08)

(2008/C 223/58)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii:

przyznając programy realizacji zintegrowanej (Programas de Actuacion Integrada) na podstawie ustawy nr 6 z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie regulacji działań urbanistycznych w gminie Valenciana, uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy dyrektywy Rady 93/37/EWG (1) z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, a w szczególności art. 1, art. 6 ust. 6, art. 11, art. 12 oraz tytułu IV, rozdział 2 (art. 24–29);

przyznając programy realizacji zintegrowanej na podstawie ustawy 16/2005 w sprawie rozwoju urbanistycznego Walencji, wdrożonej dekretem regionalnym nr 67 z dnia 12 maja 2006 r. dla regionu Walencji w sprawie regulacji planowania i zarządzania urbanistycznego i terytorialnego, uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy art. 2, art. 6, art. 24, art. 30, art. 31 ust. 4 lit. a), art. 48 ust. 2 i art. 53 dyrektywy 2004/18/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi;

obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja twierdzi, że przyznanie programów realizacji zintegrowanej (PRZ), będących instrumentem rozwoju urbanistycznego, wprowadzonym ustawą nr 6 z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie regulacji działań urbanistycznych w gminie Valenciana (Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, LRAU) oraz zastępującą ją ustawą nr 16/2005 w sprawie rozwoju urbanistycznego Walencji (Urbanística Valenciana, LUV), nawiązuje do robót budowlanych, które powinny być prowadzone zgodnie z przepisami dyrektyw 93/37/WE i 2004/18/WE. Innymi słowy Komisja twierdzi, że PRZ stanowią zamówienia publiczne na roboty budowlane udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury przez przedsiębiorstwa działające w sektorze rozwoju urbanistycznego, wybrane przez organy administracji lokalnej.

Komisja twierdzi, że LUV w wielu aspektach narusza dyrektywy wspólnotowe, w szczególności w odniesieniu do uprzywilejowanej pozycji pierwszego oferenta, doświadczenia oferentów przy podobnych zamówieniach, przedstawienia alternatywnych względem pierwszego oferenta rozwiązań w otwartej kopercie, ofert wariantowych, kryteriów udzielenia PRZ, możliwości zmiany umowy po udzieleniu zamówienia (np. możliwość zwiększenia kosztów urbanizacji) oraz przypadków niepełnego wykonania umowy przez wykonawcę. Niektóre z tych naruszeń dotyczą zarówno LUV jak i LRAU, inne wyłącznie LUV.


(1)  Dz.U. L 199, s. 54.

(2)  Dz.U. L 134, s. 114.


Top