EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0200

Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 14 grudnia 2005 r.
Regione autonoma della Sardegna przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Pomoc państwa - Środki władz włoskich mające na celu naprawienie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) - Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym.
Sprawa T-200/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:460

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 14 grudnia 2005 r. − Regione autonoma della Sardegna przeciwko Komisji

(Sprawa T‑200/04)

Pomoc państwa – Środki władz włoskich mające na celu naprawienie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka owiec (blue tongue) – Wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym

1.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Zakaz – Odstępstwa – Pomoc przeznaczona na wyrównanie szkód w zakresie produkcji rolnej – Pomoc dla przedsiębiorstw lub na działalność przetwórczą, której celem jest wyrównanie szkód spowodowanych przez chorobę zwierząt – Pomoc dla spółdzielni produkujących ser – Wyłączenie (komunikat Komisji 2000/C 28/02, pkt 11) (por. pkt 46–49)

2.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Badanie przez Komisję – Brak uwag podmiotów zainteresowanych – Brak wpływu na ważność decyzji Komisji – Obowiązek zbadania z urzędu kwestii, które nie zostały wyraźnie podniesione – Brak (art. 88 ust. 2 WE) (por. pkt 50–58, 70)

3.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Badanie przez Komisję – Badanie systemu pomocy jako całości – Dopuszczalność – Decyzja podjęta przez Komisję w ramach jej szerokich uprawnień dyskrecjonalnych o zakazaniu systemu pomocy zamiast jego zatwierdzenia pod warunkiem ewentualnych działań kontrolnych, które mają zostać podjęte przez władze krajowe w każdym konkretnym przypadku jego stosowania – Niezgodna z prawem ingerencja Komisji w mechanizmy kontroli przewidziane w prawie krajowym dla stosowania przedmiotowego systemu pomocy – Brak (por. pkt 59–61)

4.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem – Obowiązek uzasadnienia – Niezbędne wskazówki (art. 253 WE) (por. pkt 63, 64)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2004) 471 wersja ostateczna z dnia 16 marca 2004 r. dotyczącej systemu pomocy, który Włochy zamierzają wprowadzić na rzecz spółdzielni przetwórczych i handlowych w celu naprawienia szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka (blue tongue) (art. 5 ustawy nr 22 regionu Sardynii z dnia 17 listopada 2000 r.).

Sentencja

 

Skarga zostaje oddalona.

 

Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Top