EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0054

Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 16 listopada 2011 r.
Kendrion NV przeciwko Komisji Europejskiej.
Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Sektor worków przemysłowych z plastiku - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Jednostka gospodarcza - Odpowiedzialność solidarna - Proporcjonalność - Równość traktowania - Grzywny - Górna granica wynosząca 10% obrotu - Rzeczywista zdolność płatnicza.
Sprawa T-54/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:667

Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 16 listopada 2011 r. – Kendrion przeciwko Komisji

(sprawa T‑54/06)

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Sektor worków przemysłowych z plastiku – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Jednostka gospodarcza – Odpowiedzialność solidarna – Proporcjonalność – Równość traktowania – Grzywny – Górna granica wynosząca 10% obrotu – Rzeczywista zdolność płatnicza

1.                     Konkurencja – Reguły wspólnotowe – Naruszenia – Przypisanie – Spółka dominująca i spółki zależne – Jednostka gospodarcza – Kryteria oceny – Domniemanie decydującego wpływu wywieranego na spółkę zależną przez spółkę dominującą posiadającą 100% jej kapitału – Obowiązek przedstawienia dowodów przez spółkę chcącą obalić to domniemanie (art. 81 ust. 1 WE) (por. pkt 49–52, 65–67)

2.                     Konkurencja – Grzywny – Ocena w zależności od indywidualnego zachowania przedsiębiorstwa – Wpływ braku zastosowania sankcji wobec innego podmiotu gospodarczego – Brak (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2) (por. pkt 77, 78)

3.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kwota maksymalna – Obliczanie – Obrót, jaki należy uwzględnić – Łączny obrót wszystkich spółek tworzących podmiot gospodarczy działający jako przedsiębiorstwo – Granice (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2) (por. pkt 91, 92)

4.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Zasada równego traktowania – Różnice między przedsiębiorstwami wynikające z zastosowania maksymalnej kwoty – Dopuszczalność – Zakaz nakładania wyższej grzywny na małe i średnie przedsiębiorstwa – Brak (art. 81, ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03) (por. pkt 106–107, 110–111, 149)

5.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji – Skutki wobec adresatów, którzy nie wnieśli skargi – Brak (art. 81 WE, 230 WE, 249 WE) (por. pkt 119)

6.                     Postępowanie – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Dopuszczalność odwołania się do pism przedstawionych przed tym samym sądem w innej sprawie – Decydujący warunek – Tożsamość stron, a zwłaszcza skarżących w dwóch sprawach – Możliwość zapobieżenia naruszeniu zasady poprzez ponowne przedstawienie danych zarzutów w replice – Brak (statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin postępowania przed Sądem, art. 44 § 1) (por. pkt 125–127)

7.                     Konkurencja – Reguły wspólnotowe – Naruszenia – Grzywny – Ustalenie – Kryteria – Podwyższenie ogólnego wymiaru grzywien – Dopuszczalność (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2) (por. pkt 133, 134)

8.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Całkowity obrót zainteresowanego przedsiębiorstwa – Obrót osiągnięty z towarów będących przedmiotem naruszenia – Odpowiednie uwzględnienie – Granice (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2) (por. pkt 141–143)

9.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Sytuacja finansowa zainteresowanego przedsiębiorstwa – Uwzględnienie – Obowiązek domagania się przez Komisję szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – Brak (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 5 lit. b)) (por. pkt 161–163, 165)

10.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Podział zainteresowanych przedsiębiorstw na kategorie – Przesłanki (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 1A) (por. pkt 182, 183)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2005) 4634 z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (Sprawa COMP/F/38.354 – Worki przemysłowe) w zakresie dotyczącym skarżącej w sprawie kartelu na rynku worków przemysłowych z plastiku oraz żądanie uchylenia albo, tytułem żądania ewentualnego, zmniejszenia kwoty grzywny nałożonej na skarżącą.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Kendrion NV zostaje obciążona kosztami postępowania.

Top