EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0536

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXII do Układu o stowarzyszeniu

COM/2023/536 final

Bruksela, dnia 19.9.2023

COM(2023) 536 final

2023/0324(NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXII do Układu o stowarzyszeniu


UZASADNIENIE

1.Przedmiot wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy decyzji ustalającej stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w Radzie Stowarzyszenia UE–Gruzja w związku z planowanym przyjęciem decyzji dotyczącej zmiany załącznika XXII do Układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja. Załącznik XXII dotyczy podatków.

2.Kontekst wniosku

2.1.Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony („Układ”) ma na celu pogłębienie stosunków politycznych i gospodarczych między UE a Gruzją, również przez utworzenie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). Stanowi on ramy stopniowej realizacji stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między UE a Gruzją. Zawiera on zobowiązania do zreformowania sektorów gospodarki Gruzji zgodnie z dorobkiem prawnym UE, m.in. w celu lepszej integracji rynku i zbliżenia przepisów do kluczowych elementów dorobku prawnego UE w dziedzinie ochrony środowiska, działań w dziedzinie klimatu, prawa spółek, rachunkowości i audytu oraz ładu korporacyjnego, polityki ochrony konsumentów oraz sektorów zdrowia publicznego, w oparciu o dorobek prawny UE. Układ wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

2.2.Rada Stowarzyszenia UE–Gruzja

Rada Stowarzyszenia UE–Gruzja jest najwyższą formalną instytucją ustanowioną na mocy Układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja w celu nadzorowania wdrażania Układu i okresowego przeglądu jego funkcjonowania w świetle jego celów. Została ona ustanowiona zgodnie z art. 404 Układu.

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się na szczeblu ministerialnym w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz do roku, a także w przypadkach, gdy wymagają tego okoliczności. Rada Stowarzyszenia składa się z jednej strony z członków Rady Unii Europejskiej i członków Komisji Europejskiej, a z drugiej strony – z członków rządu Gruzji.

Przewodniczy jej naprzemiennie przedstawiciel Unii i przedstawiciel Gruzji. Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do podejmowania decyzji w ramach zakresu stosowania Układu. Decyzje te są wiążące dla Stron, które w celu ich wdrożenia podejmują odpowiednie środki na mocy postanowień Układu. Może ona również przyjmować zalecenia. Takie decyzje lub zalecenia są przyjmowane za porozumieniem Stron po dopełnieniu przez nie odpowiednich procedur wewnętrznych.

2.3.Planowany akt Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja

Komisja Europejska ma przyjąć wniosek dotyczący decyzji Rady ustalającej stanowisko Unii w sprawie decyzji, która ma zostać podjęta przez Radę Stowarzyszenia w odniesieniu do zmiany załącznika XXII (zbliżenie przepisów podatkowych).

Celem planowanego aktu jest zaproponowanie zmiany załącznika XXII do Układu.

Planowany akt będzie wiążący dla stron zgodnie z art. 406 Układu, który stanowi: „Dla osiągnięcia celów niniejszego Układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do podejmowania decyzji w ramach zakresu stosowania niniejszego Układu. Decyzje te są wiążące dla Stron, które w celu ich wdrożenia podejmują odpowiednie środki, w tym w razie konieczności działania w ramach organów powołanych na mocy niniejszego Układu i na mocy jego postanowień”.

3.Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii

Niniejszy wniosek dotyczący decyzji Rady określa stanowisko Unii w sprawie decyzji, która ma zostać podjęta w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu w odniesieniu do zmiany załącznika XXII (Zbliżenie przepisów podatkowych) do Układu o stowarzyszeniu.

Akt, który ma zostać przyjęty przez Radę Stowarzyszenia, stanowi akt mający skutki prawne. Planowany akt będzie wiążący na mocy prawa międzynarodowego zgodnie z art. 406 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony.

Zmiana załącznika XXII jest niezbędna w celu odzwierciedlenia zmian w dorobku prawnym Gruzji, które nastąpiły w dziedzinie podatków od czasu zakończenia negocjacji Układu w listopadzie 2013 r.

Obie strony rozwijają swoją współpracę i harmonizują politykę w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i przemytowi produktów podlegających akcyzie oraz w zakresie zwalczania takich praktyk. Współpraca ta będzie obejmować między innymi stopniowe zbliżanie stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.

Wniosek jest spójny ze zobowiązaniami Stron określonymi w art. 283 i 285 Układu.

4.Podstawa prawna

4.1.Proceduralna podstawa prawna

4.1.1.Zasady

Art. 218 ust. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa tryb przyjmowania decyzji ustalających „stanowiska, które mają być zajęte w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowę, gdy organ ten ma przyjąć akty mające skutki prawne, z wyjątkiem aktów uzupełniających lub zmieniających ramy instytucjonalne umowy”.

Pojęcie „akty mające skutki prawne” obejmuje akty, które mają skutki prawne na mocy przepisów prawa międzynarodowego dotyczących danego organu. Obejmuje ono ponadto instrumenty, które nie są wiążące na mocy prawa międzynarodowego, ale mogą „w sposób decydujący wywrzeć wpływ na treść przepisów przyjętych przez prawodawcę Unii” 1 .

4.1.2.Zastosowanie w niniejszej sprawie

Rada Stowarzyszenia UE–Gruzja jest organem utworzonym na mocy umowy, a mianowicie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony.

Art. 406 ust. 3 Układu stanowi, że Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji lub zmiany załączników do Układu.

Art. 283 Układu stanowi, że Strony rozwijają swoją współpracę i harmonizują politykę w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i przemytowi produktów podlegających akcyzie oraz w zakresie zwalczania takich praktyk. Współpraca ta obejmuje m.in. stopniowe zbliżenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe w maksymalnym możliwym zakresie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kontekstu regionalnego i zgodnie z Ramową konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. W tym celu Strony będą dążyć do zacieśnienia współpracy w kontekście regionalnym.

Art. 285 Układu stanowi, że Gruzja podejmie zbliżenie swojego prawodawstwa do aktów UE i instrumentów międzynarodowych, o których mowa w załączniku XXII do tego Układu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym załączniku.

Akt, który ma zostać przyjęty przez Radę Stowarzyszenia UE–Gruzja, stanowi akt mający skutki prawne. 

Planowany akt będzie wiążący na mocy prawa międzynarodowego zgodnie z art. 406 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony. 

Planowany akt nie uzupełnia ani nie zmienia ram instytucjonalnych umowy.

W związku z tym proceduralną podstawą prawną proponowanej decyzji jest art. 218 ust. 9 TFUE.

4.2.Materialna podstawa prawna

4.2.1.Zasady

Materialna podstawa prawna decyzji przyjętej w trybie art. 218 ust. 9 TFUE jest uzależniona głównie od celu i treści planowanego aktu, którego dotyczy stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii. Jeżeli planowany akt ma dwojaki cel lub dwa elementy składowe, a jeden z tych celów lub elementów da się określić jako główny, zaś drugi ma jedynie poboczny charakter, decyzja przyjęta w trybie art. 218 ust. 9 TFUE musi mieć jedną materialną podstawę prawną, a mianowicie podstawę, której wymaga główny lub dominujący cel lub element składowy.

4.2.2.Zastosowanie w niniejszej sprawie

Głównym celem i treścią planowanego aktu jest zmiana załącznika XXII (Zbliżenie przepisów podatkowych) w odniesieniu do podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe zgodnie ze zobowiązaniami Gruzji do zbliżenia jej prawodawstwa do Układu.

Materialna podstawa prawna proponowanej decyzji obejmuje w związku z tym następujące postanowienia: art. 207 w związku z art. 218 ust. 9 TFUE.

4.3.Podsumowanie

Podstawą prawną proponowanej decyzji powinien być art. 285 Układu w związku z art. 207 i art. 218 ust. 9 TFUE.

5.Publikacja planowanego aktu

Ponieważ akt Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja zmieni załącznik XXII, po przyjęciu należy go opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2023/0324 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXII do Układu o stowarzyszeniu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony („Układ”) został zawarty przez Unię w drodze decyzji Rady 2014/494/UE i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2)Zgodnie z art. 406 ust. 3 Układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji lub zmiany załączników do Układu.

(3)Zgodnie z art. 283 Układu Strony rozwijają swoją współpracę i harmonizują politykę w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i przemytowi produktów podlegających akcyzie oraz w zakresie zwalczania takich praktyk. Współpraca ta obejmuje m.in. stopniowe zbliżenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe w maksymalnym możliwym zakresie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kontekstu regionalnego i zgodnie z Ramową konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. W tym celu Strony będą dążyć do zacieśnienia współpracy w kontekście regionalnym.

(4)Zgodnie z art. 285 Układu Gruzja podejmie zbliżenie swojego prawodawstwa do aktów UE i instrumentów międzynarodowych, o których mowa w załączniku XXII do tego Układu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym załączniku.

(5)Na swojej ósmej sesji/posiedzeniu Rada Stowarzyszenia ma przyjąć decyzję dotyczącą zmiany załącznika XXII.

(6)Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w Radzie Stowarzyszenia, gdyż planowana decyzja będzie wiążąca dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na ósmej sesji lub posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja, opiera się na projekcie załącznika dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r., Niemcy przeciwko Radzie, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, pkt 61–64.
Top

Bruksela, dnia 19.9.2023

COM(2023) 536 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXII do Układu o stowarzyszeniu


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA NR …/2023

zmieniająca załącznik XXII do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

RADA STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w szczególności jego art. 406,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”) został podpisany w dniu 16 czerwca 2014 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

(2)Preambuła do Układu uznaje zaangażowanie Gruzji na rzecz stopniowego zbliżenia przepisów dotyczących odpowiednich sektorów do przepisów UE zgodnie z Układem oraz na rzecz skutecznego ich wdrożenia. W preambule uznano również zobowiązanie Stron do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, do ochrony środowiska i łagodzenia skutków zmiany klimatu, do stałej poprawy zarządzania w zakresie środowiska i spełniania potrzeb środowiska, w tym współpracy transgranicznej i wdrożenia wielostronnych umów międzynarodowych, a także ich pragnienie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia ludzkiego, gdyż są one niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Strony wyraziły przekonanie, że Układ stworzy nowy klimat sprzyjający stosunkom gospodarczym między Stronami, a nade wszystko rozwijaniu handlu i inwestycji i stymulowaniu konkurencji, które są konieczne do restrukturyzacji i modernizacji gospodarczej.

(3)Art. 1 Układu odnosi się do celu, jakim jest wspieranie starań Gruzji, aby rozwijać jej potencjał gospodarczy przez współpracę międzynarodową, w tym poprzez zbliżenie jej prawodawstwa do prawodawstwa UE.

(4)Art. 283 Układu stanowi, że Strony rozwijają współpracę i harmonizują polityki w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i przemytowi produktów podlegających akcyzie oraz w zakresie zwalczania takich praktyk. Współpraca ta obejmie m.in. stopniowe zbliżenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe w maksymalnym możliwym zakresie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kontekstu regionalnego i zgodnie z Ramową konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu.

(5)Art. 285 Układu stanowi, że Gruzja podejmie zbliżenie swojego prawodawstwa do aktów UE i instrumentów międzynarodowych, o których mowa w załączniku XXII do tego Układu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym załączniku.

(6)Zgodnie z art. 406 ust. 1 i 3 Układu Rada Stowarzyszenia może przyjmować decyzje dla osiągnięcia celów Układu. W szczególności Rada Stowarzyszenia może aktualizować lub zmieniać załączniki do Układu, uwzględniając zmiany w prawie Unii oraz w mających zastosowanie standardach określonych w międzynarodowych instrumentach uznanych przez Strony za istotne.

(7)Rada Stowarzyszenia ma zatem zmienić załącznik XXII do Układu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z załącznikiem XXII do Układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja oraz dyrektywą Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, do końca 2026 r. całkowity podatek akcyzowy (który musi składać się ze specyficznego składnika w wysokości od 7,5 % do 76,5 % całkowitego obciążenia podatkowego, wyrażonego jako stała kwota za 1000 papierosów, oraz składnika proporcjonalnego, wyrażonego jako odsetek maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży) w Gruzji nie może być niższy niż 90 EUR za 1000 papierosów ani niższy niż 60 % średniej ważonej ceny detalicznej. Gruzja zapewnia docelową stawkę podatku akcyzowego w drodze stopniowego jej podnoszenia do 2026 r.

Artykuł 2

Zgodnie z załącznikiem XXII do Układu o stowarzyszeniu UE–Gruzja oraz dyrektywą Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, do końca 2026 r. całkowity podatek akcyzowy (odpowiednio podatek specyficzny i podatek proporcjonalny) w Gruzji nie może być niższy niż 5 % detalicznej ceny sprzedaży ani 12 EUR za 1000 sztuk lub za kilogram cygar i cygaretek, 50 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży ani 60 EUR za kilogram drobno krojonego tytoniu do palenia przeznaczonego do skręcania papierosów, 20 % detalicznej ceny sprzedaży ani 22 EUR za kilogram innego tytoniu do palenia. Gruzja zapewnia docelowe stawki podatku akcyzowego w drodze stopniowego ich podnoszenia do 2026 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w...,

W imieniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący

Top