Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CB0180

Sprawy połączone C-180/08 i C-186/08: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 listopada 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecja) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości — Dyrektywa 89/48/EWG — Uznawanie dyplomów — Studia odbyte w  ośrodku wolnych nauk nieuznawanym przez przyjmujące państwo członkowskie za instytucję oświatową — Zawód psychologa)

OJ C 44, 21.2.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 44/25


Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 13 listopada 2008 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecja) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil przeciwko Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Sprawy połączone C-180/08 i C-186/08) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości - Dyrektywa 89/48/EWG - Uznawanie dyplomów - Studia odbyte w „ośrodku wolnych nauk’ nieuznawanym przez przyjmujące państwo członkowskie za instytucję oświatową - Zawód psychologa)

(2009/C 44/41)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Strona pozwana: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Wykładnia art. 1, art. 2, art. 3 i art. 4 dyrektywy Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. L 19, s. 16) — Wykładnia art. 39 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 43, art. 47 ust. 1, art. 49, art. 55, art. 149 i art. 150 WE — Obywatel państwa członkowskiego, który wykonywał zawód regulowany w przyjmującym państwie członkowskim przed i po uznaniu równoważności zawodowej wynikającej z kwalifikacji naukowych uzyskanych w innym państwie członkowskim — Wcześniejsze odbycie części studiów uniwersyteckich, w ramach umowy franchisingowej, w jednostce, której nie uznano w przyjmującym państwie członkowskim za instytut szkolnictwa — Możliwość wykluczenia z działalności zawodowej pracownika poprzez odmowę uznania jego kwalifikacji

Sentencja

Na podstawie art. 3 dyrektywy 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego są zobowiązane względem obywatela danego państwa członkowskiego, który jest posiadaczem dyplomu w rozumieniu tej dyrektywy wydanego przez właściwy organ w innym państwie członkowskim do umożliwienia wykonywania swojego zawodu na takich samych warunkach, które są stosowane wobec posiadaczy dyplomów krajowych, nawet wówczas, gdy dyplom ten:

potwierdza wykształcenie uzyskane, w całości lub w części, w instytucji położonej w przyjmującym państwie członkowskim, która zgodnie z prawem tego państwa nie jest uznana za instytucję oświatową, i

nie został uznany za równoważny przez właściwy organ krajowy.


(1)  Dz.U. C 171 z 5.7.2008.


Top