EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11158

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11158 – DEUTSCHE BÖRSE / SIMCORP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2023/C 279/07

PUB/2023/1058

OJ C 279, 8.8.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 279/7


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11158DEUTSCHE BÖRSE / SIMCORP)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 279/07)

1.   

W dniu 31 lipca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Deutsche Börse AG („DBAG”, Niemcy),

SimCorp A/S („SimCorp”, Dania).

Przedsiębiorstwo DBAG przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem SimCorp.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 27 kwietnia 2023 r.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

w przypadku DBAG: usługi w zakresie notowań giełdowych instrumentów rynku kasowego i produktów o stałym dochodzie, obrotu tymi instrumentami i produktami oraz usługi post-transakcyjne z nimi związane, usługi obrotu instrumentami pochodnymi i usługi rozliczeniowe, usługi w zakresie obrotu, rozliczania i zarządzania zabezpieczeniami w odniesieniu do umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dostarczanie danych rynkowych i danych o indeksach, a także usługi technologiczne,

w przypadku SimCorp: rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania inwestycjami, zarządzania danymi i komunikacji z klientami oraz powiązane usługi dla podmiotów zarządzających aktywami, podmiotów obsługujących aktywa, banków, funduszy ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i podmiotów zarządzających majątkiem.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M.11158 – DEUTSCHE BÖRSE / SIMCORP

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.


Top