EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 września 2007 r.
Société des produits Nestlé SA przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Sprawa C-193/06 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 września 2007 r. – Nestlé przeciwko OHIM

(sprawa C‑193/06 P)

Odwołanie ‑ Wspólnotowy znak towarowy ‑ Rozporządzenie (WE) nr 40/94 ‑ Artykuł 8 ust. 1 lit. b) ‑ Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „QUICKY” ‑ Sprzeciw właściciela wcześniejszych krajowych słownych znaków towarowych QUICKIES ‑ Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ‑ Ocena całościowa

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 34, 35, 46, 47, 76)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie T‑74/04 Nestlé przeciwko OHIM, interwenient: Quick restaurants SA, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia 2003 r. (sprawa R 922/2001‑2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Société des Produits Nestlé SA a Quick restaurants SA.

Sentencja

1)

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie T‑74/04 Nestlé przeciwko OHIM – Quick (QUICKY) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd, naruszając art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nie dokonał oceny podobieństwa wizualnego spornych oznaczeń w oparciu o wywierane przez nie całościowe wrażenie.

2)

W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.

3)

Sprawa zostaje przekazana Sądowi Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich celem ponownego rozpoznania.

4)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Top